fbpx

Strategia Europeană pentru Tineret (2019-2027). Obiectivele Europene pentru Tineret.

Obiectivele generale

1. Strategia urmărește să le permită tinerilor să fie arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și creșterea către autono­mie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare.

2. Strategia urmărește să încurajeze tinerii și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a deveni cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană.

3. Strategia urmărește să îmbunătățească deciziile de politică în ceea ce privește impactul acestora asupra tinerilor în toate sectoarele, îndeosebi ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea și incluziunea socială.

4. Strategia urmărește să contribuie la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor și a tuturor formelor de discriminare și să promoveze incluziu­nea socială a tinerilor.

Principii directoare

A. Egalitatea și nediscriminarea

Combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de gen, recunoașterea faptului că tinerii sunt expuși riscului unor forme multiple de discriminare, inclusiv discriminării bazate pe vârstă, și respectarea principiilor recunoscute, printre altele, la articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

B. Incluziunea

Recunoscând că tinerii nu reprezintă un grup omogen și, prin urmare, au nevoi, situații de viață și inte­ rese diferite și provin din medii diferite, Strategia UE pentru tineret ar trebui să promoveze activități și politici care să îi includă pe toți tinerii, în special pe cei care au mai puține oportunități și/sau cei ale căror voci ar putea să nu fie auzite.

C. Participarea

Recunoscând că toți tinerii reprezintă o resursă pentru societate, toate politicile și activitățile privind tinerii ar trebui să respecte dreptul tinerilor de a participa la dezvoltarea, punerea în aplicare și acțiunile ulterioare ale politicilor care îi afectează prin mijloace de participare semnificativă a tinerilor și a organizațiilor de tineret. În acest context, politicile ar trebui elaborate pe baza recunoașterii schimbărilor cauzate de impactul comunicării digi­tale asupra participării democratice și civice.

D. Dimensiunea globală, europeană, națională, regională și locală

Pentru a asigura un impact durabil asupra tinerilor, este important ca politica de tineret a UE să fie pusă în aplicare ținând cont de interconexiunile cu nivelul regional și local și să fie desfășurate activități pentru a sprijini politicile de tineret la nivel local. În același timp, ideile tinerilor ar trebui să fie luate în considerare de fiecare dată când se abordează chestiuni globale.

E. Abordarea duală

Politicile care urmăresc îmbunătățirea vieților tinerilor nu pot fi niciodată limitate la domeniul tineretului în sine. Prin urmare, abordarea duală asupra căreia s-a convenit în cadrul de cooperare anterior pentru perioada 2010-2018 rămâne indispensabilă, având în vedere că are drept obiectiv abordarea chestiunilor legate de tineret prin integrarea inițiativelor în diferitele domenii de politică, pe de o parte, și prin inițiative specifice în secto­rul tineretului, pe de altă parte.

Domeniile principale ale sectorului tineretului

a. IMPLICARE

Furnizarea de căi pentru implicarea tinerilor în viețile lor de zi cu zi, dar și în viața democratică este esențială pentru o democrație care funcționează și pentru societate în ansamblu. Axarea pe participarea tinerilor este deosebit de impor­tantă având în vedere că orice decizie luată astăzi va avea cel mai mare impact asupra actualei generații de tineri. De asemenea, grupa de vârstă a tinerilor este mai puțin reprezentată în organele politice și are mai puține oportunități față de celelalte grupuri de vârstă de a influența procesele decizionale și de a participa la acestea. Strategia UE pentru tineret urmărește o participare semnificativă a tinerilor la dimensiunea civică, economică, socială, culturală și politică.

Prin urmare, implicarea tinerilor trebuie să fie o piatră de temelie a viitoarei cooperări privind politica de tineret a UE. Aceasta înseamnă, de asemenea, că tinerii trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care îi vizează, cum ar fi Strategia UE pentru tineret, precum și strategiile naționale pentru tineret. Pentru a spori, pe cât posibil, caracterul favorabil incluziunii și în vederea adaptării la provocările existente și viitoare, explorarea de forme noi și alternative de participare este esențială.

