fbpx

Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

(1) Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este unica „fundație județeană pentru tineret” legal constituită la nivelul județului Timiș, în conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr. 150/1990 privind fundațiile pentru tineret și ale Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret.
(2) Fundația Județeană pentru Tineret Timiș funcționează în baza prevederilor Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, prescurtat RIOF și reglementărilor în vigoare. Abrevierea uzuală a denumirii Fundației Județene pentru Tineret Timiș este „FITT”, iar sigla este:

Art. 2.

FITT este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ și de utilitate publică, neguvernamentală, nepolitică și autonomă.

Art. 3.

Sediul central al FITT este în str. Arieș nr. 19, Timișoara, jud. Timiș (Casa Tineretului Timișoara).

Art. 4.

Durata de funcționare a FITT este nedeterminată.

CAPITOLUL II: SCOP

Art. 5.

(1) FITT are ca scop:

a. elaborarea, organizarea și finanțarea activității de tineret [1] proprii sau în parteneriat cu diverse entități, precum și a activității de tineret a organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret și a grupurilor informale de tineri;

b. instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul drepturilor universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației, aspirațiilor societății românești și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

 (2) În vederea realizării scopului propus, FITT desfășoară următoarele tipuri de activități:

a. administrarea patrimoniului deținut, în folosul tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret din județul Timiș;

b. elaborarea de politici publice pentru tineret la nivel local, regional, național și internațional;

c. organizarea și desfășurarea de programe educaționale non-formale și de formare profesională pentru tineri (inclusiv elevi și studenți);

d. organizarea și desfășurare de programe, proiecte, activități și evenimente culturale destinate în principal tinerilor, dar și comunității (copii, elevi, studenți, adulți, persoane vârstnice);

e. susținerea și promovarea tinerilor artiști și a evenimentelor desfășurate de și pentru aceștia;

f. susținerea, promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului (inclusiv antreprenoriat social) în rândul tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret;

g. organizarea și desfășurarea de programe și proiecte cu și pentru tinerii români de pretutindeni;

h. organizarea și desfășurarea de programe, proiecte și activități ce să promoveze dialogul intercultural, inter-etnic și non-discriminarea în rândul tinerilor;

i. sprijinirea și promovarea înființării și dezvoltării de centre de/pentru tineret în concordanță cu recomandările Consiliului Europei în domeniu, în România și în Europa Centrală și de Est;

j. promovarea și încurajarea participării tinerilor în mod adecvat în toate domeniile societății și toate etapele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, monitorizare și evaluare, prin mecanisme și structuri accesibile pentru aceștia, în concordanță cu principiile dialogului structurat;

k. colaborarea cu autoritățile și instituțiile publice de la nivel local, regional, național și internațional;

l. promovarea înființării și sprijinirea dezvoltării activității consiliilor consultative pe probleme de tineret de pe raza județului Timiș;

m. acordarea de finanțări nerambursabile, burse și premii tinerilor, grupurilor informale de tineri și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret;

n. oferirea de spații și logistică în regim gratuit pentru tineri, grupuri informale de tineri și organizații neguvernamentale de/pentru tineret ce desfășoară activități cu acces liber tinerilor;

o. accesarea de fonduri nerambursabile din surse publice și private;

p. colaborarea cu entități publice și private în vederea îndeplinirii scopului FITT;

q. organizarea și desfășurarea de programe și proiecte în parteneriat cu entități internaționale;

r. organizarea și desfășurarea de conferințe, dezbateri, ateliere, sesiuni de formare, cursuri, competiții, campanii, expoziții, târguri, festivaluri, simpozioane, tabere, școli de vară și alte activități destinate tinerilor;

s. organizarea și desfășurarea de schimburi de experiență și schimburi de tineri la nivel național și internațional;

t. organizarea și desfășurarea de stagii de voluntariat, de practică, de ucenicie și de internship;

u. editare și traducere de publicații;

v. realizarea și valorificarea de produse intelectuale și cultural-artistice;

w. dezvoltarea unor activități economice proprii, în vederea autofinanțării;

x. gestionarea patrimoniului aflat în administrarea sau utilizarea FITT;

y. alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului FITT.

CAPITOLUL III: STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

Art. 6.

(1) Structurile interne ale FITT sunt:

a. Adunarea Generală (denumită generic adunare generală în Legea nr. 350/2006);

b. Consiliu de Conducere (denumit generic consiliu de conducere în Legea nr. 146/2002);

c. Biroul Permanent;

d. Consiliu de Administrație (denumit generic consiliu de administrație în Legea nr. 146/2002);

e. Comisia de Cenzori.

(2) În vederea îndeplinirii scopului propus, FITT poate înființa filiale cu personalitate juridică sau alte structuri de reprezentare, în țară sau străinătate, în condițiile legii.

Secțiunea 1: Adunarea Generală

Art. 7.

(1) Adunarea Generală este structura internă ai cărei membri sunt reprezentanții delegați ai organizațiilor neguvernamentale de tineret de tip asociativ (asociații, fundații și federații cu personalitate juridică) care au sediul în județul Timiș, solicită exercitarea dreptului de a desemna un reprezentant ca membru în cadrul acesteia și îndeplinesc criteriile de admitere prevăzute în Regulamentul privind criteriile de admitere.

(2) Organizațiile de tineret din cadrul partidelor politice nu pot avea drept de desemnare a unor reprezentanți ca membri în cadrul Adunării Generale.

