fbpx

“Watch out, Reach out!” a fost un festival cultural organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) în august 2023, demonstrând puterea coeziunii comunitare și a incluziunii.

Având ca scop satisfacerea nevoilor grupurilor defavorizate și a tinerilor din comunitatea locală, festivalul a inclus o serie de evenimente educative, artistice și culturale. În jurul Zilei Timișoarei, pe 3 august, am organizat două proiecții de film și concerte la Penitenciarul Timișoara, oferind deținuților oportunitatea de a se bucura de activități artistice și culturale. În plus, în zilele de 11 și 12 august, în cadrul celebrării Zilei Internaționale a Tineretului, am organizat ateliere care abordau diversele provocări cu care se confruntă persoanele aflate în situații de risc și cele cu dizabilități, inclusiv cele auditive, vizuale și motorii, precum și minoritățile. Aceste ateliere, concentrându-se pe promovarea toleranței, solidarității și dialogului intergenerațional, au folosit metode de educație non-formală și instrumente artistice precum teatrul, muzica și dansul. Fiecare zi s-a încheiat cu un concert, cu facilități pentru persoanele cu dizabilități motorii și interpretare în limbaj mimico-gestuală (pentru unul din cele două concerte), asigurând astfel accesul la educație, artă și cultură într-un mediu incluziv și fără bariere.

Înainte de eveniment, FITT a colaborat activ cu organizațiile și instituțiile partenere și cu persoane cu dizabilități pentru a se asigura că pregătirea evenimentului a abordat în mod corespunzător nevoile acestora, promovând implicarea directă și colaborarea.

“Watch out, Reach out!” a beneficiat de sprijinul voluntarilor locali și internaționali din 21 de țări europene și non-europene, găzduiți în Timișoara prin programul Corpul European de Solidaritate. În plus, evenimentul a fost realizat în parteneriat cu rețeaua Eurodesk, cu voluntari care au promovat oportunitățile europene disponibile pentru tineri, precum Corpul European de Solidaritate și Erasmus+.

Proiectul a fost finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și a avut parteneri principali, printre care Asociația Culturală EMBARGO, Check Out, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Asociația Culturală a Seniorilor din Timișoara, Teatrul Senzorial, Asociația Culturală Kabaitan, Asociația Elevilor din Timiș, Asociația Națională a Surzilor din România – filiala Timișoara, Asociația Ceva de Spus, Asociația Handicapaților Locomotor, ADID Timiș și Escape Games Arena.

Toate atelierele și concertele au fost accesibile gratuit participanților.“Watch out, Reach out!” was a cultural festival organized by the Timis County Youth Foundation (FITT) in August 2023, demonstrating the strength of community cohesion and inclusivity.

Aiming to cater to the needs of disadvantaged groups and young people in the local community, the festival featured a range of educational, artistic, and cultural events. Around Timișoara Day on the 3rd of August, we held two movie screenings and concerts at the Timișoara Penitentiary, providing inmates with opportunities to enjoy artistic and cultural activities. Furthermore, on the 11th and 12th of August, in celebration of International Youth Day, we organized workshops addressing various challenges faced by individuals at risk and those with disabilities, including those with hearing, visual, and motor impairments, as well as minorities. These workshops, focusing on promoting tolerance, solidarity, and intergenerational dialogue, utilized non-formal education methods and artistic tools such as theatre, music, and dance. Each day culminated in a concert, with accommodations made for individuals with motor disabilities and sign language interpretation provided for one concert, ensuring inclusivity and barrier-free access to education, art, and culture.

Prior to the event, FITT actively engaged with partner organizations and institutions and disabled individuals to ensure the event’s preparation adequately addressed their needs, fostering direct involvement and collaboration.

“Watch out, Reach out!” received support from local and international youth volunteers from 21 European and non-European countries, hosted in Timișoara through the European Solidarity Corps program. Additionally, the event was conducted in partnership with the Eurodesk network, with volunteers promoting European opportunities available to young people, such as the European Solidarity Corps and Erasmus+.

The project was funded by the Municipality of Timișoara through the Project Center and had key partners including the EMBARGO Cultural Association, Check Out, the West University of Timișoara, the Urban Regeneration Resource Center, the Social Assistance Directorate of the Municipality of Timișoara, the Cultural Association of Seniors from Timișoara, the Sensory Theater, the Kabaitan Cultural Association, the Timiș Student Association, the National Association of the Deaf in Romania – Timișoara branch, the Association Ceva de Spus, the Association of Locomotor Disabled, ADID Timiș, and Escape Games Arena.

All workshops and concerts were accessible free of charge to participants.