STATELE MEMBRE & COMISIA EUROPEANĂ sunt invitate ca, în limita domeniilor de competență proprii:

 • Să încurajeze și să promoveze participarea democratică și favorabilă incluziunii a tuturor tinerilor în societate și în procesele democratice;
 • să implice în mod activ tinerii, organizațiile de tineret și alți organizatori de activități pentru tineret în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care afectează viețile tinerilor la nivel local, regional, național și european;
 • să sprijine înființarea și dezvoltarea de reprezentanțe de tineret la nivel local, regional și național, recunoscând drep­tul tinerilor de a participa și de a se organiza, precum și recunoașterea structurilor reprezentative de tineret și impli­carea acestora în lucrările autorităților locale, regionale, naționale și europene;
 • să sprijine și să transmită dialogul UE cu tinerii pentru a include diverse voci ale tinerilor în procesele decizionale la toate nivelurile și pentru a promova dezvoltarea competențelor necesare pentru cetățenie, prin educația civică și strategii de învățare;
 • să sprijine și să dezvolte oportunități de „învățare a participării”, dezvoltând interesul pentru acțiuni participative și ajutând tinerii să se pregătească pentru participare;
 • să exploreze și să promoveze utilizarea unor forme inovatoare și alternative ale participării democratice, de exemplu instrumente digitale ale democrației, și să faciliteze accesul la acestea pentru a sprijini participarea tinerilor la viața democratică și a implica tinerii într-un mod favorabil incluziunii, fiind conștiente totodată de faptul că anumiți tineri nu au acces la internet și la tehnologii digitale sau nu au aptitudinile necesare pentru a le folosi.

b. Conectare

Tinerii din Europa devin din ce în ce mai conectați. Conexiunile, relațiile și schimbul de experiențe reprezintă un atu esențial pentru solidaritate și pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene. Această conexiune este încurajată cel mai bine prin diferite forme de mobilitate.

Prin urmare, oportunitățile pentru tineri în ceea ce privește schimburile, cooperarea, acțiunea culturală și civică într-un context european trebuie să fie accesibile tuturor tinerilor. Acest lucru le permite să dezvolte și să consolideze compe­tențe personale, sociale și civice, să-și dezvolte gândirea critică și creativitatea, să sporească capacitatea de inserție profe­sională și să devină cetățeni europeni activi. Schimburile de tineri și proiectele din cadrul Erasmus+, al Corpului euro­pean de solidaritate și al programelor care le succed acestora sunt surse de învățare interculturală și de responsabilizare, în special pentru tinerii cu mai puține oportunități.

Cooperarea de la nivelul UE în privința tinerilor ar trebui să sprijine aceste oportunități pentru tineri. Aceasta ar trebui să beneficieze de programe UE precum Erasmus+, Corpul european de solidaritate și programele care le succed acestora pentru a consolida cunoștințele cu privire la tineri și la aspirațiile acestora și pentru a consolida cooperarea în materie de politică și crearea de comunități.

Strategia UE pentru tineret ar trebui, de asemenea, să promoveze conectivitatea tinerilor din UE și din țările candidate, din Parteneriatul estic și a tinerilor din partenerii din Balcanii de Vest, precum și din alte țări terțe cu care UE are acorduri de asociere sau cooperare, după caz, cu sprijinul UE prin programe relevante de finanțare ale UE.

STATELE MEMBRE & COMISIA EUROPEANĂ sunt invitate ca, în limita domeniilor de competență proprii:

 • să permită accesul tuturor tinerilor, precum și al lucrătorilor de tineret, la oportunități de mobilitate transfrontalieră, inclusiv la voluntariat în sectorul societății civile, prin eliminarea obstacolelor și prin implementarea unor măsuri de sprijin dedicate mai ales tinerilor care dispun de mai puține oportunități;
 • să încurajeze implicarea tinerilor în acțiuni de solidaritate, promovând sistemele de sprijin, și să urmărească să asi­gure complementaritate și sinergii între instrumentele de finanțare ale UE și sistemele naționale, regionale și locale;
 • să implice în mod activ tinerii și organizațiile de tineret în conceperea, implementarea și evaluarea programelor de finanțare relevante ale UE;
 • să împărtășească bunele practici și să continue activitățile în scopul unor sisteme eficace de validare și recunoaștere a abilităților și competențelor dobândite prin învățarea nonformală și prin învățarea informală, inclusiv activitățile de solidaritate și de voluntariat, continuând punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 2012 privind validarea învățării nonformale și informale.

c. Responsabilizare

Responsabilizarea tinerilor înseamnă încurajarea acestora să își ia în mâini propriile destine. În acest scop, este nevoie de resurse și instrumente adecvate, precum și de un mediu dispus să asculte cu atenția cuvenită vocea tinerilor. În zilele noastre, tinerii din întreaga Europă se confruntă cu diferite provocări; printre altele, ei întâmpină dificultăți privitoare la accesul la drepturile lor sociale, se confruntă cu excluderea socială și discriminarea, precum și cu amenințări generate de știrile false și de propagandă.

Pentru a aborda aceste probleme și pentru a se permite astfel o veritabilă responsabilizare a tinerilor, este nevoie să se lucreze prin colaborare la politicile care se referă la situația specifică a tinerilor, îmbunătățindu-se în consecință viețile tinerilor din UE.