(3) O organizație neguvernamentală de tineret are dreptul de a desemna un singur reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale, dintre membrii structurii sale de conducere, indiferent de numărul filialelor, în cazul asociațiilor și fundațiilor, respectiv al organizațiilor neguvernamentale de tineret membre, în cazul federațiilor, pe care le are la nivelul județului Timiș.

(4) Calitatea de angajat cu contract de muncă al FITT este incompatibilă cu calitatea de membru în Adunarea Generală.

Art. 8.

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

a. validează raportul Consiliului de Conducere privind îndeplinirea criteriilor de admitere de către o organizație neguvernamentală de tineret care solicită exercitarea dreptului de desemnare a unui reprezentant al său ca membru în cadrul Adunării Generale sau de neîndeplinirea criteriilor de admitere de către o organizație neguvernamentală de tineret care are un reprezentant desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale;

b. adoptă Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare, la propunerea Consiliului de Conducere;

c. adoptă Regulamentul privind criteriile de admitere, la propunerea Consiliului de Conducere;

d. adoptă Statutul Consilierului, la propunerea Consiliului de Conducere;

e. alege și revocă persoanele ce alcătuiesc Consiliu de Conducere, pe funcții;

f. alege și revocă persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori, pe funcții;

g. stabilește cuantumul indemnizațiilor persoanelor ce alcătuiesc Consiliul de Conducere și Comisia de Cenzori;

h. aprobă raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil, precum și alte rapoarte întocmite de Comisia de Cenzori;

i. aprobă raportul anual al Consiliului de Conducere;

j. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

k. aprobă bilanțul contabil anual;

l. aprobă strategia FITT.

(2) Adunarea Generală exercită și alte atribuții, conform reglementărilor în vigoare, în vederea bunei funcționări a FITT.

(3) Adunarea Generală poate delega unele dintre atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. j)-l) Consiliului de Conducere.

Art. 9.

(1) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară anual sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, ca urmare a convocării efectuate de Consiliu de Conducere sau de mai mult de o treime din numărul organizațiilor neguvernamentale de tineret ce au reprezentare în cadrul său.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, convocarea Adunării Generale se face în scris, pe cel puțin unul dintre următoarele canale de comunicare: poștă sau e-mail (date comunicate oficial de către organizație), cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite de desfășurare a sesiunii și este însoțită de două anunțuri în presa locală (inclusiv online).

(3) Sesiunea Adunării Generale se consideră legal întrunită, ca urmare a primei convocări, numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, se face o nouă convocare în termen de cel mult 7 zile. În acest caz sesiunea se consideră legal întrunită indiferent de numărul reprezentanților delegați prezenți.

(4) Convocatorul conține cel puțin data, ora de începere și durata estimată pentru desfășurarea sesiunii Adunării Generale, din momentul deschiderii acesteia, locul de desfășurare și ordinea de zi propusă.

Art. 10.

(1) Sesiunea Adunării Generale este condusă de către unul dintre membrii Biroului Permanent prezenți, în ordine ierarhic descrescătoare. În cazul în care niciun membru al Biroului Permanent nu este prezent la sesiune, conducătorul sesiunii respective este ales de către Adunarea Generală dintre membrii Consiliului de Conducere prezenți, sau dintre membrii săi ce au drept de vot.

(2) Sesiunea întrunită ca urmare a primei convocări se declară deschisă la momentul finalizării strigării listei de prezență de către conducătorul de sesiune. În cazul în care nu există cvorumul necesar pentru desfășurarea sesiunii, conducătorul de sesiune declară sesiunea închisă și solicită notarea reprezentaților organizațiilor neguvernamentale absenți la acel moment. În cazul în care se constată că există cvorumul regulamentar pentru începerea sesiunii, aceasta se desfășoară până la momentul în care se declară închisă ca urmare a finalizării ordinii de zi sau a constatării diminuării cvorumului sub pragul regulamentar. Pe parcursul desfășurării sesiunii, conducătorul de sesiune trebuie să menționeze permanent pentru notare în procesul-verbal toate sosirile sau plecările din sală ale unor reprezentanți delegați, în vederea verificării cvorumului existent și corectei aplicări a prevederilor art. 13, alin. (2), lit. a) din prezentul regulament.  

(3) Sesiunea întrunită ca urmare a celei de-a doua convocări se declară deschisă la momentul finalizării strigării listei de prezență de către conducătorul de sesiune. După acest moment, înainte de a intra în ordinea de zi, conducătorul de sesiune solicită notarea reprezentaților organizațiilor neguvernamentale absenți la acel moment. În această situație, sesiunea se desfășoară până la momentul în care se declară închisă ca urmare a finalizării ordinii de zi.Pe parcursul desfășurării sesiunii, conducătorul de sesiune trebuie să menționeze permanent pentru notarea în procesul-verbal toate sosirile sau plecările din sală ale unor reprezentanți delegați, în vederea verificării cvorumului existent și corectei aplicări a prevederilor art. 13, alin. (2), lit. a) din prezentul regulament. 

(4) Este considerat absent, în sensul art. 13, alin. (2), lit. a) din prezentul regulament, reprezentantul organizației neguvernamentale de tineret care nu participă pe întreaga durată a sesiunii Adunării Generale estimată prin convocator, calculată de la momentul deschiderii sesiunii în condițiile alineatelor (2) și (3).

(5) Toate voturile exprimate de către membrii Adunării Generale considerați absenți în condițiile alineatelor (2)-(4) se consideră valabil exprimate, nefiind afectată validitatea hotărârilor astfel adoptate.

