fbpx

SOLICITARE DE OFERTĂ

 1. DATE GENERALE:

Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico – Financiară pentru prestarea Serviciilorde editare si tiparire materiale informare si publicitate,necesare derulării proiectului cu titlul “Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de tineret”, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332,conform celor descrise în Caietul de sarcini anexat,Achizitor: Fundatia Judeteana pentru Tineret Tims.

 

 1. CONDIŢII OBLIGATORII:

Ofertantul va elabora Oferta Tehnico – Financiară după cum urmează:

 1. Oferta Tehnica se transmite asumata prin stampila si semnatura
 2. Oferta Finaciara conform Formularelor 1, 2

 

 • CONDIŢII GENERALE

La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele:

 1. Oferta Tehnico – Financiară va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini anexat.
 2. Termen de valabilitate al ofertei minim 30 de zile.
 3. Plata pentru prestarea serviciilor se va realiza pe baza facturii si pe baza procesului verbal de receptie a serviciilor prestate, însoţite de documentele care atestă prestarea acestora.
 4. Termenul de plată este de maxim 30 zile de la data emiterii facturii fiscale de catre Prestator si de la semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate. Plata se va face în lei prin O.P.
 5. Prestatorul va presta serviciile conform ofertei si caietului de sarcini, fără alte costuri suplimentare pentru achizitor. Pretul ofertat este ferm si nu se poate modifica pe parcursul prestarii serviciilor.
 6. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico – Financiare este până cel mai târziu la data de 24.07.2018, ora 18.00

 

 1. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIŢIEI este de 15.650lei fara TVA.

 

IMPORTANT:

Achizitorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă admisibilă aplicand criteriul de atribuire celmaibunraportcalitate-preţ.

 

Oferta tehnico – financiară se va elabora cu respectarea întocmai a cerinţelor cuprinse în solicitarea de ofertă şi caietul de sarcini care se regasesc pe site www.fitt.ro

 

Oferta Tehnico – Financiară asumată de operatorul economic prin semnătură şi ştampilă se va transmite pe e-mail achizitii@fitt.ro.

Orice solicitări de clarificari si raspunsurile la clarificari privid documentatia de atribuire se vor trasmite pe e-mail achizitii@fitt.ro.

 

Ofertele incomplete sau care nu vor respecta cerinţele mai sus menţionate nu vor fi supuse analizei.

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim!

 

 1. Formulare Servicii de editare si tiparire materiale informare si publicitate a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332
 2. MODEL Contract Servicii de Servicii de editare si tiparire materiale informare si publicitate a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332
 3. Solicitare de oferte Servicii de editare si tiparire materiale informare si publicitate a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332
 4. caiet sarcini Servicii de editare si tiparire materiale informare si publicitate a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332