În acest context, activitățile pentru tineret de toate tipurile pot servi drept factor catalizator al responsabilizării: Acti­vitățile pentru tineret le aduc beneficii unice tinerilor în tranziția lor către maturitate, oferindu-le un mediu sigur în care să dobândească încredere în ei și să învețe într-un mod nonformal. Este cunoscut faptul că activitățile pentru tineret îi înzestrează pe tineri cu competențe și abilități personale, profesionale și antreprenoriale esențiale, precum capacitatea de a lucra în echipă și de a conduce, competențe interculturale, gestionarea proiectelor, soluționarea problemelor și gân­direa critică. În unele cazuri, activitățile pentru tineret sunt puntea către educație, formare sau muncă, contribuind astfel la prevenirea excluziunii.

Pentru fructificarea acestor beneficii, este mai multă nevoie de recunoașterea învățării nonformale și a învățării informale prin activitățile pentru tineret, în special în avantajul celor care dețin puține calificări formale, ca modalitate de a spori capacitatea de inserție profesională. Printr-o recurgere mai sistematică la instrumente de calitate se poate ameliora recunoașterea.

STATELE MEMBRE & COMISIA EUROPEANĂ sunt invitate ca, în limita domeniilor de competență proprii:

 • să elaboreze și să implementeze un program european pentru activitățile pentru tineret, axat pe calitate, pe inovare și pe recunoașterea activităților pentru tineret. Pentru a valorica întregul potențial, este necesar să se integreze exper­tiza reprezentanților tineretului, a organizațiilor pentru tineret, a lucrătorilor de tineret și a cercetătorilor. Ar trebui încurajate noi sinergii cu activitățile derulate de Consiliul Europei în acest domeniu;

 • să sprijine dezvoltarea unor activități pentru tineret de calitate la nivel local, regional, național și european, inclusiv elaborarea de politici în domeniu, formarea lucrătorilor de tineret, instituirea cadrelor juridice și alocarea unor resurse suficiente;
 • să sprijine activitățile pentru tineret la toate nivelurile, inclusiv la nivel local, și să recunoască organizațiile de tineret drept factori de dezvoltare a competențelor și de incluziune socială prin intermediul activităților pentru tineret și al activităților educative nonformale, ținând seama de activitățile naționale, regionale și locale din acest domeniu;
 • să creeze și să dezvolte în continuare, când și dacă este posibil, puncte de contact pentru tineret ușor accesibile, care să ofere o gamă largă de servicii și/sau să ofere informații, inclusiv orientare financiară și orientare și susținere în legătură cu cariera, sănătatea, relațiile sociale, posibilitățile educative, culturale și de ocupare a unui loc de muncă.

Planul de lucru 2019-2021

2019

Obiective specifice orientative și rezultate:

 • Indicatori de politică pentru a contribui la monitorizarea pro­greselor privind punerea în aplicare a Strategiei pentru tineret (Grupul de experți cu privire la indicatori; jumătatea anului 2019);
 • Recomandări de politică de integrat în evaluarea Recomandării Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană (Grupul de experți cu privire la solidaritatea transfrontalieră; 2019);
 • Concluzii ale Consiliului privind creșterea adaptabilității tinerilor la provocările viitorului muncii (prima jumătate a anului 2019);
 • Recomandări de politică elaborate împreună cu tinerii privind facilitarea intrării pe piața muncii (Conferință/Seminar privind accesul egal la locuri de muncă de calitate pentru tineri; prima jumătate a anului 2019);
 • Program-pilot la care pot participa reprezentanți ai tineretului din țara care deține Președinția în exercițiu pentru realizarea și/sau promovarea activităților Președinției în domeniul tinere­tului, atât la nivelul UE, cât și la nivel național (Program-pilot al delegației de tine­ret a UE; prima jumătate a anului 2019);
 • Adoptare de Consiliu; Promovarea calității activităților pentru tineret prin educația și formarea lucrătorilor de tineret (Concluzii ale Consiliului privind educația și formarea lucrătorilor de tineret; a doua jumătate a anului 2019);
 • Adoptare de Consiliu; Promovarea înțelegerii comune și a dezvoltării strategice a acti­vităților digitale pentru tineret (Concluzii ale Consiliului privind activitățile digitale pentru tineret; a doua jumătate a anului 2019);

