fbpx

Obiectivele Europene pentru Tineret sunt rezultatul procesului de Dialog Structurat cu Tinerii din perioada 2017-2018. Acestea reprezintă viziunea tinerilor din toată Europa:

 1. Connecting EU with Youth = O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii
 2. Equality of All Genders = Egalitate pentru toate genurile
 3. Inclusive Societies = Societăți incluzive
 4. Information and Constructive Dialogue = Informare și dialog constructiv
 5. Mental Health and Wellbeing = Sănătate mintală și bunăstare
 6. Moving Rural Youth Forward = Dezvoltarea tinerilor în mediul rural
 7. Quality Employment for All = Locuri de muncă de calitate pentru toți
 8. Quality Learning = Învățământ de calitate
 9. Space and Participation for All = Spații ale tinerilor și participare pentru toți
 10. Sustainable Green Europe = O Europă verde și durabilă
 11. Youth Organisations and European Programmes = Organizații de/pentru tineret și programe europeneO1. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii

Dezvoltarea sentimentului de apartenență a tinerilor la proiectul european și construirea unor punți între Uniunea Europeană și tineri pentru a recâștiga încrederea acestora și pentru a crește gradul lor de participare.

Un număr tot mai ridicat de tineri își pierd încrederea în Uniunea Europeană, aceștia întâmpinând dificultăți în înțelegerea principiilor, valorilor și a modului de funcționare a acesteia. De asemenea, deficiențele democratice ale proceselor Uniunii Europene sunt considerate a fi unele dintre cauzele creșterii euroscepticismului în rândul tinerilor.

Ținte:

 • Asigurarea implicării active a tinerilor în procesele decizionale de la toate nivelurile Uniunii Europene și facilitarea dialogului permanent între tineri și decidenți, prin îmbunătățirea mecanismelor de participare existente și prin crearea unora noi.
 • Facilitarea accesului tuturor tinerilor la informații de calitate, într-un format atractiv, mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor, și imparțial, despre cum funcționează Uniunea Europeană, cum poți fi implicat și ce oportunități oferă.
 • Crearea de contexte de educație formală și non-formală pentru tineri cu privire la Europa și Uniunea Europeană.
 • Reprezentarea echitabilă a tuturor statelor membre în structurile politice și administrative ale Uniunii Europene, cu respectarea principiului de cetățenie egală.
 • Creșterea bugetului alocat programelor Uniunii Europene pentru tineret și, implicit, a impactului acestora în comunitate.
 • Consolidarea încrederii tinerilor în proiectul european prin soluționarea unor probleme precum deficitul democratic sau lipsa de transparență și de vizibilitate.
 • Instituționalizarea evaluării politicilor Uniunii Europene din punct de vedere al înțelegerii lor de către tineri, al impactului și al efectelor lor.O2. Egalitate pentru toate genurile

Asigurarea egalității dintre toate genurile și promovarea comportamentelor nondiscriminatoare cu privire la gen în toate contextele vieții unui tânăr.

Discriminarea de gen afectează foarte mulți tineri, în special tinerele femei. Astfel, egalitatea de șanse și accesul neîngrădit la drepturi trebuie să fie asigurate pentru tinerii aparținând tuturor genurilor, inclusiv tinerii nebinari sau LGBTQI+.

Ținte:

 • Combaterea discriminării de gen și asigurarea egalității de șanse pentru persoane aparținând tuturor genurilor în viața culturală, politică și socio-economică.
 • Conștientizarea universală a aspectelor ce privesc discriminarea și inegalitatea de gen, în special prin mijloacele media.
 • Eliminarea violenței de gen prin combaterea efectivă a tuturor formelor sale.
 • Eliminarea stereotipurilor de gen și includerea diverselor identități de gen în sistemul educațional, în viața de familie, la locul de muncă și în alte contexte ale vieții cotidiene.
 • Eliminarea discriminării de gen de pe piața muncii și asigurarea de drepturi, șanse și oportunități egale.
 • Asigurarea salarizării egale pentru muncă similară și împărțirea echitabilă a responsabilităților serviciilor de îngrijire.
 • Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.O3. Societăți incluzive

Asigurarea incluziunii tuturor tinerilor în societate.

O treime dintre tinerii din Europa sunt expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale. Mulți nu au acces la drepturile lor sociale. Mulți continuă să se confrunte cu discriminare multiplă, prejudecăți și infracțiuni generate de ură. Noile fenomene migratoare au adus mai multe provocări sociale și de incluziune. Prin urmare, este esențial să depunem eforturi pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor tinerilor din Europa, inclusiv ale celor mai marginalizați și excluși.

