fbpx

1.Informatii generale

1.1 Denumirea contractului: Verificarea cheltuielilor contractului de finantare nerambursabila in Program Operational Capacitate Administrativa, “Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de tineret”, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332.”,Beneficiar: FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS

1.2 Conditii de participare: auditor financiar persoana fizica sau juridica, conform specificatiilor:

   – Auditorul financiar independent poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registru auditorilor financiari activi întocmit de CAFR[1], înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al CAFR pe perioada de implementare a proiectului şi are experienţă de specialitate dovedită în domeniu, de minim 3 ani,;

Auditorul financiar independent nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de

monitorizare şi competenţă profesională al CAFR şi a obţinut calificativul A.

  Conform Protocolului de colaborare privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și a Hotărârii Consiliului CAFR nr. 10/2015 auditorul financiar persoana fizica sau juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Pentru persoane fizice:

– Să aibă statutul de membru activ CAFR, având carnet de auditor financiar cu viză pentru anul în care se solicită înscrierea;

– Să aibă calificativul A obținut la ultima inspecție de calitate;

– Să îndeplinească și celelalte condiții specificate prin Protocolul de colaborare încheiat între CAFR – MFE.

 Pentru persoane juridice:

– Persoana juridică să aibă calificativul A obținut la ultima inspecție de calitate;

– Toate persoanele fizice care pot efectua auditul financiar al proiectelor finanțate din fonduri europene în numele persoanei juridice să îndeplinească condițiile prevăzute la pct.I, lit. a);

– Să îndeplinească și celelalte condiții specificate prin Protocolul de colaborare încheiat între CAFR – MFE.

 

Criterii de selectie:

Operatorii economici ofertanţi au obligativitatea de a prezenta următoarele documente doveditoare:

  1. Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR copie legalizată;
  2. Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul respectiv – copie;
  3. Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original;
  4. Declaraţia pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.

Tipul si obiectivul angajamentului: Auditorul va realiza angajamentul in baza procedurilor agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finantare narambursabila finantat in cadrul POCA

Obiectivul este verificarea de catre auditorul financiar a faptului ca sumele solicitate spre rambursare de catre Beneficiar in Cererile de Rambursare (CRC) intermediare si finala privind Proiectul Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de tineret”, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332.”, Beneficiar: FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS, corespund:

  1. Realităţii: se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost plătite
  2. Regularităţii cheltuielilor: se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt corecte şi au fost solicitate cu respectarea procedurilor
  3. Eligibilităţii: se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare şi sunt însoţite de documente justificative

1.4 Scopul activitatii:

Auditul se desfasoara in concordanta cu:

Specificatii tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finantare nerambursabila in cadrul POCA

Standardul International pentru Servicii Conexe 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare (ISRS),promulgat de IFAC si adoptat de CAFR.

Codul etic al profesionistilor contabili emis de IFAC.Desi ISRS 4400 prevede ca statutul de independent al auditorului nu este obligatoriu,Autoritatea contractanta a adoptat prevederile Codului de  etica ,solicitand ca auditorul sa fie o persoana independenta.

Termenii si conditiile Contractului de Finantare

1.5.Planificare

Auditorul isi planifica munca astfel incat verificarea cheltuielilor sa se poata realiza eficient. In acest scop se vor utiliza procedurile din Specificatia Tehnica.

Auditorul financiar obţine probe adecvate şi suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora  raportul concluziilor faptice. În acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internaţional de Audit 500 “Probe de audit” şi în special paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate şi suficiente”. Auditorul isi exercita expertiza profesionala  pentru a stabili ce inseamna probe adecvate şi suficiente in cazul in  care el considera ca  ISA 500, termenii si conditiile Contractului de Finantare si Specificatiile tehnice nu sunt suficiente.

1.6. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare

Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor Contractului de finantare studiind contractul, anexele la contract si alte informatii relevante, precum si interogand beneficiarul.

2 Proceduri  de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de  Beneficiar în Raportul Financiar

2.1 Proceduri generale

2.1.1 Auditorul  verifica daca Cererea de rambursare a cheltuielilor (CRC) este conforma cu conditiile contractului de finantare.

2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare. Scopul este de:

–  a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi

– a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, documentele necesare, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii.

2.1.3 Auditorul pune de acord informaţiile din Cererea de rambursare(CRC) cu sistemul de contabilitate şi înregistrările contabile  (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi sintetice).

2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate  corect ratele de schimb valutar si in concordanta cu legislatia aplicabila.

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitica

Auditorul efectueaza o verificare analitica a cheltuielilor pe capitole bugetare, incluse in Cererea de rambursare(CRC)  şi:

– verifică dacă Bugetul CRC corespunde cu Bugetul contractului de finantare (autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial)  şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în Buget.

– verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu este mai mare decat finantarea nerambursabila prevazuta in contractul de finantatre.

– verifică dacă orice amendament la Bugetul contractului de finantare este in concordanta cu conditiile impuse pentru asemenea amendamente.

 

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in Cererea de rambursare (CRC).

2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile şi raporteaza toate exceptiile /neconcordantele constatate in urma verificarii. Neconcordantele sunt toate diferentele constatate in urma aplicarii procedurilor convenite din Specificatiile tehnice(ST).

Auditorul evalueaza impactul financiar al exceptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica tranzactiile care genereaza cheltuielile declarate in CRC, prin testarea urmatoarelor citerii:

– eligibilitatea costurilor directe

– acuratete si inregistrare

– clasificare

– realitate

– conformitate cu regulile de achizitie publica

2.5 Verificarea veniturilor actiunii

Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul proiectului au fost alocate în mod corespunzator, in concordanta cu obiectul contractului de finantare  pentru proiect, precum si daca au fost detaliate corect in Cererea de Rambursare. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor. Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a proiectului finantat prin POCA.

3.Raportarea

Raportul privind constatarile factuale trebuie sa descrie in mod detaliat scopul si procedurile de verificare a eligibilitatii cheltuielilor, astfel incat sa se inteleaga natura si masura in care au fost urmate procedurile de audit de catre auditor.  Sunt prevazute 2 audituri – un audit intermediar la finalul primelor 7 luni de proiect si un audit final, la finalul proiectului, luna 14 de proiect.utilizand modelul cuprins in norma “ Cerinte privind  verificarea cheltuielilor de catre un auditor financiar independent” pentru contract de finantare nerambursabila in cadrul POCA.

[1]CAFR = Camera Auditorilor Financiari din România

 

caiet sarcini Servicii de auditare financiara a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332

Formulare Servicii de auditare financiara proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332

MODEL Contract Servicii de auditare financiara

Solicitare de oferte Servicii de auditare financiara a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332