(6) La sesiunea Adunării Generale pot participa, de drept, fără drept de vot, persoanele ce alcătuiesc Consiliu de Conducere, acestea având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de sesiune.

(7) La sesiunea Adunării Generale poate participa, de drept, fără drept de vot, președintele Comisiei de Cenzori sau înlocuitorul acestuia, acesta având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de sesiune.

(8) La sesiunea Adunării Generale pot participa, ca observatori, fără drept de vot, câte un reprezentant din partea Direcției pentru Tineret și Sport a județului Timiș, Consiliile Locale din Județul Timiș, Consiliului Județean Timiș și Instituției Prefectului Județului Timiș, aceștia având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de sesiune.

(9) La sesiunea Adunării Generale pot participa, ca observatori, fără drept de vot, câte un reprezentant din partea Consiliului Județean al Elevilor Timiș și din partea organizațiilor neguvernamentale de tineret/grupurilor de inițiativă asociate FITT, acesta având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de sesiune.

(10) Adunarea generală poate decide ca la anumite puncte de pe ordinea de zi să fie sesiuni închise  (doar cu membrii adunării generale).

Art. 11.

(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

(2) Hotărârile Adunării Generale se adoptă, de regulă, cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția cazurilor expres prevăzute în Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare. În caz de egalitate a voturilor valabil exprimate, se efectuează un nou tur de scrutin; în cazul în care și după acest tur se constată egalitate, Conducătorul de sesiune hotărăște definitiv.

(3) Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare, Regulamentul privind criteriile de admitere și Statutul Consilierului se adoptă cu votul majorității membrilor Adunării Generale.

(4) Votul se exprimă de regulă în mod deschis, cu excepția cazurilor ce vizează organizații neguvernamentale de tineret având reprezentare în Adunarea Generală sau persoane din cadrul structurilor interne ale FITT, precum și a altor situații stabilite prin vot de Adunarea Generală, când acesta se exprimă în mod secret. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret, respectiv persoanele vizate de votul respectiv nu au drept de vot și nu se iau în considerare la stabilirea cvorumurilor în situațiile respective, excepție făcând alegerile pentru funcțiile din Consiliu de Conducere.

(5) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, cu respectarea legii și a Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, ce vizează organizarea și funcționarea FITT, sunt obligatorii pentru toate organizațiile neguvernamentale de tineret având reprezentare în Adunarea Generală.

(6) Hotărârile Adunării Generale, considerate contrare prevederilor legii sau Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, pot fi atacate de oricare dintre organizațiile neguvernamentale de tineret ai căror reprezentanţi nu au participat la sesiunea respectivă sau au votat împotrivă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării lor.

(7) Reprezentanți delegați ai organizațiilor neguvernamentale de tineret având reprezentare în Adunarea Generală răspund, potrivit legii, pentru hotărârile adoptate prin votul lor care contravin reglementărilor legale în vigoare.

Art. 12.

Dreptul unei organizații neguvernamentale de tineret de a desemna un reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale se poate pierde în următoarele situații:

a) de drept, prin dizolvare;

b) de drept, prin renunțare;

c) prin revocare.

Art. 13.

(1) Renunțarea la cerere la dreptul de desemnare a unui reprezentant ca membru în Adunarea Generală are loc de la data primirii solicitării scrise în acest sens sau de la data prevăzută în aceasta, emisă de structura internă de conducere competentă a organizației neguvernamentale de tineret în cauză.

(2) Renunțarea tacită la dreptul de desemnare a unui reprezentant ca membru în Adunarea Generală are loc în următoarele situații:

a. reprezentantul organizației neguvernamentale de tineret absentează, motivat sau nu, de la mai mult de două sesiuni ordinare sau de la mai mult de patru întruniri – indiferent dacă acestea sunt sau nu sesiuni legal și regulamentar constituite prin îndeplinirea cvorumului necesar – ale Adunării Generale, în decursul unui mandat al Consiliului de Conducere. Prin sesiune a Adunării Generale se înțelege doar întrunirea la care se îndeplinește cvorumul minim stabilit legal și regulamentar, indiferent dacă acesta este îndeplinit ca urmare a primei sau a celei de-a doua convocări;

b. nu mai îndeplinește criteriile de admitere.

(3) Renunțarea tacită are loc de la momentul deschiderii sesiunii și luării act de referatul întocmit de secretarul Consiliului de Conducere asupra depășirii numărului maximum de absențe admis prevăzut la alin. (2), lit. a), respectiv de la momentul adoptării hotărârii Adunării Generale prin care se validează raportul Consiliului de Conducere privind neîndeplinirea criteriilor de admitere și modifică în mod corespunzător toate cvorumurile.

(4) Organizația neguvernamentală de tineret al cărei drept de desemnare a unui reprezentant în cadrul Adunării Generale a încetat prin renunțare, la cerere sau tacit, poate reexercita acest drept după cel puțin un an de la data intrării în vigoare a renunțării.

Art. 14.

(1) Dreptul unei organizații neguvernamentale de tineret de desemnare a unui reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale poate fi revocat în următoarele condiții:

(1) a. prin încălcarea prevederilor Regulamentului Intern de Organizare și Funcționareb. în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale FITT, în mod direct sau indirect.

(2) Revocarea dreptului unei organizații neguvernamentale de tineret de desemnare a unui reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale se adoptă cu votul majorității membrilor Adunării Generale.

(3) Organizația neguvernamentală de tineret al cărei drept de desemnare a unui reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale a încetat prin revocare, poate reexercita acest drept după cel puțin 2 ani de la data intrării în vigoare a revocării.

