fbpx

I. DATE GENERALE:

Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico – Financiară pentru prestarea Serviciilor de organizare evenimente – Conferinta de final a proiectului,necesare derulării proiectului cu titlul “Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de tineret”, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332,conform celor descrise în Caietul de sarcini anexat,Achizitor:  Fundatia Judeteana pentru Tineret Tims.

II. CONDIŢII OBLIGATORII:

Ofertantul va elabora Oferta Tehnico – Financiară

III. CONDIŢII GENERALE

La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele:

  1. Oferta Tehnico – Financiară va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini anexat.
  2. Termen de valabilitate al ofertei minim 30 de zile.
  3. Plata pentru prestarea serviciilor se va realiza pe baza facturii si pe baza procesului verbal de receptie a serviciilor prestate, însoţite de documentele care atestă prestarea acestora.
  4. Termenul de plată este de maxim 30 zile de la data emiterii facturii fiscale de catre Prestator si de la semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate. Plata se va face în lei prin O.P.
  5. Prestatorul va presta serviciile conform ofertei si caietului de sarcini, fără alte costuri suplimentare pentru achizitor. Pretul ofertat este ferm si nu se poate modifica pe parcursul prestarii serviciilor.
  6. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico – Financiare este până cel mai târziu la data de 12.06.2019, ora 18.00

IV. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIŢIEI este de 5000 lei fara TVA.

 

IMPORTANT:

Achizitorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă admisibilă va fi stabilită ca având preţul cel mai scăzut.

  • Oferta tehnico – financiară se va elabora conform cu respectarea întocmai a cerinţelor cuprinse în solicitarea de ofertă, a caietul de sarcini si formularelor postate pe site www.fitt.ro.
  • Oferta Tehnico – Financiară asumată de operatorul economic prin semnătură şi ştampilă se va transmite pe e-mail achizitii@fitt.ro.
  • Orice solicitări de clarificari si raspunsurile la clarificari privid documentatia de atribuire se vor trasmite pe e-mail achizitii@fitt.ro.
  • Ofertele incomplete sau care nu vor respecta cerinţele mai sus menţionate nu vor fi supuse analizei.

 

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim!

 

Caiet sarcini Servicii de organizare evenimente – Conferinta de final a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332

Solicitare de oferte Servicii de organizare evenimente – Conferinta de final proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332