2020

 • Curs online privind activitățile pentru tineret; Difuzarea mai amplă a Manualului privind îmbunătățirea acti­vităților pentru tineret – Ghidul dumneavoastră pentru dezvol­tarea calității (2017); Difuzarea mai amplă a Raportului grupului de experți privind dezvoltarea activităților digitale pentru tineret (2018) – (Elaborarea unui curs online pri­vind activitățile pentru tineret);
 • Compendiu de exemple de bune practici (Activitate de învățare reciprocă privind abordările intersectoriale în activitățile pentru tineret);
 • Dezvoltarea unui set de instrumente practice pentru factorii de decizie de la nivel regional și local referitor la abordarea nevoi­lor tinerilor, acordându-se o atenție deosebită parteneriatelor intersectoriale (Studiu pentru propunerea unui set de instrumente privind politicile de tineret axate pe tinerii de la nivel local);
 • Recomandări de politică privind promovarea unei abordări bazate pe drepturi în legătură cu tinerii (Grup de experți privind o abordare bazată pe drepturi pentru politicile de tineret);
 • Consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri la promovarea participării tinerilor la procesele politice și la alte tipuri de procese decizionale la nivel local, regional, național și european (Activitate de învățare reciprocă; Posibil proiect comun cu Comite­tul Regiunilor; Guvernanță și parteneriat pe mai multe niveluri);
 • (posibil) Concluzii ale Consiliului privind activitățile pentru tineret în zonele rurale și promovarea solida­rității între generații (prima jumătate a anului 2020);
 • (posibil) Concluzii ale Consiliului privind promovarea activităților pentru tineret prin sensibilizarea sectorului tineretului prin infor­mare și prin consolidarea resurselor (prima jumătate a anului 2020);
 • (posibil) subiect pentru reuniunea DG: Promovarea spiritului antre­prenorial social al tinerilor (prima jumătate a anului 2020);
 • Adoptare de Consiliu; Consolidarea potențialului programelor europene de tineret în ceea ce privește sensibilizarea tinerilor și contribuția la crearea unui comunități (Actualizarea Recomandării Consili­ului din 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană; a doua jumătate a anului 2020);
 • Adoptare de Consiliu; Rezumare/fuzionare/consolidare a acțiunilor și rezoluțiilor din domeniul activităților pentru tineret în Europa și identificarea sinergiilor în cooperarea cu Consiliul Europei (Rezoluția Consiliului „Agenda pri­vind activitățile pentru tineret” – ter­men aliniat la Strategia finală a UE pentru tineret -; a doua jumătate a anului 2020);
 • Începerea procesului de punere în aplicare a Agendei europene privind activitățile pentru tineret și a recomandării Consiliului Europei privind activitățile pentru tineret (Cea de a treia Convenție europeană privind activitățile pentru tineret; decembrie 2020);
 • Adoptare de Consiliu (Concluzii ale Consiliului privind tineretul și democrația; a doua jumătate a anului 2020);
 • Discuție privind contribuția noilor programe ale UE de tineret care debutează în 2021 la realizarea obiectivelor politice ale politicii UE de tineret (-posibil- Reuniune comună DG și șefi ai agențiilor naționale pentru Erasmus+, Tineretul în acțiune/ Corpul european de solidaritate; a doua jumătate a anului 2020).

2020 sau 2021

 • (posibil) Exerciții de învățare reci­procă privind activitățile digitale pentru tineret.

2020-2021

 • Activități de învățare reciprocă pentru schimbul de bune practici (Activități de învățare reciprocă pri­ vind activitățile naționale de solidaritate).

2021

 • Educația nonformală și educația informală drept instrumente de lucru cu tinerii în scopul realizării obiectivelor de dezvol­tare durabilă; (posibil) Concluzii ale Președinției (Seminar internațional; mai 2021);
 • Adoptare de Consiliu – Ținând seama de Concluziile Consiliului privind promovarea accesului tinerilor la drepturi, în vederea promovării autono­miei și a participării la societatea civilă, 12 decembrie 2014 – (posibil: Concluzii ale Consiliului privind asigurarea unei abordări bazate pe drepturi pentru politicile de tineret; prima jumătate a anului 2021);
 • Adoptare de Consiliu; Cu ocazia celei de a zecea aniversări a Rezoluției Consiliului privind încurajarea unor forme noi și eficace de participare a tuturor tinerilor la viața democratică din Europa (posibil: Concluzii ale Consiliului privind consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri la promova­rea participării tinerilor la proce­sele politice și la alte tipuri de procese decizionale la nivel local, regional, național și european; prima jumătate a anului 2021);
 • Compendiu de exemple de bune practici (Activitate de învățare reciprocă privind abordările inovatoare în finanțarea activităților pentru tineret);
 • Raport privind progresele înregistrate în perioada 2019-2021 în legătură cu punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tine­ret, inclusiv a planului de lucru trienal (Raport comun al Consiliului și Comisiei privind punerea în apli­care a Strategiei UE pentru tineret; a doua jumătate a anului 2021);
 • Plan de lucru pentru 2022-2024 (a doua jumătate a anului 2021);
 • Dialogul UE cu tinerii, Concluzii ale Consiliului (a doua jumătate a anului 2021).