Art. 15.

(1) Un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de tineret desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale își poate pierde această calitate, prin excludere, în baza hotărârii Adunării Generale adoptată cu votul majorității membrilor săi, în cazul în care încalcă prevederile Regulamentului Intern de Organizare și Funcționaresau aduce prejudicii morale sau materiale FITT, în mod direct sau indirect.

(2) În situația în care Adunarea Generală decide excluderea reprezentantului unei organizații neguvernamentale de tineret, aceasta are obligația de a desemnat un al reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale.

Art. 16.

Organizațiile neguvernamentale de tineret având reprezentanți desemnați ca membri în cadrul Adunării Generale nu se subordonează FITT, acestea păstrându-și deplina independență din punct de vedere al activității lor.

Secțiunea a 2-a: Consiliu de Conducere

Art. 17.

(1) Consiliu de Conducere este structura internă cu rol decizional formată dintr-un număr impar de persoane, ocupând următoarele funcții:

a. președinte;

b. vicepreședinte;

c. secretar;

d. membru.

(2) Din Consiliul de Conducere pot face parte cel mult zece membri, tineri conform legislației naționale în vigoare, dintre care minimum patru poziții sunt rezervate fiecărui gen, cel puțin un loc este rezervat unui reprezentant al minorităților etnice ale comunităților din județul Timiș și/sau cel puțin un tânăr aparținând unui grup vulnerabil [2] (acest loc devine rezervat în momentul în care există candidaturi exprimate specific pentru ocuparea acestei poziții).

Art. 18.

(1) Consiliu de Conducere are următoarele atribuții principale:

a. supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale;

b. coordonează activitatea FITT;

c. supraveghează buna administrare și integritatea patrimoniului FITT, având drept de control în toate departamentele de specialitate ale FITT;

d. stabilește organigrama FITT, cu votul majorității persoanelor din cadrul Consiliului de Conducere;

e. aprobă regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație, cu votul majorității persoanelor din cadrul Consiliului de Conducere, la propunerea Biroului Permanent;

f. numește și revocă directorii de departamente membri ai Consiliului de Administrație, cu votul majorității persoanelor din cadrul Consiliului de Conducere, la propunerea Biroului Permanent;

g. stabilește limitele de competență ale Consiliului de Administrație în raporturile FITT cu alte persoane fizice sau juridice, la propunerea Biroului Permanent;

h. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli;

i. propune spre aprobare bilanțul contabil anual;

j. stabilește statul de funcții și grila de salarizare pentru personalul angajat;

k. propune spre aprobare strategia FITT;

l. aprobă solicitările persoanelor juridice care solicită statutul de structură asociată FITT;

m. verifică modul în care organizațiile neguvernamentale de tineret având reprezentanți desemnați ca membri în cadrul Adunării Generale sau care solicită exercitarea acestui drept îndeplinesc criteriile de admitere.

(2) Consiliu de Conducere exercită și alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală.

(3) Consiliu de Conducere poate delega unele dintre atribuțiile sale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) Consiliului de Administrație .

Art. 19.

(1) Alegerea persoanelor ce alcătuiesc Consiliu de Conducere se face pe funcții, prin vot secret, de către Adunarea Generală, din rândul persoanelor delegate de organizațiile neguvernamentale de tineret ce au reprezentanți desemnați ca membri în Adunarea Generală sau din rândul persoanelor ce alcătuiesc Consiliu de Conducere aflat în exercițiu, la data alegerilor, în următoarea succesiune: președinte, vicepreședinte, secretar și membri.

(2) Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului se face pentru fiecare funcție cu votul majorității membrilor Adunării Generale prezenți, dar nu mai puțin de o treime din numărul membrilor Adunării Generale.

(3) Alegerea pentru funcția de membru în Consiliu de Conducere se face pe listă comună, cu votul majorității celor prezenți, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.

(4) În momentul depunerii candidaturilor pentru posturile rezervate, se va face dovada deținerii acestui statut.

(5) O organizație neguvernamentală de tineret având un reprezentant desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale poate depune pentru fiecare funcție o singură candidatură.

(6) O organizație neguvernamentală de tineret ce are un reprezentant desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale poate avea un singur delegat ales în Consiliu de Conducere.

(7) În momentul alegerii unui delegat al unei organizații neguvernamentale de tineret ce are un reprezentant desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale pe o poziție din cadrul Consiliului de Conducere, toate celelalte candidaturi ale unor delegați ai aceleiași organizații se invalidează de drept.*

(8)În urma alegerii pentru funcția de membru în Consiliu de Conducere, candidații ce au primit numărul de voturi necesare, dar depășesc numărul maximum de membri, devin membri supleanți ai Consiliului de Conducere.

(9) În cazul în care, după alegerea persoanelor ce alcătuiesc Consiliu de Conducere, un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de tineret desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale a fost ales în cadrul Consiliului de Conducere, respectiva organizație neguvernamentală de tineret este obligată să-și desemneze un alt reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale.

(10) Candidaturile pot fi susținute cu acordul AG online sau prin intermediul unor delegați/imputerniciti.

Art. 20.

(1) Durata mandatului Consiliului de Conducere este de doi ani, cu posibilitatea reînnoirii în mod individual.

(2) Persoanele ce alcătuiesc Consiliu de Conducere beneficiază de indemnizații de ședință, stabilite prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 21.

