fbpx

Strategia de Tineret a Județului Timiș (2017-2021)

Viziune

Susținerea dezvoltării unei generații tinere educată, informată, activă, sănătoasă, interesată de actul de cultură, cu spirit civic de inițiativă și preocupată de mediul înconjurător.

Misiune

Crearea de PROGRAME perene, care să asigure eficiență și sustenabilitate dezvoltării segmentului de tineret din mediul rural și din urbanul mic, astfel încât, la finalul perioadei de implementare a acestei strategii, să atingă media nivelului de dezvoltare a tinerilor din municipiul Timișoara.

Obiective generale

Optimizarea PROGRAMELOR și ACTIVITĂȚILOR, SERVICIILOR existente, prin elemente inovative asigurate de colaborarea dintre cele trei sectoare: public, privat și neguvernamental;

Crearea mediului favorabil dezvoltării tânărului: INFRASTRUCTURĂ, CTIVITĂȚI, RESURSA UMANĂ implicată în susținerea acestora;

Asigurarea tânărului acces la INFORMAȚIE bine documentată și cât mai variată, cu scopul susținerii procesului său decizional.

Obiective specifice, programe și măsuri pentru perioada 2017-2021

I. EDUCAȚIE

Obiectivul 1. Dezvoltarea infrastructurii și de echipare a instituțiilor de învățământ
prin programul județean 'ȘCOALA 2021'
 1. Renovarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ, precum și a spațiilor de cazare și masă care le deservesc: maparea tuturor obiectivelor din județ, evaluarea, identificarea surselor de finanțare.
 2. Amenajarea spațiilor educaționale pentru a fi prietenoase cu elevii și studenții.
 3. Amenajarea de spații alternative de studiu și optimizarea spațiilor de studiu existente.
 4. Utilizarea resurselor de finanțare nerambursabile cât mai variate disponibile pentru investiție în infrastructură (ex.: parteneriate euro- regionale)
Obiectivul 2. Perfecționarea corpului profesoral și al personalului auxiliar
prin programul județean 'Profesorii VIITORULUI'
 1. Cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice tinere – în special pentru cele din mediul rural și urban mic.
 2. Diseminarea modelelor de bună practică în domeniul educațional, existente în Europa.
 3. Creșterea numărului mobilităților naționale și europene, pentru cadre didactice – în special în mediul rural (pentru perfecționare și schimburi de bune practici).
 4. Utilizarea resurselor de finanțare nerambursabile cât mai variate disponibile pentru îmbunătățirea procesului educațional.
Obiectivul 3. Dezvoltarea serviciilor educaționale, de consiliere și orientare, centrate pe elev / student
prin programul județean 'Educația AZI'
 1. Dezvoltarea mecanismelor de testare și identificare timpurie a abilităților fiecărui tânăr, astfel încât, pe baza acestora și prin învățarea prin experiență, tânărul să fie orientat în educație spre discipline și specializări pentru care are înclinație și spre care este atras, astfel încât, rata de succes a procesului educațional să fie sporită, iar cea a abandonului școlar să fie scăzută.
 2. Utilizarea resursei umane din Timișoara pentru îmbunătățirea procesului educațional din întreg județul.
 3. Crearea de oportunități egale privind accesul la educație a tinerilor din mediul rural, urban mic și urban mare (resurse financiare, informaționale etc.)
 4. Asigurarea de servicii de consiliere pentru elevi și studenți.
 5. Sporirea eficacității serviciilor de consiliere din instituțiile de învățământ.
 6. Familiarizarea tinerilor cu programele de consiliere școlară (campanii de promovare a acestora).
 7. Programe de formare a consilierilor școlari (pentru scăderea numărului de elevi / consilier școlar).
 8. Campanii de informare pe tema respectării drepturilor omului și anti-bullying în instituțiile de învățământ din mediul urban, urban mic și rural.
 9. Organizarea de evenimente anuale de conștientizare, informare și tematice pentru tineri (ex. Zilele internaționale stabilite de către ONU).
 10. Organizarea, în instituțiile de învățământ din mediul urban, urban mic și rural, de proiecte de interes pe teme precum ecologie și dezvoltare sustenabilă.
 11. Crearea unei platforme de informare a tinerilor cu privire la oportunitățile educaționale – informații despre fiecare școală, burse, newsletter-ul școlii. Crearea unui instrument de difuzare lunară a informației către mass-media.
Obiectivul 4. Dezvoltare și promovare de învățare non- formală și informală
prin programul județean 'Învățarea ALTFEL'
 1. Creșterea gradului de încredere a tinerilor în furnizorii (publici/privați) de programe alternative de educație. Campanii de informare cu privire la metodele de învățare non-formală pentru profesori, elevi și studenți.
 2. Crearea de mecanisme de cooperare între furnizorii de educație formală și cei de învățare non-formală.
 3. Promovarea, formarea și utilizarea lucrătorilor de tineret în activitățile cu, de și pentru tineret, cu precădere în mediul rural și urbanul mic.
 4. Asigurarea de servicii de consiliere în cadrul centrelor de tineret.
 5. Încurajarea, susținerea și promovarea colaborării dintre nivelul local și internațional pentru lucrătorii de tineret – schimb de bune practici.
 6. Creșterea numărului mobilităților pentru elevi și studenți – în special în rândul celor din mediul rural.
 7. Programe de învățare non-formală în domenii de studiu care nu se află în programa școlară.
 8. Fructificarea oportunităților contextuale existente precum Centrul European de Tineret, Candidatura Timișoarei pentru Capitală Europeană a Tineretului, Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021.
Obiectivul 5. Creșterea gradului de transparență și deschidere a instituțiilor educaționale
prin programul județean 'Educația TRANSPARENTĂ'
 1. Mecanisme transparente pentru colectarea feedback-ului elevilor și studenților cu privire la procesul educațional.
 2. Mecanisme de colectare a propunerilor privind optimizarea procesului educațional din rândul beneficiarilor și nu numai.
 3. Creșterea gradului de implicare al părinților.
 4. Crearea de mecanisme transparente privind evaluarea, recompensarea și sancționarea personalului din sistemul educațional formal.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind EDUCAȚIA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