Contribuția FITT la implementarea Planului de lucru:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

Obiectivele Europene pentru Tineret

Statele membre și Comisia Europeană, acționând în limitele competențelor care le revin, sunt invitate să se inspire din obiectivele europene pentru tineret, printre altele, și să includă această viziune, ori de câte ori va fi oportun, în toate politicile și programele relevante. Ținând seama în mod corespunzător de principiul subsidiarității, obiectivele europene pentru tineret ar trebui tratate în conformitate cu legislația națională și cea a Uniunii, precum și cu circumstanțele naționale. Obiectivele europene pentru tineret nu reprezintă un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic.

Pe parcursul celui de al șaselea ciclu al dialogului structurat intitulat „Tineretul în Europa: ce urmează?”, factori de deci­ zie, tineri și cercetători au adunat împreună subiecte relevante pentru tineri printr-o consultare la nivelul UE și le-au grupat în 11 domenii. Cele 11 obiective europene pentru tineret au fost dezvoltate ca urmare a acestui proces participa­ tiv care a implicat tineri din întreaga Europă. Acestea reflectă opiniile tinerilor europeni și reprezintă viziunea celor care au participat în mod activ la dialogul structurat.

Obiectivele demonstrează dorința multor tineri europeni de a participa la definirea direcției în care ar trebui să se îndrepte cooperarea europeană în domeniul tineretului. Strategia UE pentru tineret ar trebui să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor prin mobilizarea instrumentelor de politică de la nivelul UE, precum și a acțiunilor de la nivel național, regional și local ale tuturor părților interesate.

Obiectivele europene pentru tineret, vocea nefiltrată a participanților, sunt prezentate în întregime în anexa 3 pentru a servi drept sursă de inspirație pentru UE, statele sale membre și părțile interesate și autoritățile relevante ale acestora, precum și pentru a le oferi orientări, cu respectarea corespunzătoare a principiului subsidiarității, a competenței naționale și a libertății de asociere.

O1. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii

O1.

Dezvoltarea sentimentului de apartenență a tinerilor la proiectul european și construirea unor punți între Uniunea Europeană și tineri pentru a recâștiga încrederea acestora și pentru a crește gradul lor de participare.

Un număr tot mai ridicat de tineri își pierd încrederea în Uniunea Europeană, aceștia întâmpinând dificultăți în înțelegerea principiilor, valorilor și a modului de funcționare a acesteia. De asemenea, deficiențele democratice ale proceselor Uniunii Europene sunt considerate a fi unele dintre cauzele creșterii euroscepticismului în rândul tinerilor.

Ținte:

 • Asigurarea implicării active a tinerilor în procesele decizionale de la toate nivelurile Uniunii Europene și facilitarea dialogului permanent între tineri și decidenți, prin îmbunătățirea mecanismelor de participare existente și prin crearea unora noi.
 • Facilitarea accesului tuturor tinerilor la informații de calitate, într-un format atractiv, mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor, și imparțial, despre cum funcționează Uniunea Europeană, cum poți fi implicat și ce oportunități oferă.
 • Crearea de contexte de educație formală și non-formală pentru tineri cu privire la Europa și Uniunea Europeană.
 • Reprezentarea echitabilă a tuturor statelor membre în structurile politice și administrative ale Uniunii Europene, cu respectarea principiului de cetățenie egală.
 • Creșterea bugetului alocat programelor Uniunii Europene pentru tineret și, implicit, a impactului acestora în comunitate.
 • Consolidarea încrederii tinerilor în proiectul european prin soluționarea unor probleme precum deficitul democratic sau lipsa de transparență și de vizibilitate.
 • Instituționalizarea evaluării politicilor Uniunii Europene din punct de vedere al înțelegerii lor de către tineri, al impactului și al efectelor lor.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.1:

O2. Egalitate pentru toate genurile

O2.

Asigurarea egalității dintre toate genurile și promovarea comportamentelor nondiscriminatoare cu privire la gen în toate contextele vieții unui tânăr.

Discriminarea de gen afectează foarte mulți tineri, în special tinerele femei. Astfel, egalitatea de șanse și accesul neîngrădit la drepturi trebuie să fie asigurate pentru tinerii aparținând tuturor genurilor, inclusiv tinerii nebinari sau LGBTQI+.

Ținte:

 • Combaterea discriminării de gen și asigurarea egalității de șanse pentru persoane aparținând tuturor genurilor în viața culturală, politică și socio-economică.
 • Conștientizarea universală a aspectelor ce privesc discriminarea și inegalitatea de gen, în special prin mijloacele media.
 • Eliminarea violenței de gen prin combaterea efectivă a tuturor formelor sale.
 • Eliminarea stereotipurilor de gen și includerea diverselor identități de gen în sistemul educațional, în viața de familie, la locul de muncă și în alte contexte ale vieții cotidiene.
 • Eliminarea discriminării de gen de pe piața muncii și asigurarea de drepturi, șanse și oportunități egale.
 • Asigurarea salarizării egale pentru muncă similară și împărțirea echitabilă a responsabilităților serviciilor de îngrijire.
 • Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.2:

O3. Societăți incluzive

O3.