(1) Consiliu de Conducere se întrunește în ședință ordinară trimestrial sau în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar, ca urmare a convocării efectuate de președintele Consiliului de Conducere, de orice membru al Consiliului de Administrație  sau de către cel puțin o treime din numărul persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu.

(2) Convocarea în ședință ordinară se face, prin e-mail, cu cel puțin 7 zile înaintea datei stabilite de desfășurare a acesteia, respectiv cu cel puțin 3 zile înainte în cazul celei extraordinare.

(3) În cazul în care Consiliu de Conducere decide ca data următoarei ședințe să fie la mai puțin de 3 zile de la data ședinței în care se adoptă respectiva decizie, acesta se consideră convocat de drept, fără alte formalități.

(4) Ședința Consiliului de Conducere se consideră regulamentar întrunită, urmare a primei convocări, numai în prezența a mai mult de jumătate din numărul persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, se face o nouă convocare în termen de cel mult 3 zile. În acest caz ședința se consideră regulamentar întrunită, indiferent de numărul celor prezenți.

(5) Convocatorul conține cel puțin data, ora de începere și durata estimată pentru desfășurarea ședinței, din momentul deschiderii acesteia, locul de desfășurare și ordinea de zi propusă.

(6) Posibilitatea de participare online:
a) Participarea se face prin intermediul unei platforme online pentru videoconferințe;
b) Fiecare ședință (care are solicitare de participare online) se desfășoară astfel:
– Exclusiv online, dacă situație o impune;
– Atât în locație fizică trecută în convocator, cât și online;
c) Prezentările și dezbaterile online se realizează utilizând echipamente necesare pentru ca toată ședința să fie accesibilă tuturor participanților (se utilizează multiple microfoane, iar streaming-ul se face (simultan sau succesiv), atât din sală, cât și video a întregii săli;
d) Votul în ședințele online:
– Consilierii prezenți în sală votează în procedură normală;
– Consilierii care participă la ședință online votează prin intermediul sistemului de vot electronic în cadrul platformei online;
– În cazul voturilor prevăzute în RIOF ca fiind secrete – votul electronic se realizează anonim (prin activarea funcției de vot anonim platformei);
e) Ședința se înregistrează electronic;
f) Accesul membrilor consiliului se face exclusiv de pe adresa pusă la dispoziție de FITT (adresa de e-mail @fitt.ro folosită de fiecare membru în parte);
g) Documentele supuse dezbaterii sau materialele pentru prezentări sunt încărcate anterior ședinței pe platforma internă dedicată consiliului de conducere.

Art. 22.

(1) Ședința Consiliului de Conducere este condusă de către unul dintre membrii Biroului Permanent prezenți, în ordine ierarhic descrescătoare. În cazul în care niciun membru al Biroului Permanent nu este prezent la ședință, conducătorul ședinței respective este ales de către Consiliu de Conducere dintre membrii săi.

(2) Ședința întrunită ca urmare a primei convocări se declară deschisă la momentul finalizării strigării listei de prezență de către conducătorul de ședință. După acest moment, conducătorul de ședință solicită notarea persoanelor absente la acel moment. În cazul în care nu există cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței, conducătorul de sesiune declară ședința închisă și solicită notarea persoanelor absente la acel moment. În cazul în care se constată că există cvorumul regulamentar pentru începerea ședinței, aceasta se desfășoară până la momentul în care se declară închisă ca urmare a finalizării ordinii de zi sau a constatării diminuării cvorumului sub minimul regulamentar. Pe parcursul desfășurării ședinței, conducătorul de ședință trebuie să menționeze permanent pentru notare în procesul-verbal toate sosirile sau plecările din sală ale persoanelor din cadrul Consiliului de Conducere, în vederea verificării cvorumului existent și corectei aplicări a prevederilor art. 24, alin.(1) din prezentul regulament.

(3) Ședința întrunită ca urmare a celei de-a doua convocări se declară deschisă la momentul finalizării strigării listei de prezență de către conducătorul de ședință. După acest moment, înainte de a intra în ordinea de zi, conducătorul de ședință solicită notarea persoanelor absente la acel moment. În această situație, ședința se desfășoară până la momentul în care se declară închisă ca urmare a finalizării ordinii de zi. Pe parcursul desfășurării ședinței, conducătorul de ședință trebuie să menționeze permanent pentru notare în procesul-verbal toate sosirile sau plecările din sală ale persoanelor din cadrul Consiliului de Conducere, în vederea verificării cvorumului existent și corectei aplicări a prevederilor art.24 alin.(1) din prezentul regulament. 

(4) Este considerat absentă, în sensul art. 14 alin.(2) lit.a) din prezentul regulament, persoana din cadrul Consiliului de Conducere care nu participă pe întreaga durată a ședinței respective estimată prin convocator, calculată de la momentul deschiderii ședinței în condițiile alineatelor (2) și (3), fără a fi motivată de către președintele Consiliului de Conducere sau conducătorul de ședință. Persoana considerată absentă în aceste condiții nu beneficiază de indemnizația de ședință pentru ședința respectivă.

(5) Toate voturile exprimate de către persoanele din cadrul Consiliului de Conducere considerate absente în condițiile alineatelor (2)-(4) se consideră valabil exprimate, nefiind afectată validitatea deciziilor astfel adoptate.

(6) La ședința Consiliului de Conducere pot participa, de drept, fără drept de vot, președintele Comisiei de Cenzori sau înlocuitorul acestuia și membrii supleanți, aceștia având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de ședință.