Ținte:

 • Asigurarea protecției juridice și a aplicării instrumentelor juridice internaționale pentru combaterea tuturor tipurilor de discriminare și a discursului instigator la ură, recunoscând că tinerii sunt supuși unor forme multiple de discriminare.
 • Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.
 • Garantarea accesului echitabil la mediile de învățare formale și non-formale pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, abordând toate dimensiunile incluziunii.
 • Dezvoltarea capacităților educatorilor de a lucra cu tineri proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Dezvoltarea mai multor spații, oportunități, resurse și programe pentru a stimula dialogul și coeziunea socială și pentru a combate discriminarea și segregarea.
 • Consolidarea sprijinului social prin punerea în aplicare a dreptului la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază, condiții de muncă echitabile, acces universal la asistență medicală de calitate și asigurarea unor măsuri specifice pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Garantarea faptului că tinerii proveniți din grupuri dezavantajate participă la toate procesele decizionale și sunt actori-cheie în special în procesele care privesc propriile drepturi, bunăstare și interese.O4. Informare și dialog constructiv

Facilitarea accesului tinerilor la informații corecte și sprijinirea abilităților acestora de a analiza critic informațiile și de a fi angrenați în dialoguri constructive și participative.

Tinerii întâmpină dificultăți în a verifica exactitatea și corectitudinea informațiilor. Ei au nevoie să fie mai bine instruiți pentru a naviga prin peisajul mediatic și pentru a participa la dialoguri constructive.

Ținte:

 • Pregătirea tinerilor pentru a fi utilizatori și producători de informație critici și responsabili.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și a raporta știrile false și de a verifica acuratețea surselor de informare utilizate.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și combate limbajul instigator la ură și discriminarea, atât în mediul online, cât și în cel offline.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a se implica în dialoguri respectuoase, tolerante și non-violente, atât în mediul online, cât și în cel offline.
 • Garantarea accesului facil al tinerilor la informații într-un format ușor de înțeles și prietenos, mulat pe nevoile lor, ce respectă norme de etică și standarde de calitate.
 • Dezvoltarea competențelor media și digitale ale părinților, ale tutorilor și ale tuturor persoanelor implicare în educația și formarea tinerilor, astfel încât aceștia să fie surse de informare de încredere pentru tineri.O5. Sănătate mintală și bunăstare

Asigurarea unei bunăstări mintale și eliminarea stigmatizării problemelor de sănătate mintală, dar și promovarea incluziunii sociale a tuturor tinerilor.

Un număr din ce în ce mai mare de tineri din Europa își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea problemelor de sănătate mintală, precum stresul ridicat, anxietatea, depresia sau alte boli mintale, în rândul semenilor lor. Tinerii invocă imensele presiuni sociale cu care se confruntă în prezent și exprimă necesitatea unor mai bune servicii de sănătate mintală pentru ei.

Ținte:

 • Încurajarea dezvoltării încrederii în sine și a unei mentalități mai puțin competitive, prin stimularea aprecierii competențelor și calităților individuale.
 • Protejarea drepturilor la muncă și studiu a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, atât în timpul, cât și după vindecarea bolii, pentru a le asigura șansa de a-și îndeplini propriile vise.
 • Dezvoltarea unei abordări transversale incluzive pentru furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru toți, în special pentru cei proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Instruirea în vederea acordării primului ajutor în domeniul sănătății mintale a tuturor celor care lucrează cu tineri, inclusiv a familiilor și prietenilor acestora.
 • Asigurarea unui tratament incluziv, respectuos și bine finanțat prin includerea de servicii de sănătate mintală de calitate în toate instituțiile medicale.
 • Prioritizarea măsurilor de prevenție care să asigure că tinerii au cunoștințele și competențele necesare pentru o mai bună bunăstare mintală.
 • Combaterea stigmatizării cu privire la problemele de sănătate mintală prin dezvoltarea de programe de conștientizare.O6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural

Crearea condițiilor care să permită tinerilor să-și dezvolte potențialul în mediul rural.

