fbpx

17.11.2017

 Protocol de colaborare 

Capitolul I – Dispoziții generale 

Art. 1.

Prezentul protocol de colaborare este încheiat între 

Federația Consiliul Tineretului din România (CTR), având sediul în Piața Walter Mărăcineanu 1 – 3, sector 1, București, adresa de corespondență str. Turturelelor 11A, corp C, etaj 1, birou 7A, sector 3, București, Cod de Identificare Fiscală 18375593, înregistrată în registrul special aflat la grefa Tribunalului București cu numărul 1 / 4 Februarie 2006 și în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 1/C/2006, reprezentată legal de domnul Mihai Dragoș, în calitate de Președinte, 

și 

Fundația Județeană de Tineret Timiș (FITT), cu sediul social în județul Timiș, municipiul Timișoara, strada Arieș nr. 19, având codul de înregistrare fiscală RO5016520, cont bancar RO10RNCB0715119988030001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal de Mihai Adrian Vilcea, în calitate de președinte, 

în vederea instituirii unui parteneriat strategic pentru implementarea procesului de dialog structurat în România, creșterea capacității structurilor locale și județene de tineret pentru participarea la acest proces, precum și pentru centralizarea și diseminarea bunelor practici la nivel național și internațional. 

Capitolul II – Creșterea capacității structurilor locale și județene de tineret pentru implementarea dialogului structurat cu tinerii 

Art. 2.

Parteneriatul are în vedere: 

a) implicarea Consiliului Tineretului din România în coordonarea Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat (GNL) începând cu ciclul VI al dialogului structurat, precum și participarea acestuia în comitetul european de coordonare a dialogului structurat în ciclul VII, conform protocolului nr. GP 819/14.11.2017 încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului și a Rezoluției Consiliului Uniunii Europene 2009/C311/01 privind cadrul reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018); 

b) participarea Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) în Grupul Național de Lucru privind Dialogul Structurat (GNL) aferent ciclului VI al dialogului structurat, conform anunțului de selecție publicat în data de 14.11.2017 pe pagina Ministerului Tineretului și Sportului, activitatea FITT în domeniul dialogului structurat, faptul că FITT gestionează singurul centru de tineret certificat de Consiliul Europei (Council of Europe) în România și experiența acumulată în ultimii ani de FITT în domeniul politicilor publice, fiind structura neguvernamentală din România ce a elaborat strategii și politici de tineret atât la nivel local, cât și la nivel județean. 

Art. 3.

Pentru colaborarea cu CTR în vederea implementarii dialogului structurat cu tinerii, FITT se angajează să: 

a) redacteze un ghid de implementare și bune practici în domeniul dialogului structurat, material ce va fi publicat în regim open source – punându-l astfel la dispoziția GNL, precum și tuturor actorilor interesați din sectorul privat sau public; 

b) ofere consultanță structurilor neguvernamentale locale, județene sau naționale de tineret în vederea conceperii, implementării, raportării și utilizării concluziilor consultărilor aferente ciclului VI al dialogului structurat; 

c) ofere consultanță specializată structurilor federative locale, regionale și naționale membre CTR pentru creșterea capacității acestora în procesul de lucru cu tinerii și consultare a tinerilor; 

d) centralizeze exemplele de bune practici ale structurilor federative locale și/sau județene de tineret din România în domeniul politicilor publice de tineret, dialogului structurat și consultării tinerilor și să redacteze un raport în limba română și cel puțin o altă limbă de circulație internațională pentru promovarea acestora; 

e) să organizeze activități referitoare la dialogul structurat în cadrul Summitului Tinerilor; 

f) să se implice activ în implementarea strategiei generale de dezvoltare a dialogului structurat a CTR. 

Art. 4.

Pentru colaborarea cu FITT în vederea creșterii utilizării dialogului structurat ca mecanism de consultare cu tinerii în România și pentru creșterea capacității structurilor de / pentru tineret pentru implementarea dialogului structurat cu tinerii, CTR se angajează să: 

a) recunoască FITT ca partener strategic al CTR în domeniul dialogului structurat la toate nivelurile, inclusiv pentru creșterea capacității structurilor federative locale și județene de tineret pentru implementarea dialogului structurat cu tinerii și să includă acest aspect în strategia și acțiunile federației în acest sens; 

b) utilizeze ghidul redactat de FITT și să includă speakeri și facilitatori FITT în evenimentele locale, regionale, naționale sau internaționale de creștere a capacității structurilor federative locale și județene organizate de CTR; 

c) promoveze FITT și asigure contactul acesteia cu organizațiile și instituțiile interesate de implicare în procesul de dialog structurat; 

d) susțină diseminarea raportului privind bunele practici la nivel internațional, inclusiv în contextul activităților organizate cu ocazia Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene; 

e) includă, de fiecare dată când este posibil, un reprezentant al FITT în structurile de organizare a Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene ce au ca domeniu de activitate sau incidență dialogul structurat, politicile de tineret, precum și infrastructura pentru tineret; 

f) faciliteze contactul între FITT și consiliile naționale ale tinerilor și structurile locale / regionale interesate din Uniunea Europeană pentru oferirea de consultanță în vederea îmbunătățirii procesului de dialog structurat de către cele din urmă; 

g) invite sau recomande invitarea FITT, de fiecare dată când este posibil, la ședințele Consiliului Interministerial pentru Tineret la care CTR este invitat. 

Art. 5.

În privința programului național „Capitala Tineretului din România”, Consiliul Tineretului din România, în numele Guvernanței Capitalei Tineretului din România, se angajează ca, în cazul câștigării titlului de „European Youth Capital 2020” de către Timișoara, să: 

a) să acorde orașului Timișoara toate beneficiile care ar fi fost acordate orașului câștigător al ediției 2020 a programului național și să nu organizeze o competiție națională separată pentru acea ediție; 

b) invite FITT în Guvernanța Capitalei Tineretului din România pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2021 inclusiv; 

c) includă un reprezentant al FITT în toate grupurile naționale de lucru inițiate / co-inițiate de CTR, ce au ca incidență domeniul dialogului structurat și politicile de tineret, începând cu luna decembrie 2017. 

Capitolul III – Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 6. 

(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31 decembrie 2020. 

(2) Prevederile prezentului protocol pot fi completate prin acte adiționale, cu acordul părților, acestea urmând să fie valabile pe perioada valabilității prezentului protocol, dacă nu se prevăd alte termene. 

(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a prezentului protocol se face tacit pentru perioade de câte un (1) an, dacă niciuna dintre părți nu solicită încetarea sa cu cel puțin 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate. 

Art. 7. 

(1) Încetarea protocolului se face: 

a) în condițiile prevăzute la Art. 5, alin. (3); 

b) prin acordul părților; 

c) în cazul dizolvării sau, la solicitarea uneia dintre părți, în cazul incapacității prelungite, pentru cel puțin 4 luni, a uneia dintre părți de a desfășura activitățile prevăzute în prezentul protocol; 

d) la solicitarea uneia dintre părți, în cazul încetării afilierii FITT la CTR în calitate de membru cu drept de vot în Adunarea Generală; 

e) în caz de forță majoră. 

(2) În cazul nerespectării prevederilor prezentului protocol de către una dintre părți, acestea vor căuta soluționarea amiabilă a litigiului. 

(3) În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor competente. 

Art. 8.

Prezentul protocol se comunică de fiecare parte pe pagina web proprie și pe grupurile de discuții ale membrilor, în termen de 15 zile de la semnarea lui. 


*semnat și ștampilat de către reprezentanții legali ai CTR & FITT

în data de 17 noiembrie 2017