(7) La ședința Consiliului de Conducere pot participa, de drept, fără drept de vot, membrii Consiliului de Administrație, aceștia având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de ședință.

(8) La ședința Consiliului de Conducere pot fi invitate, fără a avea drept de vot, persoane implicate, direct sau indirect, în derularea unor programe sau activități în care FITT este parte, acestea având dreptul de a interveni atunci când solicită acest lucru, cu acordul conducătorului de ședință.

(9) Consiliul de Conducere poate acorda sau retrage calitatea de Membru de onoare al FITT oricărei personalități naționale sau internaționale care sprijină îndeplinirea scopului FITT; aceasta poate fi invitată la ședința Consiliului de Conducere, în calitate de observator, fără drept de vot.

Art. 23.

(1) Consiliu de Conducere adoptă decizii în vederea exercitării atribuțiilor sale.

(2) Deciziile Consiliului de Conducere se adoptă, de regulă, cu votul majorității persoanelor prezente, aflate în exercițiu, cu excepția cazurilor expres prevăzute în Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare sau a altor situații stabilite de Consiliu de Conducere. În caz de egalitate a numărului de voturi valabil exprimate, se efectuează un nou tur de scrutin; în cazul în care și după acest tur se constată egalitate, conducătorul de ședință decide definitiv.

(3)Votul se exprimă de regulă în mod deschis, cu excepția cazurilor ce vizează organizații neguvernamentale de tineret având reprezentare în Adunarea Generală sau persoane din cadrul structurilor interne ale FITT, precum și altor situații stabilite de Consiliul de Conducere. Persoanele vizate de votul respectiv nu au drept de vot și nu se iau în considerare la stabilirea cvorumurilor în situațiile respective.

(4) Deciziile Consiliului de Conducere, considerate contrare prevederilor legii sau Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, pot fi atacate de oricare dintre membrii Consiliului de Conducere care nu au participat la sesiunea respectivă sau au votat împotrivă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării lor.

(5) Membrii Consiliului de Conducere răspund, potrivit legii, pentru hotărârile adoptate prin votul lor care contravin reglementărilor legale în vigoare.

Art. 24.

(1) O persoană din cadrul Consiliului de Conducere își poate pierde calitatea deținută înainte de termen în caz de retragere, revocare, condamnare de natură penală prin hotărâre judecătorească definitivă sau în cazul absenței – a cărei motivare nu este validată de președinte sau înlocuitorul acestuia – de la mai mult de trei ședințe ordinare sau de la mai mult de cinci întruniri – indiferent dacă acestea sunt sau nu ședințe regulamentar constituite prin îndeplinirea cvorumului necesar – ale Consiliului de Conducere, în decursul unui mandat. Prin ședință a Consiliului de Conducere se înțelege doar întrunirea la care se îndeplinește cvorumul minim stabilit regulamentar, indiferent dacă acesta este îndeplinit ca urmare a primei sau a celei de-a doua convocări.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 24 alin.(1), absențele președintelui FITT de la ședințele Consiliului de Conducere cauzate indisponibilitate medicală sau de participarea acestuia la întruniri oficiale ale structurilor la care FITT a aderat, la întruniri ale instituțiilor naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul politicilor pentru tineret sau la evenimente/activități din cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale FITT sau în care FITT este partener sunt motivate din oficiu.

(3) O persoană din cadrul Consiliului de Conducere poate fi revocată prin hotărârea Adunării Generale, în cazul în care încalcă prevederile Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare, atribuțiile stabilite prin fișa postului sau aduce prejudicii morale sau materiale FITT, respectiv în urma sesizării scrise din partea organizației neguvernamentale de tineret ce i-a susținut candidatura, adoptată cu aceeași majoritate cu care a fost aleasă.

(4) Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale, în vederea adoptării sau nu a hotărârii de revocare a unei persoane din cadrul Consiliului de Conducere, acesta din urmă poate decide suspendarea persoanei în cauză din funcția deținută, cu votul majorității persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu.

(5) Pe perioada suspendării unei persoane din cadrul Consiliului de Conducere, cvorumul necesar pentru ca ședința să se considere legal întrunită se raportează la numărul celor în exercițiu.

(6) În cazul în care președintele, vicepreședintele sau secretarul își pierde calitatea deținută, se organizează alegeri parțiale pentru ocuparea funcției respective; mandatul persoanei alese este valabil până la data expirării mandatului Consiliului de  Administrație.

(7) În cazul în care un membru din cadrul Consiliului de Conducere își pierde funcția deținută, acesta este înlocuit de drept, fără alte formalități, de către membrul supleant interesat, cu cel mai mare număr de voturi obținute la sesiunea de alegeri; mandatul acestuia este valabil până la data expirării mandatului Consiliului de Conducere.

(8) În cazul în care în această situație există cel puțin doi membri supleanți, posibilitatea de a ocupa funcția de membru în cadrul Consiliului de Conducere revine unuia dintre cei în cauză, pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu votul majorității celor prezenți.

(9) În cazul în care numărul de membri ai Consiliului de Conducere scade sub șapte, este obligatoriu organizarea de alegeri parțiale pentru ocuparea posturilor vacante; mandatul persoanei alese este valabil până la data expirării mandatului Consiliului de Administrație.

(10) Calitatea de membru al Consiliului de Conducere este incompatibilă cu deținerea oricărei calități, funcții sau poziții alese, numite sau desemnate în cadrul unui partid politic sau a unei structuri a unui partid politic. În situația în care un membru al Consiliului de Conducere se află într-o astfel de calitate, funcție sau poziție, acesta își pierde de drept statutul de membru al Consiliului de Conducere FITT în momentul constatării acestui fapt într-o ședință a Consiliului de Conducere.