Asigurarea incluziunii tuturor tinerilor în societate.

O treime dintre tinerii din Europa sunt expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale. Mulți nu au acces la drepturile lor sociale. Mulți continuă să se confrunte cu discriminare multiplă, prejudecăți și infracțiuni generate de ură. Noile fenomene migratoare au adus mai multe provocări sociale și de incluziune. Prin urmare, este esențial să depunem eforturi pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor tinerilor din Europa, inclusiv ale celor mai marginalizați și excluși.

Ținte:

 • Asigurarea protecției juridice și a aplicării instrumentelor juridice internaționale pentru combaterea tuturor tipurilor de discriminare și a discursului instigator la ură, recunoscând că tinerii sunt supuși unor forme multiple de discriminare.
 • Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.
 • Garantarea accesului echitabil la mediile de învățare formale și non-formale pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, abordând toate dimensiunile incluziunii.
 • Dezvoltarea capacităților educatorilor de a lucra cu tineri proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Dezvoltarea mai multor spații, oportunități, resurse și programe pentru a stimula dialogul și coeziunea socială și pentru a combate discriminarea și segregarea.
 • Consolidarea sprijinului social prin punerea în aplicare a dreptului la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază, condiții de muncă echitabile, acces universal la asistență medicală de calitate și asigurarea unor măsuri specifice pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Garantarea faptului că tinerii proveniți din grupuri dezavantajate participă la toate procesele decizionale și sunt actori-cheie în special în procesele care privesc propriile drepturi, bunăstare și interese.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.3:

O4. Informare și dialog constructiv

O4.

Facilitarea accesului tinerilor la informații corecte și sprijinirea abilităților acestora de a analiza critic informațiile și de a fi angrenați în dialoguri constructive și participative.

Tinerii întâmpină dificultăți în a verifica exactitatea și corectitudinea informațiilor. Ei au nevoie să fie mai bine instruiți pentru a naviga prin peisajul mediatic și pentru a participa la dialoguri constructive.

Ținte:

 • Pregătirea tinerilor pentru a fi utilizatori și producători de informație critici și responsabili.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și a raporta știrile false și de a verifica acuratețea surselor de informare utilizate.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și combate limbajul instigator la ură și discriminarea, atât în mediul online, cât și în cel offline.
 • Dezvoltarea abilităților tinerilor de a se implica în dialoguri respectuoase, tolerante și non-violente, atât în mediul online, cât și în cel offline.
 • Garantarea accesului facil al tinerilor la informații într-un format ușor de înțeles și prietenos, mulat pe nevoile lor, ce respectă norme de etică și standarde de calitate.
 • Dezvoltarea competențelor media și digitale ale părinților, ale tutorilor și ale tuturor persoanelor implicare în educația și formarea tinerilor, astfel încât aceștia să fie surse de informare de încredere pentru tineri.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.4:

O5. Sănătate mintală și bunăstare

O5.

Asigurarea unei bunăstări mintale și eliminarea stigmatizării problemelor de sănătate mintală, dar și promovarea incluziunii sociale a tuturor tinerilor.

Un număr din ce în ce mai mare de tineri din Europa își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea problemelor de sănătate mintală, precum stresul ridicat, anxietatea, depresia sau alte boli mintale, în rândul semenilor lor. Tinerii invocă imensele presiuni sociale cu care se confruntă în prezent și exprimă necesitatea unor mai bune servicii de sănătate mintală pentru ei.

Ținte:

 • Încurajarea dezvoltării încrederii în sine și a unei mentalități mai puțin competitive, prin stimularea aprecierii competențelor și calităților individuale.
 • Protejarea drepturilor la muncă și studiu a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, atât în timpul, cât și după vindecarea bolii, pentru a le asigura șansa de a-și îndeplini propriile vise.
 • Dezvoltarea unei abordări transversale incluzive pentru furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru toți, în special pentru cei proveniți din grupuri dezavantajate.
 • Instruirea în vederea acordării primului ajutor în domeniul sănătății mintale a tuturor celor care lucrează cu tineri, inclusiv a familiilor și prietenilor acestora.
 • Asigurarea unui tratament incluziv, respectuos și bine finanțat prin includerea de servicii de sănătate mintală de calitate în toate instituțiile medicale.
 • Prioritizarea măsurilor de prevenție care să asigure că tinerii au cunoștințele și competențele necesare pentru o mai bună bunăstare mintală.
 • Combaterea stigmatizării cu privire la problemele de sănătate mintală prin dezvoltarea de programe de conștientizare.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.5:

O6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural

O6.

