fbpx

Cadrul legal al FITT

Proces-verbal al ședinței de constituire (26.06.1990)

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare a fundațiilor pentru tineret, în general și a FITT, în particular, a prezentat, de-a lungul anilor, diverse transformări, după cum urmează:

 
Decretul-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21 mai 1990.

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează: 

Art. 1.

Pe data prezentului decret-lege se înființează în județe și în municipiul București fundații pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, cu sediul în reședințele de județ.

Art. 2.

Patrimoniul fundațiilor pentru tineret se constituie din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale tineretului comunist din județe și a municipiului București, precum și din donații, legate și alte surse provenite în condițiile legii.

Art. 3.

Scopul fundațiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor și formațiunilor politice.

Fundațiile pentru tineret nu pot avea scopuri contrare ordinii de drept, principiilor democrației și asigurării drepturilor fundamentale ale omului.

Art. 4.

Conducerea fundațiilor pentru tineret prevăzute la art.1 se asigură de consilii formate din reprezentanți ai tuturor organizațiilor de tineret legal constituite la nivel de județe și al municipiului București, cu excepția celor care aparțin partidelor și formațiunilor politice.

Art. 5.

Normele cu privire la organizarea, funcționarea, precum și la reprezentarea fundațiilor în raporturile cu organele de stat și terțe persoane se stabilesc de către consiliul fundației, prin regulament.

Art. 6.

Bunurile, inclusiv fondurile bănești, ale fostelor organizații ale tineretului comunist din întreprinderi și instituții trec în proprietatea organizațiilor de tineret nou înființate în cadrul acestora.

Bunurile, inclusiv fondurile bănești, aflate în patrimoniul fostei organizații a tineretului comunist, administrate în trecut pe plan central, trec în conservare la stat; regimul juridic al acestora urmează a fi stabilit ulterior, cu consultarea organizațiilor de tineret legal constituite la nivel național și a reprezentanților consiliilor fundațiilor pentru tineret din județe și municipiul București.

Art. 7.

Predarea bunurilor fostei organizații a tineretului comunist către fundațiile pentru tineret înființate potrivit art. 1 se face de către cei care le au în conservare sau administrare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, iar preluarea se asigură de comisii desemnate de consiliile fundațiilor din fiecare județ și municipiul București.

Art. 8.

Orice dispoziție contrară prezentului decret-lege se abrogă.

 
 

După 12 ani, în care scopul fundațiilor a fost “administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor și formațiunilor politice”, Legea 146 reașează prioritățile și stabilește că “(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.”

De asemenea, conducerea fundațiilor, care era asigurată de “consilii formate din reprezentanți ai tuturor organizațiilor de tineret legal constituite la nivel de județe și al municipiului București, cu excepția celor care aparțin partidelor și formațiunilor politice” (potrivit Decretului-lege nr.150/1990), se transferă după cum urmează: “(1) Conducerea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București este asigurată de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care: a) 3 numiți de consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București; b) 2 aleși din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, care își exprimă adeziunea la scopul fundației” (potrivit Legii 146/2002)

 
Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

În vigoare de la 13 august 2002. Ultimul amendament în 03 decembrie 2002.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1.

Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, precum și regimul juridic al patrimoniului care a aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist – U.T.C.

Art. 2.

În sensul prezentei legi, fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Art. 3.

(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Sediile fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București se află în reședințele de județ și, respectiv, în municipiul București.

Art. 4. Abrogat

CAPITOLUL II
Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București

SECȚIUNEA 1
Organizarea și funcționarea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

Art. 5.

Organele de conducere și control ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București sunt:

a) consiliul de conducere;

b) comisia de cenzori.

Art.6 – Art.9. Abrogat
Art. 10.

(1) Conducerea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București este asigurată de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care:

a) 3 numiți de consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București;

b) 2 aleși din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, care își exprimă adeziunea la scopul fundației.

(2) În termen de 30 de zile de la constituire, consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, are obligația de a numi cei 3 membri prevăzuți la alin. (1) lit. a). Mandatul celor numiți anterior încetează de drept la data numirii noilor membri.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) structurile asociative de tineret au obligația de a alege membrii prevăzuți la alin. (1) lit. b).