Secțiunea a 3-a: Biroul Permanent

Art. 25.

Biroul Permanent este structura internă formată din președintele Consiliului de Conducere, vicepreședintele Consiliului de Conducere și secretarul Consiliului de Conducere.

Art. 26.

(1) Biroul Permanent are următoarele atribuții principale:

a. supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale între ședințele Consiliului de Conducere și a deciziilor Consiliului de  Administrație;

b. asigură coordonarea activității FITT.

(2) Biroul Permanent exercită și alte atribuții stabilite de către Consiliu de Conducere.

Art. 27.

(1) Președintele Consiliului de Conducere trebuie să fie cetățean român sau au permis de ședere valabil, absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență (sau echivalentul acesteia).

(2) Vicepreședintele și secretarul Consiliului de Conducere trebuie să fie cetățeni români sau au permis de ședere valabil, absolvenți ai unei instituții de învățământ superior.

(3) Președintele Consiliului de Conducere are următoarele atribuții principale:

a) este reprezentantul legal al FITT, are drept de semnătură în bancă și angajează FITT în raport cu terții;

b) reprezintă FITT în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

c) asigură coordonarea activității FITT;

d) reprezintă Consiliu de Conducere în raporturile acestuia cu Consiliu de Administrație;

e) informează Adunarea Generală referitor la activitatea Consiliului de Conducere și a Consiliului de Administrație;

f) conduce sesiunea Adunării Generale, ședința Consiliului de Conducere și a Consiliului de Administrație;

g) semnează hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului de Conducere.

Art. 28.

(1) Atribuțiile fiecărui membru al Biroului Permanent sunt înscrise în fișa postului, aprobată de Consiliu de Conducere cu votul majorității membrilor săi.

(2) Membrii Biroului Permanent beneficiază de indemnizații de conducere, stabilite prin decizia Consiliului de Conducere aprobată cu majoritate absolută și validată prin hotărârea Adunării Generale.

(3) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele Consiliului de Conducere, Consiliu de Conducere deleagă atribuțiile acestuia către vicepreședintele Consiliului de Conducere sau în mod excepțional, către secretarul Consiliului de Conducere, respectiv către un membru din cadrul Consiliului de Conducere. Acesta devine președinte interimar al Consiliului de Conducere pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data delegării, respectiv până la expirarea mandatului Consiliului de Conducere în cazul în care situația intervine cu mai puțin de 3 luni înaintea datei expirării acestuia. În cazul în care se depășește perioada de 3 luni de interimat prevăzută în prima situație, se organizează alegeri parțiale pentru alegerea președintelui Consiliului de Conducere, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului respectiv, mandatul președintelui interimar prelungindu-se de drept până la momentul alegerii unui președinte al Consiliului de Conducere.

Secțiunea a 4-a: Consiliu de Administrație

Art. 29.

(1) Consiliu de Administrație  este structura internă cu rol executiv și este format din directorii din cadrul FITT sau persoanele ce exercită atribuțiile de directori, desemnate prin decizia Consiliului de Conducere, conform organigramei FITT.

(2) Membrii Consiliului de Administrație  nu pot face parte din Consiliu de Conducere sau din Adunarea Generală, cu excepția Președintelui Consiliului de Conducere.

Art. 30.

(1) Consiliu de Administrație  are următoarele atribuții principale:

a. pune în aplicare deciziile Consiliului de Conducere;

b. conduce activitatea economic-financiară și administrează patrimoniul FITT;

c. administrează bugetul anual de venituri și cheltuieli;

d. stabilește raporturi ale FITT cu alte persoane fizice sau juridice, în limitele de competență stabilite de Consiliu de Conducere;

e. elaborează și organizează programe și activități de tineret proprii ale FITT sau în colaborare cu alte persoane juridice sau fizice;

f. aprobă finanțarea unor activități de tineret ale tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret, în limitele bugetare stabilite de Consiliul de  Administrație.

(2) Consiliu de Administrație exercită și alte atribuții stabilite de către Consiliu de Conducere.

Art. 31.

(1) Membrii Biroului Permanent pot participa, de drept, ca invitați, la ședințele Consiliului de Administrație .     

(2) Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație  provenite din veniturile proprii ale FITT se stabilesc de către Consiliu de Conducere.

Secțiunea a 5-a: Comisia de Cenzori

Art. 32.

(1) Comisia de Cenzori este structura internă cu rol de control care exercită controlul financiar intern al FITT, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul de administrare a patrimoniului FITT.

(2) Comisia de Cenzori este formată dintr-un președinte și doi membri.

(3) Președintele Comisiei de Cenzori este, în mod obligatoriu, expert-contabil.

(4) Persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori nu pot face parte din Consiliu de Conducere sau din Consiliu de Administrație .

(5) Organizațiile neguvernamentale de tineret ale căror reprezentanți desemnați au fost aleși în cadrul Consiliului de Conducere, indiferent de data la care s-a efectuat alegerea, nu pot face propuneri de candidați și nu pot avea membri în cadrul Comisiei de Cenzori în același mandat.

Art. 33.

(1) Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale:

a. întocmește și propune Adunării Generale, spre aprobare, raportul cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil;

b. verifică modul în care este administrat patrimoniul FITT;

c. întocmește rapoarte și le prezintă, la solicitare, Consiliului de Conducere sau Adunării Generale.