În ciuda angajamentului larg al Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală și ținând cont de faptul că în 2015 aproape o treime din populația UE trăia în mediul rural, există diferențe semnificative între a trăi în mediul urban și a trăi în mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Ținte:

 • Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate în mediul rural pentru a asigura furnizarea echitabilă de servicii publice, conectarea la date (internet & informații) și oportunități de locuire pentru tineri.
 • Asigurarea creării de locuri de muncă durabile, de calitate și accesibile tinerilor în mediul rural.
 • Asigurarea descentralizării diferitelor activități ale tinerilor, pentru și cu tineri, pentru a sprijini incluziunea acestora și beneficiile aduse comunităților locale.
 • Asigurarea participării active a tinerilor din mediul rural în procesele de luare a deciziilor.
 • Asigurarea accesului echitabil la educație de înaltă calitate pentru tinerii din mediul rural.
 • Dezvoltarea unei imagini pozitive a mediului rural.
 • Protejarea tradițiilor rurale.O7. Locuri de muncă de calitate pentru toți

Garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități care să conducă la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Tinerii se confruntă cu o rată de șomaj mare, cu condiții de muncă precare și cu exploatare, precum și cu discriminare pe piața muncii și la locul de muncă. Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate pentru toți.

Ținte:

 • Crearea de locuri de muncă de calitate care să garanteze condiții de muncă echitabile, drepturi de muncă și dreptul la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază pentru toți tinerii.
 • Garantarea protecției sociale și a asigurării medicale pentru toți lucrătorii tineri.
 • Garantarea unui tratament echitabil și a egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a elimina discriminarea de pe piața muncii.
 • Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.
 • Garantarea recunoașterii și validării competențelor dobândite prin stagii, ucenicii și alte forme de învățare la locul de muncă, precum și prin voluntariat și educație non-formală.
 • Asigurarea implicării tinerilor și a organizațiilor de tineret ca parteneri egali în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de ocupare a forței de muncă la toate nivelurile.
 • Asigurarea accesului echitabil la informații de calitate și la mecanisme de sprijin adecvate pentru pregătirea tinerilor pentru schimbarea și pentru viitorul pieței muncii.O8. Învățământ de calitate

Integrarea și îmbunătățirea diferitelor forme de învățare și pregătirea tinerilor pentru provocările unei vieți în continuă schimbare în secolul XXI.

Educația rămâne cheia pentru cetățenie activă, societate incluzivă și angajabilitate. De aceea trebuie să ne extindem viziunea privind educația pentru secolul XXI, concentrându-ne mai mult pe competențe transversale, învățământ centrat pe beneficiar (elev/student) și educație non-formală pentru a obține un acces cu adevărat echitabil și universal la învățământ de calitate.

Ținte:

 • Garantarea accesului universal și echitabil la educație de calitate și învățare pe tot parcursul vieții.
 • Asigurarea accesului tuturor tinerilor la o educație non-formală finanțată în mod adecvat, la toate nivelurile, recunoscută și validată.
 • Promovarea spiritului deschis și susținerea dezvoltării competențelor interpersonale și interculturale.
 • Crearea și implementarea mai multor metode centrate pe beneficiar, personalizate, participative și cooperative, în fiecare etapă a procesului de învățare.
 • Garantarea faptului că sistemele de educație formează tinerilor competențe de viață, precum managementul banilor și educația pentru sănătate, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă.
 • Includerea în cadrul educației formale și non-formale a metodelor care permit tinerilor să-și dezvolte aptitudinile personale, inclusiv gândirea critică și analitică, creativitatea și modul de învățare.
 • Asigurarea accesului tinerilor la educație civică, pentru a le oferi cunoștințe solide despre sistemele politice, democrație și drepturile omului, obținute și prin experiențe practice în comunitate, în vederea promovării participării civice active.O9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți

Dezvoltarea participării democratice și autonomiei tinerilor, precum și asigurarea de spații dedicate tinerilor în toate sectoarele societății.

Tinerii sunt sub-reprezentanți în procesele de luare a deciziilor care îi privesc, deși angajamentul lor este crucial pentru democrație. Ei au nevoie de acces la infrastructură în comunitățile lor pentru a le fi sprijinită dezvoltarea personală, culturală și politică.