(4) Membrii consiliului de conducere vor fi propuși din rândul persoanelor cu experiență în domeniul tineretului, cu probitate profesională și care nu sunt membri ai unor partide politice.

(5) Consiliul de conducere este format din:

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar;

d) 2 membri.

(6) Consiliul de conducere deliberează valabil în prezența majorității membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu minimum 3 voturi. Fiecare membru dispune de un vot, iar în caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

(7) Procedura de numire și alegere a membrilor consiliului de conducere, cazurile de încetare a mandatului acestora, precum și organizarea și funcționarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 11.

(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

b) asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

c) organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, potrivit normelor legale;

d) stabilește sumele alocate de fundația pentru tineret județeană sau a municipiului București pentru susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret în realizarea programelor acestora;

e) hotărăște asupra organigramei și statului de funcții ale personalului salarizat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

f) aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) hotărăște cu privire la stabilirea de raporturi ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București cu autoritățile statului sau cu serviciile descentralizate ale acestora;

h) are drept de control, conform legii și regulamentului intern de organizare și funcționare, în toate compartimentele de activitate ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

i) alege și revocă membrii comisiei de cenzori pe funcții;

j) aprobă și modifică propriul regulament intern de organizare și funcționare, în limitele legii și ale regulamentului de aplicare a prezentei legi;

k) aprobă planul strategic privind programele și activitățile fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

l) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

m) aprobă bilanțul contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

n) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

o) aprobă planul de investiții al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București și efectuarea acestora;

p) exercită alte atribuții prevăzute în lege, în regulamentul de aplicare a prezentei legi sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare.

Art. 12. Abrogat
Art. 13.

(1) Președintele fundației județene pentru tineret sau a municipiului București are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă fundația în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

b) informează structurile asociative de tineret reprezentative din județ referitor la activitatea consiliului de conducere;

c) conduce lucrările consiliului de conducere;

d) semnează hotărârile consiliului de conducere;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare al prezentei legi, precum și de regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele fundației, consiliul de conducere deleagă atribuțiile acestuia vicepreședintelui sau, în situații excepționale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 14.

Consiliul de conducere al fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București nu are dreptul ca prin deciziile sau hotărârile luate să se implice în activitatea internă a structurilor asociative de tineret, reprezentative la nivelul județului.

Art. 15.

(1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în condițiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri numiți de consiliul de conducere, președintele fiind, în mod obligatoriu, un expert contabil.

(3) Membrii consiliului de conducere nu pot fi și membri ai comisiei de cenzori.

Art. 16.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

b) întocmește rapoarte și le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia;

c) întocmește și propune consiliului de conducere, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

d) participă la ședințele consiliului de conducere, fără drept de vot;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi, precum și de regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 17.

Normele de desemnare, procedurile de convocare și atribuțiile specifice ale membrilor, precum și alte reguli privind organizarea și funcționarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 18.

Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București colaborează între ele, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu direcția pentru tineret și sport județeană respectivă sau a municipiului București, cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu instituțiile specializate în domeniu.

SECȚIUNEA a 2-a
Patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 19.

(1) Patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București este constituit din:

a) imobile – construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județul respectiv sau din municipiul București;

b) imobile, precum și fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate, cu excepția organizațiilor de tineret aparținând partidelor și formațiunilor politice.

(3) În cazul în care, din motive obiective, bunurile imobile prevăzute la alin. (1) nu pot fi folosite ca sediu sau nu există, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, sunt obligate să asigure gratuit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi, un sediu corespunzător desfășurării activității fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, în municipiile reședință de județ.

Art. 20.

(1) Bunurile care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județe și din municipiul București, preluate de fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, vizate de prezenta lege, rămân în proprietatea acestora, iar în cazul în care ulterior au căpătat o altă destinație, se reintegrează, necondiționat și fără plată, în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret respective sau a municipiului București, ce se constituie ca succesoare de drept.

(2) În același timp se reintegrează necondiționat și fără plată și bunurile precizate la alin. (1), care nu au fost preluate conform prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 și care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice.