(2) Comisia de Cenzori exercită și alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 34.

(1) Persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori pot exercita atribuții specifice stabilite de către Adunarea Generală prin fișa postului.

(2) Persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori beneficiază de indemnizații, stabilite prin hotărârea Adunării Generale.

CAPITOLUL III: STRUCTURI ASOCIATE FITT

Art. 35.

(1) În baza prezentului regulament, structurile asociate FITT reprezintă persoanele juridice/grupurile de inițiativă care desfășoară activitate de tineret pe raza județului Timiș și solicită acordarea acestei calități de către FITT.

(2) Poate deveni structură asociată FITT orice structură care are sediul si activează în județul Timiș și care solicită acordarea acestei calități, în baza deciziei Consiliului de Conducere al FITT.

(3) Reprezentanții structurilor asociate FITT pot fi consultați în probleme legate de activitatea FITT, precum și în conceperea strategiei în domeniul politicilor de tineret la nivelul județului Timiș.

CAPITOLUL IV: PATRIMONIU

Art. 35.

Patrimoniul FITT este constituit din:

a) dreptul de proprietate asupra imobilelor – construcțiile și terenurile aferente -, fondurilor bănești și altor active care au aparținut fostului Comitet Județean Timiș al Uniunii Tineretului Comunist din România la data de 22 decembrie 1989, dobândite conform prevederilor Decretului-Lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret și Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret;

b) dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilelor, fondurilor materiale și financiare dobândite în timpul funcționării sale.

Art. 36.

FITT poate beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetul local pentru finanțarea activității de tineret, în condițiile legii.

Art. 37.

(1) Veniturile și cheltuielile FITT sunt cuprinse într-un buget anual.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

a. potrivit competențelor stabilite în Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare, pentru veniturile proprii, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

b. potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de autoritățile publice centrale sau locale pentru finanțarea activității de tineret a FITT.

Art. 38.

(1) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, după caz:

a. venituri proprii;

b. sume acordate de autoritățile publice centrale și locale pentru finanțarea activității de tineret a FITT.

(2) Veniturile proprii ale FITT includ:

a. finanțări nerambursabile din sectorul public sau privat;

b. veniturile obținute din activități economice;

c. dobânzile obținute din plasarea disponibilităților realizate;

d. dividendele societăților comerciale în care aceasta este asociat sau acționar;

e. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

f. veniturile obținute din reclamă și publicitate;

g. donațiile, legatele și sponsorizările;

h. alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 39.

(1) FITT poate desfășura orice tip de activități economice pentru realizarea domeniului de activitate principal.

(2) Activitățile economice desfășurate de FITT nu sunt efectuate în vederea obținerii de profit.

Art. 40.

FITT poate înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial prevăzut la art. 35, lit. a).

Art. 41.

Finanțarea activității de tineret proprii, precum și a activității de tineret a organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret din județul Timiș, se face pe baza Regulamentului de finanțare, adoptat de către Consiliul de Conducere cu votul majorității persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu.

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 42.

FITT se poate afilia la orice structură neguvernamentală cu obiective comune din țară și străinătate, păstrându-și deplina independență, în baza deciziei Consiliului de Conducere.

Art. 43. 

La data înființării în baza Decretului-Lege nr. 150/1990 privind fundațiile pentru tineret, denumirea aleasă pentru „fundația pentru tineret” din județul Timiș, prin hotărârea organului suprem de conducere la data de 26 iunie 1990 (Consiliul de Conducere), a fost „Fundația Independentă pentru Tineret Timiș”; această denumire a „fundației județene pentru tineret” s-a modificat în „Fundația Județeană pentru Tineret Timiș”, ca urmare a reorganizării în baza Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret.

Art. 44.

(1) Regulamentul privind criteriile de admitere detaliază Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare cu prevederi specifice privind condițiile minimale ce trebuie îndeplinite de către o organizație neguvernamentală de tineret care solicită exercitarea dreptului de a desemna un reprezentant ca membru în cadrul Adunării Generale sau care are un reprezentant desemnat ca membru în cadrul Adunării Generale, precum și cu procedurile necesare pentru verificarea respectării acestor criterii.

(2) Statutul Consilierului detaliază Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare cu prevederi specifice privind drepturile și obligațiile persoanelor ce alcătuiesc Consiliu de Conducere, precum și cu alte proceduri privind îndeplinirea atribuțiilor acestora în funcțiile deținute.

(3) În caz de neconcordanță, prevederile Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare au prioritate față de cele ale Regulamentului privind criteriile de admitere și ale Statutului Consilierului.

Art. 44. 

Următorii termeni din prezentul regulament se definesc astfel:

a) majoritate simplă = votul favorabil reprezentând mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate;

b) majoritate absolută = votul favorabil reprezentând mai mult de jumătate din numărul voturilor tuturor membrilor cu drept de vot din cadrul structurii interne aflați în exercițiu;

c) unanimitate = votul favorabil al tuturor voturilor valabil exprimate.

Art. 45. 

Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 46. 

Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data adoptării și anulează orice prevedere anterioară contrară.

 

TEXT ADOPTAT ÎN SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 07 martie 2023

 

[1] Prin activitate de tineret se înțelege ansamblul format din politicile pentru tineret, programele, proiectele și acțiunile vizând tinerii și lucrul cu tinerii.

[2] Grupul vulnerabil este reprezentat de persoanele sau familiile care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență̆ de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială (conform art.6 lit.h) din Legea 219/2016 privind economia socială și art.6 lit.p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011).