Crearea condițiilor care să permită tinerilor să-și dezvolte potențialul în mediul rural.

În ciuda angajamentului larg al Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală și ținând cont de faptul că în 2015 aproape o treime din populația UE trăia în mediul rural, există diferențe semnificative între a trăi în mediul urban și a trăi în mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Ținte:

 • Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate în mediul rural pentru a asigura furnizarea echitabilă de servicii publice, conectarea la date (internet & informații) și oportunități de locuire pentru tineri.
 • Asigurarea creării de locuri de muncă durabile, de calitate și accesibile tinerilor în mediul rural.
 • Asigurarea descentralizării diferitelor activități ale tinerilor, pentru și cu tineri, pentru a sprijini incluziunea acestora și beneficiile aduse comunităților locale.
 • Asigurarea participării active a tinerilor din mediul rural în procesele de luare a deciziilor.
 • Asigurarea accesului echitabil la educație de înaltă calitate pentru tinerii din mediul rural.
 • Dezvoltarea unei imagini pozitive a mediului rural.
 • Protejarea tradițiilor rurale.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.6:

O7. Locuri de muncă de calitate pentru toți

O7.

Garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități care să conducă la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Tinerii se confruntă cu o rată de șomaj mare, cu condiții de muncă precare și cu exploatare, precum și cu discriminare pe piața muncii și la locul de muncă. Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate pentru toți.

Ținte:

 • Crearea de locuri de muncă de calitate care să garanteze condiții de muncă echitabile, drepturi de muncă și dreptul la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază pentru toți tinerii.
 • Garantarea protecției sociale și a asigurării medicale pentru toți lucrătorii tineri.
 • Garantarea unui tratament echitabil și a egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a elimina discriminarea de pe piața muncii.
 • Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.
 • Garantarea recunoașterii și validării competențelor dobândite prin stagii, ucenicii și alte forme de învățare la locul de muncă, precum și prin voluntariat și educație non-formală.
 • Asigurarea implicării tinerilor și a organizațiilor de tineret ca parteneri egali în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de ocupare a forței de muncă la toate nivelurile.
 • Asigurarea accesului echitabil la informații de calitate și la mecanisme de sprijin adecvate pentru pregătirea tinerilor pentru schimbarea și pentru viitorul pieței muncii.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.7:

O8. Învățământ de calitate

O8.

Integrarea și îmbunătățirea diferitelor forme de învățare și pregătirea tinerilor pentru provocările unei vieți în continuă schimbare în secolul XXI.

Educația rămâne cheia pentru cetățenie activă, societate incluzivă și angajabilitate. De aceea trebuie să ne extindem viziunea privind educația pentru secolul XXI, concentrându-ne mai mult pe competențe transversale, învățământ centrat pe beneficiar (elev/student) și educație non-formală pentru a obține un acces cu adevărat echitabil și universal la învățământ de calitate.

Ținte:

 • Garantarea accesului universal și echitabil la educație de calitate și învățare pe tot parcursul vieții.
 • Asigurarea accesului tuturor tinerilor la o educație non-formală finanțată în mod adecvat, la toate nivelurile, recunoscută și validată.
 • Promovarea spiritului deschis și susținerea dezvoltării competențelor interpersonale și interculturale.
 • Crearea și implementarea mai multor metode centrate pe beneficiar, personalizate, participative și cooperative, în fiecare etapă a procesului de învățare.
 • Garantarea faptului că sistemele de educație formează tinerilor competențe de viață, precum managementul banilor și educația pentru sănătate, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă.
 • Includerea în cadrul educației formale și non-formale a metodelor care permit tinerilor să-și dezvolte aptitudinile personale, inclusiv gândirea critică și analitică, creativitatea și modul de învățare.
 • Asigurarea accesului tinerilor la educație civică, pentru a le oferi cunoștințe solide despre sistemele politice, democrație și drepturile omului, obținute și prin experiențe practice în comunitate, în vederea promovării participării civice active.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.8:

O9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți

O9.

Dezvoltarea participării democratice și autonomiei tinerilor, precum și asigurarea de spații dedicate tinerilor în toate sectoarele societății.

Tinerii sunt sub-reprezentanți în procesele de luare a deciziilor care îi privesc, deși angajamentul lor este crucial pentru democrație. Ei au nevoie de acces la infrastructură în comunitățile lor pentru a le fi sprijinită dezvoltarea personală, culturală și politică.