II. MUNCĂ

Obiectivul 6. Susținerea și dezvoltarea cadrului legal pentru economia socială
prin programul județean 'Pentru o cauză'
 1. Promovarea prevederilor legale în domeniul economiei sociale.
 2. Susținerea afacerilor sociale.
Obiectivul 7. Încurajarea asociativității economice
prin programul județean 'Împreună pentru 2021'
 1. Colaborarea între antreprenorul urban și antreprenorul rural.
 2. Crearea unui program de dezvoltare a asociativității economice.
Obiectivul 8. Utilizarea infrastructurii
prin programul județean 'Clădire veche pentru afacere nouă'
 1. Recondiționarea spațiilor părăsite pentru a crea noi afaceri și locuri de muncă.

Obiectivul 9. Informarea asupra oportunitaților de angajare
prin programul județean 'Vreau un Job Fain'
 1. Colaborarea dintre ONG-mediu privat-AJOFM.
 2. Programe de înțelegere și aplicare a feedback-ului.
 3. Training-uri de scriere a CV-ului încă din liceu + facultate.
 4. Promovarea platformelor online pentru găsirea locurilor de muncă, atât pentru antreprenori.
 5. Promovarea job shadowing-ului.
 6. Îmbunătățirea programelor de consiliere profesională și pregătirea persoanelor specializate pe acest domeniu.
Obiectivul 10. Facilitarea accesului la legislație
prin programul județean 'Lucrăm legal'
 1. Accesibilizarea site-urilor.
 2. Transparentizarea proceselor și prevederilor legislative.
 3. Încurajarea colaborării inter-instituționale.
 4. Organizarea campaniilor de informare cu privire la legislația în vigoare.
Obiectivul 11. Promovarea oportunităților de participare la proiecte județene sau internaționale
prin programul județean 'O Afacere ca Afară'
 1. Proiecte de susținere a antreprenorilor și a schimburilor de bune practici.