(21) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul:

a) bunurilor dobândite în proprietate, cu titlu valabil, de către persoane fizice sau juridice;

b) imobilelor care au dobândit, cu respectarea prevederilor legii, o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989.

(3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.

(4) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, răspund de preluarea de către fundațiile județene pentru tineret respective sau a municipiului București a acestor bunuri, în bune condiții, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.

(5) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București vor acționa în justiție persoanele juridice sau fizice care refuză efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.

(6) Deținătorii bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2), ce urmează să fie reintegrate în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București toate documentele referitoare la aceste bunuri.

(7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile dobândite de către fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se face în cărțile funciare, cu scutirea de plată a taxelor prevăzute de lege.

(8) Acțiunile în justiție formulate de fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București pentru aplicarea prevederilor prezentului articol sunt scutite de taxa de timbru.

(9) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot greva sau înstrăina bunurile mobile ori imobile finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe derulate după anul 1989, cu acordul ordonatorului de credite al programului respectiv. Vânzarea se va face prin licitație publică, conform legislației în vigoare.

(10) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar – construcții și terenuri – care a aparținut fostei organizații județene a Uniunii Tineretului Comunist. Această prevedere nu vizează și patrimoniul imobiliar dobândit de fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București și care nu face obiectul prezentei legi.

SECȚIUNEA a 3-a
Finanțarea fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 21.

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, în condițiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale numai pentru finanțarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București și organele administrației publice centrale ori locale, după caz.

(2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice, parametrii de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 22.

Sursele de finanțare ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București provin din:

a) donații, legate și sponsorizări;

b) sume destinate finanțării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale și alți ordonatori de credite;

c) sume rămase din exercițiul financiar precedent;

d) venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;

e) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 23.

(1) Veniturile, indiferent de sursă, și cheltuielile de orice natură ale fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competențelor stabilite în regulamentul intern de organizare și funcționare a fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București, pentru veniturile proprii, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea programelor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

(3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, după caz:

a) venituri proprii, precum și sume destinate finanțării unor programe de utilitate publică pentru tineret;

b) sume acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea pe bază de programe a fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

(4) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot încheia contracte de împrumut și pot elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

Art. 24.

Veniturile fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București nu sunt impozabile și includ:

a) donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

b) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din asemenea venituri, în condițiile legii;

c) veniturile realizate din spectacole;

d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

e) veniturile obținute din administrarea sau, după caz, din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

f) dividendele societăților comerciale înființate de fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, în care acestea sunt asociați, în condițiile art. 26 alin. (1), dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 25.

Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare.

Art. 26.

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București nu se pot transforma în societăți comerciale. Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundației.

(2) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul fundației.

(3) Fondurile rezultate din desfășurarea unor activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

Art. 27.

Structura organizatorică și numărul personalului angajat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundației.

Art. 28.

(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifică modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundația județeană pentru tineret respectivă sau a municipiului București.

(2) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se supun verificărilor financiare potrivit legii și regulamentelor interne de organizare și funcționare.

Art. 29.

(1) La nivelul fiecărui județ, evaluarea, supravegherea și controlul activității fundației județene pentru tineret sau a municipiului București se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcției pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, al prefectului, al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București și al direcției generale a finanțelor publice județene.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.

(3) Actele și faptele de încălcare a legii, a ordinii publice și a bunelor moravuri sunt sesizate de comisia prevăzută la alin. (1) instanțelor judecătorești sau organelor de urmărire penală, după caz.

(4) Autoritățile administrației publice locale colaborează cu fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București în vederea derulării unor programe comune pentru tineret.

SECȚIUNEA a 4-a
Durata de funcționare și dizolvarea fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 30.

Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București sunt constituite pe durată nedeterminată.

Art. 31.

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se dizolvă prin hotărâre judecătorească dacă:

a) activitatea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri.

(2) Acțiunea în justiție se poate introduce de către comisia prevăzută la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum și de orice persoană interesată.

(3) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

a) administrarea defectuoasă a patrimoniului;

b) neîndeplinirea scopului pentru care au fost constituite sau urmărirea unui alt scop decât cel pentru care au fost constituite;

c) consiliul de conducere nu se constituie în termenul prevăzut la art. 10 alin. (2) și (3) și această situație durează mai mult de 30 de zile;

d) fundația județeană pentru tineret sau a municipiului București nu se reorganizează în termenul prevăzut la art. 58 alin. (2).

