fbpx

In Europe, there is a shrinking trend of civic spaces for young people, with severe consequences for them. They become less engaged as European citizens  and are limited in their fundamental rights to gather and express themselves freely. Results of these developments are, among others, disengagement of youth in decision-making processes and their social exclusion which prevents young people from becoming agents of social change.

In our mission to counter this trend of shrinking civic spaces in Europe and increase the engagement of youth through civic spaces, through the project ‘Here to Stay’, FITT contributed,  together with its partners from the Netherlands, the Czech Republic and Hungary, in developing 3 outputs that we would like to introduce, during our NATIONAL MULTIPLIER EVENT:

  1. “Digital open-source research report. Success factors for claiming youth-led civic spaces by European youth work” (https://bit.ly/3OsJk0X) – the result of field & desk research that we carried out and interviews & focus groups that we conducted  in order to gain more insight in the critical success factors for claiming civic space for young people by European youth work. This research report contains national contexts, case studies and recommendations for youth workers.
  2. “Our civic space” (www.ourcivicspace.org) – an interactive website for youth workers which brings together best practices, examples, and case studies from the field and provides the opportunity to exchange thoughts and experiences around civic space. A civic space in the present time is not just a physical place, it can be a virtual one as well. “Our Civic Space” is such a place. It is a place where you will be informed, inspired, and activated.
  3. “How to turn our local community into a youth civic space” – a toolkit for youth workers, youth NGO’s, youth informal groups and young people that will help you to you will understand why civic space is important and, through the methods developed, you will discover how to identify, create (if there is none), claim (if is lost) and keep (once has been developed) the civic space.

Last, but not least, through our work our aim has been contributing to the capacity building of the European youth work and ensuring the dissemination of the programme outputs for international and local youth, youth workers and youth work organisations.

Therefore, we are waiting for you on Friday, April 29, at 16:30, at the Youth House in Timisoara (19 Aries).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

În Europa, există o tendință de scădere a spațiilor civice pentru tineri, cu consecințe grave pentru aceștia. Ei devin mai puțin implicați ca cetățeni europeni și sunt limitati în drepturile lor fundamentale de a se aduna și de a se exprima liber. Rezultatele acestor evoluții sunt, printre altele, dezangajarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor și excluderea lor socială, care îi împiedică să devină agenți ai schimbării sociale.

În misiunea noastră de a contracara această tendință de micșorare a spațiilor civice în Europa și de a crește angajamentul tinerilor prin spații civice, prin proiectul „Here to Stay”, FITT a contribuit,  împreună cu partenerii săi din Olanda, Republica Cehă și Ungaria, la dezvoltarea a 3 rezultate pe care am dori să le introducem, în cadrul EVENIMENTULUI NAȚIONAL DE MULTIPLICARE:

  1. „Raport de cercetare digitală open-source. Factori de succes pentru revendicarea spațiilor civice conduse de tineri de către lucru cu tinerii la nivel european” (https://bit.ly/3OsJk0X) – rezultatul cercetării pe teren și de birou pe care le-am efectuat și al interviurilor și al focus-grupurilor pe care le-am desfășurat  pentru a obține mai multe informații despre factorii critici de succes pentru revendicarea spațiului civic pentru tineri prin lucru cu tinerii la nivel european. Acest raport de cercetare conține contexte naționale, studii de caz și recomandări pentru lucrătorii de tineret.
  2. „Spațiul nostru civic” (www.ourcivicspace.org) – un site web interactiv pentru lucrătorii de tineret, care reunește cele mai bune practici, exemple și studii de caz din domeniu și oferă posibilitatea de a face schimb de gânduri și experiențe în jurul spațiului civic. Un spațiu civic în prezent nu este doar un loc fizic, poate fi și unul virtual. „Spațiul nostru civic” este un astfel de loc. Este un loc în care vei fi informat, inspirat și activat.
  3. „Cum să transformăm comunitatea noastră locală într-un spațiu civic pentru tineri” – un set de instrumente pentru lucrătorii de tineret, ONG-urile de tineret, grupurile informale de tineret și tineri, care vă va ajuta să înțelegeți de ce spațiul civic este important și, prin metodele dezvoltate, va descoperi cum să identifice, să creeze (dacă nu există), să revendice (dacă este pierdut) și să păstreze (odată ce a fost dezvoltat) spațiul civic. 

În sfârșit, prin activitatea noastră, scopul a fost să contribuim la consolidarea capacităților activității europene pentru tineret și să asigurăm diseminarea rezultatelor programului pentru tinerii internaționali și locali, lucrătorii de tineret și organizațiile de lucru cu tinerii.

Așadar, vă așteptăm vineri, 29 aprilie, ora 16:30, la Casa Tineretului din Timișoara (Arieș nr.19).

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LATER EDIT – Presentation, Intellectual Outputs, Pictures: MULTIPLIER EVENT

EDITARE ULTERIORA – Prezentare, Produse Intelectuale, Poze: EVENIMENT DE MULTIPLICARE