Ținte:

 • Asigurarea faptului că tinerii pot influența în mod adecvat toate domeniile societății și toate etapele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, monitorizare și evaluare, prin mecanisme și structuri accesibile pentru aceștia, garantând că politicile răspund nevoilor lor.
 • Asigurarea accesului echitabil în luarea deciziilor de zi cu zi pentru toți tinerii din medii diferite.
 • Creșterea participării tinerilor și, prin urmare, a reprezentării echitabile a acestora în procesele electorale, precum și în organismele alese și în alte structuri decizionale, la toate nivelurile societății.
 • Asigurarea de facilități și infrastructuri fizice administrate de tineri, numite „spații pentru tineret” și definite prin autonomie, deschidere și siguranță, accesibile tuturor, oferind sprijin profesional pentru dezvoltare și asigurând posibilități de participare a tinerilor.
 • Asigurarea de spații virtuale sigure pentru tineri, accesibile tuturor, care să ofere acces la informații și servicii, precum și care să faciliteze oportunități pentru participarea tinerilor la procesele decizionale.
 • Asigurarea unei finanțări durabile, a recunoașterii și a dezvoltării calității lucrului cu tinerii în vederea dezvoltării organizațiilor de tineret și a rolului acestora în incluziune, participare și educație non-formală.
 • Furnizarea de informații cuprinzătoare, relevante și ușor de înțeles de tineri, mulate pe nevoile lor, dezvoltate de și cu tineri, pentru a crește participarea acestora la procesele decizionale.O10. O Europă verde și durabilă

Dezvoltarea unei societăți în care toți tinerii sunt implicați în programe de ecologie și protejare a mediului înconjurător, educați și capabili să facă diferența în viețile lor de zi cu zi.

În prezent, consumăm într-un mod în care mediul înconjurător nu face față. Societatea trebuie să acționeze împotriva schimbărilor climatice și a amenințărilor la adresa mediului. Dar societatea noastră nu poate rezolva o problemă pe care nu este dispusă să o recunoască. De aceea toată lumea, inclusiv tinerii, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru impactul lor asupra vieții generațiilor viitoare. A deveni durabil nu este o alegere, este o obligație.

Ținte:

 • Asigurarea faptului că toată lumea, inclusiv tinerii, conștientizează impactul acțiunilor lor asupra mediului înconjurător.
 • Încurajarea întregii societăți, și în special a tinerilor, să acționeze ca agenți ai schimbării pentru dezvoltare ecologică și durabilă.
 • Luarea în considerare a impactului asupra mediului al fiecărei politici sau al fiecărei decizii din viața de zi cu zi, precum și implicarea tinerilor în procesele de elaborare a politicilor de dezvoltare durabilă la toate nivelurile.
 • Creșterea cooperării internaționale pentru a elimina producția și consumul dăunător mediului.
 • Sprijinirea și dezvoltarea oportunităților de voluntariat pentru tineri în domeniul ecologic.
 • Asigurarea accesului tuturor, dar în special al tinerilor, la o infrastructură ecologică pentru a trăi un stil de viață mai durabil.
 • Dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor ecologice.O11. Organizații de/pentru tineret și programe europene

Asigurarea accesului echitabil pentru toți tinerii la organizații de tineret și la programele europene pentru tineret, construind o societate bazată pe valorile și identitatea europeană.

Organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sprijină milioane de tineri pentru ca aceștia să se implice civic și să-și dezvolte abilitățile de viață. Cu toate acestea, organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret rămân subfinanțate și nu dispun de recunoaștere și accesibilitate.

Ținte:

 • Asigurarea vizibilității și transmiterii de informații de calitate despre organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret tuturor tinerilor.
 • Asigurarea din programele Uniunii Europene a resurselor necesare organizațiilor de tineret pentru a dezvolta proiecte și pentru a beneficia de sprijin structural pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a-și susține activitatea.
 • Asigurarea faptului că organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sunt mai bine conectate cu sistemele educaționale și recunoașterea acestora ca actori care stimulează abilitățile de viață și cetățenia activă.
 • Creșterea accesibilității programelor europene pentru tineret, asigurarea unui proces de administrare mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor și furnizarea de suport și informații de calitate pentru toți participanții și solicitanții.
 • Implicarea și sprijinirea tinerilor proveniți din grupuri dezavantajate pentru a fi activi în organizațiile de tineret, grupurile de tineri și programele Uniunii Europene pentru tineret.
 • Creșterea resurselor și extinderea varietății granturilor și diversitatea inițiativelor disponibile pentru organizațiile de tineret și grupurile de tineri.
 • Asigurarea participării tinerilor la procesele de guvernanță ale programelor europene pentru tineret.Traducerea din limba engleză a European Youth Goals a fost realizată de

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).