(4) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărâre a comisiei prevăzute la art. 29 alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 32.

(1) Pentru orice acțiune în justiție, indiferent de subiectul prevăzut de prezenta lege, în vederea soluționării cererilor de constituire, precum și a oricăror litigii ce decurg din aplicarea prezentei legi, competența aparține tribunalului județean sau al municipiului București în a cărui rază teritorială se află fundația respectivă.

(2) Abrogat

(3) Hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi atacate numai cu recurs.

Art. 33.

(1)La dizolvarea unei fundații județene pentru tineret sau a municipiului București, bunurile acesteia trec în domeniul public județean și în administrarea consiliului județean pe a cărui rază teritorială se află fundația pentru tineret respectivă.

(2)În situația dizolvării unei fundații județene pentru tineret sau a municipiului București, consiliul județean are obligația preluării bunurilor prevăzute la art. 20 alin. (1) teza a II-a și alin. (2), cu excepția celor prevăzute la art. 20 alin. (21), care, până la data dizolvării, nu au fost reintegrate în patrimoniul fundației respective, alin. (5)-(8) ale aceluiași articol aplicându-se în mod corespunzător. Bunurile preluate în condițiile prezentului alineat intră în domeniul public al județului și în administrarea consiliului județean.

CAPITOLUL III

Abrogat

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 58.

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condițiile Decretului-lege nr. 150/1990, își păstrează personalitatea juridică legal dobândită.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi, fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se vor organiza sau reorganiza, după caz, potrivit prevederilor legii.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, precum și structurile asociative de tineret de la nivelul fiecărui județ au obligația de a numi sau alege, după caz, membrii consiliului de conducere al fundației.

(4) Ministerul Tineretului și Sportului ține evidența fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, potrivit regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi, prin registrul fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, acestea având obligația de a comunica de îndată orice modificări survenite în organizarea, funcționarea și activitatea lor. În aplicarea prevederilor prezentului alineat Ministerul Tineretului și Sportului poate elabora norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 581.

În cazul în care la nivelul unui județ fundația județeană pentru tineret nu se organizează în termenul prevăzut la art. 58 alin. (2), patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist din județul respectiv, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 20 alin. (21), trece în domeniul public al județului și în administrarea consiliului județean. Dispozițiile art. 33 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 59.

(1) Inventarul bunurilor care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist se realizează, la nivelul fiecărui județ, de către comisia prevăzută la art. 29 alin. (1) și se aprobă prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2003.

(2) Inventarul va cuprinde atât informații cu privire la situația juridică actuală a bunurilor prevăzute la alin. (1), cât și cu privire la circuitul juridic al acestora de la data de 22 decembrie 1989 până în prezent.

Art. 60. –Abrogat
Art. 61.

Dispozițiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice se aplică în mod corespunzător și fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, cu excepția acelor prevederi care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta lege.

Art. 62.

Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abrogă orice altă dispoziție contrară.

 
 

După o perioadă de mai bine de 3 ani, în care “(1) Conducerea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București este asigurată de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care: a) 3 numiți de consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București; b) 2 aleși din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, care își exprimă adeziunea la scopul fundației” (potrivit Legii 146/2002), în anul 2006, Legea Tinerilor redă conducerea fundațiilor adunărilor generale, care sunt “constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora“.

 
Legea tinerilor nr. 350/2006

În vigoare de la 25 septembrie 2006. Ultimul amendament în 25 decembrie 2017

CAPITOLUL II
Structurile administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul activității de tineret

SECȚIUNEA a 6-a
Administrația publică locală

Art. 10.

(1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III
Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret

SECȚIUNEA a 2-a
Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret

Art. 13.

(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București se stabilesc prin lege.

Art. 14.

(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, care își exprimă adeziunea la scopul acesteia.

 

CAPITOLUL V
Finanțarea activității de tineret

SECȚIUNEA 1
Finanțarea activității publice de tineret

Art. 27.

Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.

Art. 28.

(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(11) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.