Ținte:

 • Asigurarea faptului că tinerii pot influența în mod adecvat toate domeniile societății și toate etapele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, monitorizare și evaluare, prin mecanisme și structuri accesibile pentru aceștia, garantând că politicile răspund nevoilor lor.
 • Asigurarea accesului echitabil în luarea deciziilor de zi cu zi pentru toți tinerii din medii diferite.
 • Creșterea participării tinerilor și, prin urmare, a reprezentării echitabile a acestora în procesele electorale, precum și în organismele alese și în alte structuri decizionale, la toate nivelurile societății.
 • Asigurarea de facilități și infrastructuri fizice administrate de tineri, numite „spații pentru tineret” și definite prin autonomie, deschidere și siguranță, accesibile tuturor, oferind sprijin profesional pentru dezvoltare și asigurând posibilități de participare a tinerilor.
 • Asigurarea de spații virtuale sigure pentru tineri, accesibile tuturor, care să ofere acces la informații și servicii, precum și care să faciliteze oportunități pentru participarea tinerilor la procesele decizionale.
 • Asigurarea unei finanțări durabile, a recunoașterii și a dezvoltării calității lucrului cu tinerii în vederea dezvoltării organizațiilor de tineret și a rolului acestora în incluziune, participare și educație non-formală.
 • Furnizarea de informații cuprinzătoare, relevante și ușor de înțeles de tineri, mulate pe nevoile lor, dezvoltate de și cu tineri, pentru a crește participarea acestora la procesele decizionale.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.9:

Spații gratuite pentru activități dedicate tinerilor

Activezi în cadrul unei organizații care implementează activități în domenii diverse, dedicate tinerilor și ești în căutarea unui spațiu care să le găzduiască?  FITT pune la dispoziție spații gratuite – centre de tineret – în 5 cartiere din Timișoara (Aradului, Dâmbovița, Lipovei, Martirilor și Șagului), organizațiilor care doresc să ducă activități și evenimente mai aproape […]

O10. O Europă verde și durabilă

O1.

Dezvoltarea unei societăți în care toți tinerii sunt implicați în programe de ecologie și protejare a mediului înconjurător, educați și capabili să facă diferența în viețile lor de zi cu zi.

În prezent, consumăm într-un mod în care mediul înconjurător nu face față. Societatea trebuie să acționeze împotriva schimbărilor climatice și a amenințărilor la adresa mediului. Dar societatea noastră nu poate rezolva o problemă pe care nu este dispusă să o recunoască. De aceea toată lumea, inclusiv tinerii, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru impactul lor asupra vieții generațiilor viitoare. A deveni durabil nu este o alegere, este o obligație.

Ținte:

 • Asigurarea faptului că toată lumea, inclusiv tinerii, conștientizează impactul acțiunilor lor asupra mediului înconjurător.
 • Încurajarea întregii societăți, și în special a tinerilor, să acționeze ca agenți ai schimbării pentru dezvoltare ecologică și durabilă.
 • Luarea în considerare a impactului asupra mediului al fiecărei politici sau al fiecărei decizii din viața de zi cu zi, precum și implicarea tinerilor în procesele de elaborare a politicilor de dezvoltare durabilă la toate nivelurile.
 • Creșterea cooperării internaționale pentru a elimina producția și consumul dăunător mediului.
 • Sprijinirea și dezvoltarea oportunităților de voluntariat pentru tineri în domeniul ecologic.
 • Asigurarea accesului tuturor, dar în special al tinerilor, la o infrastructură ecologică pentru a trăi un stil de viață mai durabil.
 • Dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor ecologice.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.10:

O11. Organizații de/pentru tineret și programe europene

O11.

Asigurarea accesului echitabil pentru toți tinerii la organizații de tineret și la programele europene pentru tineret, construind o societate bazată pe valorile și identitatea europeană.

Organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sprijină milioane de tineri pentru ca aceștia să se implice civic și să-și dezvolte abilitățile de viață. Cu toate acestea, organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret rămân subfinanțate și nu dispun de recunoaștere și accesibilitate.

Ținte:

 • Asigurarea vizibilității și transmiterii de informații de calitate despre organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret tuturor tinerilor.
 • Asigurarea din programele Uniunii Europene a resurselor necesare organizațiilor de tineret pentru a dezvolta proiecte și pentru a beneficia de sprijin structural pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a-și susține activitatea.
 • Asigurarea faptului că organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sunt mai bine conectate cu sistemele educaționale și recunoașterea acestora ca actori care stimulează abilitățile de viață și cetățenia activă.
 • Creșterea accesibilității programelor europene pentru tineret, asigurarea unui proces de administrare mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor și furnizarea de suport și informații de calitate pentru toți participanții și solicitanții.
 • Implicarea și sprijinirea tinerilor proveniți din grupuri dezavantajate pentru a fi activi în organizațiile de tineret, grupurile de tineri și programele Uniunii Europene pentru tineret.
 • Creșterea resurselor și extinderea varietății granturilor și diversitatea inițiativelor disponibile pentru organizațiile de tineret și grupurile de tineri.
 • Asigurarea participării tinerilor la procesele de guvernanță ale programelor europene pentru tineret.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.11: