fbpx

SCURTĂ DESCRIERE A PROCESULUI DE DIALOG STRUCTURAT CU TINERII

Începând cu anul 2010, tinerii din Statele Membre ale Uniunii Europene au posibilitatea de a se implica în largi consultări privind politica de tineret de la nivel local, național sau european. Cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018) a creat procesul consultativ al Dialogului Structurat cu scopul de a stimula colaborarea dintre autorități și societatea civilă tânără. Tinerii furnizează factorilor decidenți date reale, concrete, despre provocările cu care se confruntă și, totodată, participă activ la implementarea politicilor de tineret la toate nivelurile posibile. Formal, Dialogul Structurat este implementat în cicluri de lucru de 18 luni, perioadă ce coincide cu preluarea Președinției semestriale a Uniunii Europene de către un trio de State Membre. Fiecare trio de țări propune o temă generală care este preluată și dezbătută în toate Statele Membre ale Uniunii Europene. Rezultatele consultărilor sunt transformate în recomandări de activități și proiecte în cadrul conferințelor europene de tineret, organizate succesiv de fiecare Președinție.

Iată cum a funcționat dialogul structurat (2009/C 311/01):

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE CONVINE ÎN CONTINUARE că:

3. Succesul metodei deschise de coordonare în domeniul tine­retului depinde de angajamentul politic al statelor membre și de metodele eficiente de lucru la nivel național și al UE. Din această perspectivă, metodele de lucru utilizate în contextul cooperării europene ar trebui să se bazeze pe următoarele:

(i) Cicluri de lucru: Perioada de până în 2018 va fi împărțităîn cicluri de câte 3 ani, primul ciclu acoperind perioada 2010-2012.

(ii) Priorități: Pentru fiecare dintre aceste cicluri, se vor alege o serie de priorități pentru cooperarea europeană, care contribuie la domeniile de acțiune identificate în acest cadru. Aceste priorități vor fi adoptate de către Consiliu pe baza raportului relevant comun al Consiliului și al Comisiei […] și în cooperare cu reprezentanții celor două triouri de președinții care acoperă ciclul de lucru respectiv. Aceste priorități pentru cooperarea europeană vor fi proiectate astfel încât să permită o cooperare între toate statele membre sau o cooperare mai strânsă între un număr mai mic de state membre (grupuri), în confor­mitate cu prioritățile naționale. […]

(iii) Instrumente de punere în aplicare: Pentru a pune în aplicare în mod eficient cadrul de cooperare, sunt necesare atât instrumente în domeniul specific al tineretului, cât și instrumente în cadrul politicilor din alte domenii conexe.

Pentru domeniul specific al tineretului, instrumentele sunt prezentate la literele (a)-(g). Acestea ar trebui utilizate pentru a susține abordarea duală, adică pentru a pune în aplicare inițiative specifice în domeniul tine­retului, precum și pentru a promova o abordare trans­sectorială prin care să se sprijine integrarea perspectivei privind tineretul în politicile din alte domenii conexe. În activitățile de integrare, instrumentele ar trebui utilizate drept bază pentru dialogul cu politicile din alte domenii și sprijinul pentru acestea, astfel încât acestea să includă perspectiva privind tineretul atunci când aceasta este relevantă.

(f) Consultări și dialog structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret: Ar trebui să se desfășoare și să se dezvolte dialogul structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret, care servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, punerii în aplicare și monitorizării cooperării europene în domeniul tineretului. Temele dialogului ar trebui să se alinieze cu obiec­tivele generale ale cooperării europene în domeniul tineretului și cu prioritățile fiecărui ciclu de lucru. Pentru a asigura continuitatea și monitorizarea, ar trebui să se stabilească obiective clare și proceduri realiste pentru fiecare ciclu al dialogului. Dialogul ar trebui să fie cât mai cuprinzător posibil, să se dezvolte la nivel local, regional, național și al UE și să includă cercetători în domeniul tineretului și persoane implicate în activitățile pentru tineret. De asemenea, ar trebui susținut dialogul structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret și în cadrul poli­ticilor din alte domenii. Punerea în aplicare a dialogului structurat este detaliată în anexa III.

Dialogul structurat ar trebui să se bazeze pe cicluri de lucru de 18 luni, cu o temă generală care să corespundă priorităților generale ale cooperării europene pentru perioada de 18 luni în cauză. Fiecare președinție poate alege, de asemenea, o temă prioritară specifică, legată de tema generală, pe perioada deținerii mandatului.

Dialogul structurat ar trebui să implice consultări cu tinerii și cu organizațiile de tineret la toate nivelurile în statele membre, precum și în cadrul conferințelor UE pentru tineret organizate de țările care dețin președinția și pe parcursul Săptămânii europene a tineretului.

În vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a dialogului structurat, în limitele competențelor ce le revin și cu respectarea principiului subsidiarității:

 • Comisia este invitată să întrunească un comitet european de coordonare pentru fiecare perioadă de 18 luni, format inter alia din reprezentanți ai ministerelor tineretului, ai consiliilor naționale pentru tineret și ai agențiilor naționale pentru programul Tineret în Acțiune din țările care formează trioul de președinții, precum și din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Forumului european al tineretului. Atunci când este cazul, vor fi consultați cercetători din domeniul tineretului și persoane care lucrează cu tinerii. Comitetul european de coordonare este responsabil pentru coordonarea generală a dialogului structurat. Comitetul de coordonare va institui o structură de sprijin alcătuită din formatori și mediatori care pot acorda sprijin metodologic și pot asigura continuitatea în organizarea dialogului structurat la nivelul UE.
 • Statele membre sunt invitate să susțină înființarea unui mic grup de lucru național. Aceste grupuri pot, după caz, să utilizeze structurile existente și să cuprindă, inter alia, reprezentanți ai ministerelor tineretului, ai consiliilor naționale pentru tineret, ai consiliilor locale sau regionale pentru tineret, ai organizațiilor de tineret, precum și din persoane implicate în lucrul cu tinerii, diverse persoane tinere și tineri cercetători. Statele membre sunt încurajate să acorde, atunci când este posibil, consiliilor naționale pentru tineret rolul de lider în aceste grupuri. Grupurile de lucru naționale ar avea sarcina de a asigura procesul participativ în statele membre.
 • Comisia și statele membre sunt invitate, în cooperare cu toți actorii implicați, să urmărească permanent dialogul structurat și să reunească și să difuzeze bunele practici.Dintre reglementările privind dialogul structurat, amintim:CE ESTE ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ GRUPUL NAȚIONAL DE LUCRU

La nivel național, Dialogul Structurat este implementat de Grupul Național de Lucru (GNL), organism format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai autorităților. Grupul  Național de Lucru este stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza unui apel deschis de candidatură[1] (care conține inclusiv drepturile și obligațiile membrilor GNL). La întâlnirile GNL pot fi invitați, în calitate de contribuitori, și alți actori sociali interesați.

RESPONSABILITĂȚILE membrilor GNL se referă la:

 • desemnarea unui reprezentant permanent și unul supleant care vor reprezenta organizația în GNL;
 • acționarea ca promotori ai Dialogului Structurat;
 • identificarea cu procesul consultărilor la nivel local, regional și național, conform priorităților Ministerului Tineretului și Sportului;
 • generarea unui Plan de Acțiuni pentru perioada ianuarie – decembrie 2018, aferente activității de consultare și de promovare a Dialogului Structurat în teritoriu;
 • finalizarea până la sfârșitului lui 2017 o strategie a României privind Dialogul Structurat cu tinerii și organizațiile neguvernamentale de tineret;
 • generarea unui plan de acțiuni pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018;
 • expertiză în problematica politicilor naționale și europene de tineret;
 • capacitatea de a stabili legături de colaborare la nivel local și regional;
 • asigurarea extinderii Dialogului Structurat la toate categoriile de tineri, în special cei care nu au participat încă la dezbateri;
 • disponibilitate pentru întâlnirile Grupului Național de Lucru;
 • participarea la evenimentele de tineret care necesită prezenta membrilor Grupului Național de Lucru;
 • participarea la reuniunile periodice ale Consiliului pe Probleme de Tineret;
 • organizarea de dezbateri între tineri și factori de decizie;
 • consilierea membrii din tineREŢEA, să participe la sesiunile de consultare din județe (atât cât este posibil) și să monitorizeze activitățile rețelei din teritoriu;
 • asigurarea monitorizării și diseminării de rezultate către autoritățile naționale / regionale / locale relevante;
 • preluarea pentru două luni conducerea Grupului Național de Lucru, asigurând secretariatul, agenda și comunicarea în cadrul GNL, conform cu programul și activitățile anterior stabilite de comun acord în cadrul GNL;
 • asigurarea unui feedback cu privire la rezultatele procesului de Dialog Structurat de la nivelul național către nivelul european și invers (de la nivel european către nivelul național / local, în condițiile participării la conferințele europene de tineret).

Pentru întâlnirile GNL din București, pentru întâlnirile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, precum și pentru propriile acțiuni de consultare, Ministerul Tineretului și Sportului nu a asigurat niciun fel de cheltuieli, în schimb, ne-au fost prezentate următoarele

BENEFICII:

 • Factori cheie în stabilirea rezultatelor consultărilor de la nivel național aferente procesului Dialogului Structurat;
 • Posibilitatea de a participa în cadrul conferințelor europene de tineret organizate de către președințiile în exercițiu ale Consiliului Uniunii Europene;
 • Conectarea la procesul de Dialog Structurat de la nivel european;
 • Implicarea în pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene în domeniul tineretului;
 • Participarea la întâlnirile a Grupului Național de Lucru pe Dialog Structurat;
 • Posibilitatea de a interacționa cu factori decizionali pe politici de tineret (la nivel național / regional / local și european);
 • Autori ai strategiei privind Dialogul Structurat în România;
 • Leadership în consilierea și monitorizarea proceselor de consultare a tineREȚEA.ISTORICUL DIALOGULUI STRUCTURAT CU TINERII ÎN ROMÂNIA, ÎN PREGĂTIREA EXERCITĂRII PREȘEDINȚIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

– TINERET-

Beneficiind de o finanțare din partea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, în anul 2016, Ministerul Tineretului și Sportului a înființat o rețea națională de lucrători de tineret – tineREŢEA – care a organizat și derulat cu succes, la nivel local, peste 121 de evenimente cu referire la Dialogul Structurat, implicând 3 086 de tineri, atât membri ai organizațiilor neguvernamentale, cât și tineri neafiliați aflați în situații de risc. Lucrătorii de tineret, în bună cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului și Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret și Grupul Național de Lucru, au inclus tinerii români în alcătuirea raportului țării noastre privind Dialogul Structurat. Ei au organizat dezbateri referitoare la prioritățile României în domeniul tineretului privind Președinția României a Consiliului Uniunii Europene 2019. Aceștia au lucrat la implementarea recomandărilor europene la nivel local ale trioului Olanda-Slovacia-Malta. S-au desfășurat sesiuni de formare axate pe dezvoltarea implicării tinerilor și a competențelor pentru participarea activă a acestora. În Raportul de țară pentru Președinția Slovacă, au fost preluate răspunsurile de la 79 de consultări regionale cu 2560 de participanți (1523 de tineri neafiliați, 540 de tineri din organizații neguvernamentale, 296 de experți și 201 de reprezentanți ai autoritățile) și răspunsurile a 574 de respondenți ai chestionarelor aplicate online.

Având în vedere că, în anul 2018, se încheia cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018), prioritatea generală a Dialogului Structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret pentru acest ciclu de lucru (1 iulie 2017 – 31 decembrie 2018) s-a concentrat asupra următorului cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului. Titlul pentru cel de al șaselea ciclu al Dialogului Structurat a fost „Tineretul în Europa: ce urmează?”. Drept urmare, trio-ul de Președinții – Estonia, Bulgaria și Austria – s-a axat, pentru cel de al șaselea ciclu de lucru al Dialogului Structurat, pe evaluarea, revizuirea și reînnoirea Dialogului Structurat, în vederea îmbunătățirii și promovării acestuia.

Așadar, în anul 2017, a început pregătirea componenței noului Grup Național de Lucru pentru ultimul ciclu al Dialogului Structurat:

 1. Consiliul Tineretului din România
 2. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş
 3. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
 4. Forumul Tinerilor din România
 5. Uniunea Studenţilor din România
 6. Organizaţia de tineret – Blocul Naţional Sindical
 7. YMCA România

Încă de la prima întâlnire, înțelegerea cu noii membri GNL a fost că, dacă activitatea funcționează bine și se ating obiectivele propuse, GNL va funcționa în această componentă și pe durata exercitării Președinției României la Consiliul UE.

Drept urmare, principala misiune a acestui grup a fost realizarea, în prima parte a anului 2018, a Raportului de țară care a stat la baza stabilirii Obiectivelor Europene de Tineret și a argumentării Strategiei de tineret a UE 2019-2027. Astfel, organizațiile membre ale GNL, prin rețelele proprii, au derulat un număr de 46 de consultări cu tinerii, în întreaga țară, la care au participat 1090 de tineri. În paralel, a fost elaborat un chestionar online, traducând în limba română̆ chestionarul propus la nivel european, ce a fost promovat în rândul tinerilor în perioada 5-23 februarie 2018, colectându-se 1886 de răspunsuri. Acest raport a fost considerat ca fiind unul excelent, la Conferința Europeană de Tineret de la Viena (octombrie 2018) însuși ministrul român fiind felicitat pentru rezultat!

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a fost Membru în delegația României la ultimele 3 Conferințe Europene de Tinere: Estonia (26-27.10.2017, Tallinn), Bulgaria (16-19.04.2018, Sofia), Austria (02-04.09.2018, Viena).

FITT a dezvoltat instrumentele de consultare pentru cel mai recent Raport de țară. Aceste instrumente de consultare au fost agreate și folosite de către colegii din GNL și recomandate tuturor celor interesați de organizarea de ateliere de consultare a tinerilor.

FITT a organizat 5 ateliere regionale de consultare cu tinerii în cadrul celui de-al VI-lea ciclu european în Baia Mare, București, Constanța, Alba Iulia și Timișoara.
[1]Cel mai recent apel de candidatură lansat de MTS (09.10.2017)