Obiectivul 12. Dezvoltarea Start- up-urilor sau afacerilor proprii
prin program județean 'TimStart'
 1. Conferințe și seminare de informare pentru tineri.
 2. Sprijinirea producătorilor locali și a antreprenorilor din rural și urban mic.
 3. Finanțarea incubatoarelor de afaceri in mai multe domenii – spații ieftine pentru birourile afacerilor aflate la început.
Obiectivul 13. Integrarea pe piata muncii a tinerilor cu probleme de cazier
prin programul județean 'Ucenic'
 1. Încurajarea perioadei de proba pentru tineri (cu contract de probă pe min. 1-2 luni).
 2. Egalitate de șanse.
 3. Implementarea unui program de tranziție de la școală la locul de muncă.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind MUNCA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

III. INCLUZIUNE SOCIALĂ

Obiectivul 14. Creșterea conștientizării prezenței și nevoilor persoanelor cu oportunități reduse în societate
prin programul județean 'Toți la fel'
 1. Identificarea barierelor cu privire la persoanele cu oportunități reduse și stoparea propagării acestora la nivelul instituțiilor publice.
 2. Identificarea barierelor cu privire la persoanele cu oportunități reduse și stoparea propagării acestora la nivelul tinerilor și comunității.
 3. Implicarea tinerilor cu oportunități reduse în procesul decizional – dialog între tineri și autorități publice sau decidenți (empowerment).
 4. Monitorizarea egalității de șanse în județ (rural-urban, femei-barbați).
 5. Promovarea culturii și tradițiilor minorităților din județ sau a persoanelor din alte zone geografice (ex. sărbătoarea satului, cu toți locuitorii de toate etniile).
 6. Prezentarea modelelor și mentorilor din rândul tinerilor cu oportunități reduse.
 7. Mese rotunde cu privire la nevoile tinerilor cu oportunități reduse.
 8. Informare cu privire la conceptul de incluziune socială la nivelul județului.
 9. Informare cu privire la gradul real de discriminare la nivelul județului.
Obiectivul 15. Susținere
prin programul județean 'Toți pentru unul'
 1. Accesibilizarea județului pentru persoanele cu dizabilități (și promovarea necesității acestor accesibilizări).
 2. Consiliere juridică pentru persoanele cu oportunități reduse.
 3. Internship-uri și job-uri pentru persoane cu oportunități reduse.
 4. Dezvoltarea unor servicii de suport și tranziție pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecție socială (o perioada de tranziție în care să beneficieze de ajutor financiar și să învețe abilități de viață, urmat de suport și asistență pentru integrare și oferirea unor joburi în mediu protejat).
 5. Oferirea de facilități sau premii pentru angajatorii care angajează tinerii cu oportunități reduse, inclusiv pe cei condamnați.
 6. Limitarea solicitării cazierului judiciar la angajare sau sensibilizarea angajatorilor cu privire la semnificația acestuia.
 7. Consiliere vocațională, orientare școlară și profesională pentru nivelul fiecărei persoane.
 8. Realizarea unor ghiduri pentru persoane cu dizabilități/oportunități reduse. ex. – cum se obține certificatul de handicap, pensia de boală, facilități la locul de muncă.
 9. Înlesnirea accesului tinerilor cu oportunități reduse la activități artistice, culturale (de la spectacole la cursuri de artă sau dans).
 10. Crearea unui program de suport oferit de experți din diferite domenii, la nivel județean, pentru cei care dobândesc o dizabilitate.
 11. Crearea unor măsuri de reinserție socială și profesională, precum subvenționarea cursurilor de calificare, reevaluarea nivelului educațional necesar sau preluarea organizării acestora de alți operatori (ONG, AJOFM etc.).
 12. Crearea unei structuri specializate unde condamnații își pot executa munca în folosul comunității – potențial aducatoare de venituri.
 13. Prioritate în finanțările de tineret pe grupul țintă al tinerilor cu oportunități reduse.
Obiectivul 16. Informarea tinerilor cu oportunitati reduse
prin programul județean 'INfo'
 1. Crearea unor canale de comunicare eficiente și accesibile între instituții și tineri defavorizați.
 2. Campanii de informare cu privire la cadrul legislativ în ceea ce privește persoanele cu dizabilități sau oportunități reduse.
 3. Realizarea unei cercetări în vederea analizei cauzelor care duc la fiecare tip de discriminare (sondaj deschis).
Obiectivul 17. Colaborare
prin programul județean 'ActivIN'
 1. Incurajarea asociativității tinerilor, în special a celor cu oportunități reduse (empowerment).
 2. Dezvoltarea colaborării între ONG de autoreprezentare și cele care doresc să ajute.
 3. Dezvoltarea colaborării între ONG și instituții prin stabilirea și urmărirea unor ținte comune în domeniul incluziunii sociale.
 4. Facilitarea accesului la mecanisme de implicare/voluntariat pentru tineri ce vor să ajute alți tineri.
 5. Realizarea de acțiuni comune între tinerii cu și fără oportunități.
 6. Implicarea tinerilor în proiecte și activități atât ca beneficiari, cât și ca organizatori (empowerment).
 7. Încurajarea, stimularea și sprijinirea afacerilor de economie socială.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind INCLUZIUNEA SOCIALĂ

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

IV. SĂNĂTATE și MEDIU

Obiectivul 18. Educare și prevenție
prin programul județean 'Cum să fim sănătoși'
 1. Desfășurarea de campanii în şcoli și licee pe teme privind educația pentru sănătate, inclusiv alimentaţia sănătoasă şi sănătatea reproducerii.
 2. Facilitarea accesului tinerilor la serviciile de sănătate, făcându-le mult mai prietenoase faţă de pacienţi şi sprijinirea consolidării accesibilităţii, eficienţei și calităţii serviciilor publice de educaţie pentru sănătate, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale.
 3. Încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate adaptată vârstei, de la egal la egal, prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.
 4. Desfășurarea de acţiuni aliniate la Strategia Naţională Antidrog 2013–2020 pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.
 5. Oferirea de suport tinerilor prin consiliere centre de detoxifiere pentru tineri.
 6. Crearea unui instrument de difuzare lunară a informaţiei.
 7. Implicarea mass-media, în sens pozitiv, în educația pentru sănătate a tinerilor.
Obiectivul 19. Susținerea de evenimente și proiecte
prin programul județean 'Împreună pentru sănătate'
 1. Organizarea unor evenimente anuale pentru tineri, precum: Ziua internaţională a sănătăţii, Ziua mondială anti-SIDA, Ziua internaţională împotriva abuzului de droguri şi a traficului ilicit şi altele.
 2. Lansarea de apeluri de proiecte locale de şi pentru tineret cu finanțare asigurată de Consiliile Locale; evaluarea realizată de o comisie de experți externi.
 3. Îmbunătățirea percepției asupra consilierii și terapiei psihologice.
Obiectivul 20. Stil de viață sănătos
prin programul județean 'Mai activi, mai sănătoși'
 1. Realizarea de campanii de promovare a participării la activităţi sportive.
 2. Organizarea de evenimente sportive adresate diferitelor categorii de tineri (pe cartiere, pe grupe de vârstă, discipline sportive, etc), precum și susținerea cluburilor locale de sport.
 3. Combaterea sedentarismului, a excesului de greutate, a obezității în rândul tinerilor prin programe speciale de activităţi fizice.
 4. Dezvoltarea, în randul tinerilor, a abilităților de a găti și a combina alimentele în acord cu principii de alimentație sănătoasă.
Obiectivul 21. Sistemul de sănătate
prin programul județean 'Altfel lângă medici'
 1. Alocarea dotărilor și personalului în sate și comune, acolo unde lipsesc.
 2. Campanii de retenția medicilor în sistemul Românesc.
 3. Încurajarea parteneriatelor și a colaborării cu instituții și ONG-uri.
 4. Campanii de reducere a politizării și a corupției din sistemul de sănătate.
 5. Funcționarea conformă a cabinetelor medicale școlare.
 6. Programe și proiecte de formare a medicilor pentru a putea utiliza aparatura existentă.
Obiectivul 22. Mediu
prin programul județean 'Mediu sănătos pentru tineri sănătoși'
 1. Campanii de ecologizare.
 2. Aplicarea mai strictă a măsurilor coercitive existente cu privire la reciclare, debarasarea deșeurilor, poluare, defrișare.
 3. Identificarea poluantorilor majori din județ.
 4. Încurajarea transportului alternativ și în comun.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind SĂNĂTATEA și MEDIUL

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

V. VOLUNTARIAT

Obiectivul 23. Combaterea exploatării în domeniul voluntariatului
prin programul județean 'Drepturile mele ca Voluntar'
 1. Formare coordonatori de voluntari.
 2. Protecția muncii voluntarului.
 3. Informare asupra cadrului legislativ.
 4. Promovarea respectării Legii Voluntariatului.
 5. Intrarea în conformitate cu legea a ONG-urilor.
Obiectivul 24. Îmbunătățirea percepției asupra voluntariatului
prin programul județean 'Ca Voluntar, mă dezvolt'
 1. Promovarea voluntariatului ca oportunitate de dezvoltare profesională.
 2. Transparența în recrutare.
 3. Creșterea nivelului de responsabilitate a voluntarilor.
Obiectivul 25. Extinderea activităților de voluntariat în mediul rural
prin programul județean 'Voluntariat rural'
 1. Crearea unor centre de voluntariat în mediul rural (recondiționarea căminelor culturale) și atragerea de lucrători de tineret.
Obiectivul 26. Extinderea activităților de voluntariat în mediul business
prin programul județean 'Voluntariatul, cel mai bun teambuidling'
 1. Centre/oportunități de voluntariat în cadrul companiilor.
 2. Încurajarea voluntariatului și după absolvire.
Obiectivul 27. Colaborarea între voluntarii din mediul rural și urban
prin programul județean 'Punții între voluntari'
 1. Implicarea comunității în organizarea sau participarea în proiecte de tineret.
 2. Schimburi de experiență între urban și rural.
Obiectivul 28. Mediul preuniversitar să încurajeze și să ofere oportunități de voluntariat
prin programul județean 'Voluntar la 15+'
 1. Încurajarea activităților de voluntariat (ex: parteneriate între școli și ONG-uri).
 2. Activități de voluntariat în Săptămâna Altfel (ex: pe conceptul job-shadowing) în cadrul ONG sau instituții publice.
Obiectivul 29. Creșterea numărului de tineri care participă la activități de voluntariat în județul Timiș
prin programul județean 'La cât mai mulți Voluntari!'
 1. Campanie de promovare a voluntariatului în județ.
 2. Organizarea de evenimente care să conțină componenta de voluntariat.
 3. Atragerea tinerilor care nu sunt în sistemul educațional.
Obiectivul 30. Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii pentru activitatea de voluntariat
prin programul județean 'Sustenabilitatea Voluntariatului'
 1. Încurajarea folosirii platformei Voluntaria de ONG-uri și tineri.
 2. Formarea de coordonatori de voluntari.
 3. Crearea unui centru de voluntariat.
 4. Program de incluziune a voluntariatului în instituțiile publice.
Obiectivul 31. Voluntariatul ca instrument de transformare socială
prin programul județean 'Voluntariat peste tot și peste ani'
 1. Crearea de grupuri de voluntari în cartiere, sate și comune.
 2. Crearea unui spațiu favorabil pentru oferirea de continuitate în domeniul voluntariatului în rândul absolvenților de studii superioare.
Obiectivul 32. Educarea organizației gazdă pentru corecta implementare a Legii Voluntariatului
prin programul județean 'Ne pasă de voluntarii noștri'
 1. Campanii de informare.
 2. Conștientizarea rolului coordonatorului de voluntar.
 3. Training-uri de managementul voluntarilor.
 4. Campanii de promovare a oportunităților legii voluntariatului.
 5. Platforme de voluntari, cu filtre de selecție pe toate domeniile.
 6. Transparența ONG-urilor.
 7. Schimb de bune practici în mediul rural.
 8. Promovarea oportunităților internaționale EVS + altele.
 9. Program de voluntariat în instituțiile publice.
 10. Susținerea ONG-urilor din rural și urban mic pentru EVS și voluntariat autohton.
Obiectivul 33. Încurajarea colaborării dintre organizațiile gazdă
prin programul județean 'Voluntari de pretutindeni'
 1. Sprijinirea ONG-urilor deja existente în județ și promovarea activității acestora prin crearea de evenimente tematice, ca toate organizațiile de profil să participe.
Obiectivul 34. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din județ
prin programul județean 'Devino Voluntar!'
 1. Promovare prin metode atractive.
 2. Campanii de conștientizare.
 3. Activități pentru tineri nevoluntari organizate de ONG-uri.
 4. Caravana voluntarului.
 5. Testimoniale ale celebrităților pentru încurajarea voluntariatului.
Obiectivul 35. Schimbarea percepției cu privire la voluntariat
prin programul județean 'Ce fac voluntarii?'
 1. Promovarea Galei Proiectelor de Tineret în județ și încurajarea participării ONG-urilor.
 2. Analiza în rândul tinerilor – de ce ar face ei voluntariat.
 3. Facilitarea participării la activității de voluntariat a tinerilor din mediul rural.
Obiectivul 36. Încurajarea recunoașterii beneficiilor aportului voluntarului în comunitate
prin programul județean 'Ce aduce Voluntarul comunității?'
 1. Activități de voluntariat desfășurate în comun de către generații diferite.
 2. Tineri părinți voluntari – model pentru copii.
 3. Modelul tânărului profesor voluntar.
 4. Impactul financiar al voluntariatului la nivel rural și urban.
 5. Concurs între comunități.
 6. Voluntar cu 2 ore – after school în comunități.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind VOLUNTARIATUL

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

VI. PARTICIPARE

Obiectivul 37. Respectarea cadrului legal (crearea unui cadru institutional).
prin programul județean 'Transparență & Dialog'
 1. Constituirea CCPT pe lângă CJT și primăriile comunelor din județul Timiș.
 2. Desemnarea unei persoane responsabile de domeniul tineret în fiecare autoritate locală și județeană.
 3. Toate autoritățile și instituțiile locale și județene să aibă un site funcțional și actualizat.
 4. Accesibilizarea site-urilor autorităților și instituțiilor locale și județene.
Obiectivul 38. Încurajarea colaborării dintre autoritățile publice locale și județene și tineri.
prin programul județean 'Dialog structurat'
 1. Crearea unui fond nerambursabil destinat activităților de tineret la nivelul Consiliului Județean Timiș și al Primăriilor de comună din județul Timiș.
 2. Crearea de mecanisme de dialog structurat ca metodă de participare a tinerilor la luarea deciziilor la nivel județean și la nivel local.
 3. Programe de informare asupra dialogului structurat dintre tineri și autorități publice locale și județene.
Obiectivul 39. Îmbunătățirea procesului de guvernare, reglementare, transparență și accesibilitate.
prin programul județean 'Educația participării'
 1. Crearea unui modul de participare publică pentru elevii de liceu.
 2. Promovarea proiectelor internaționale pe tema participării publice pentru tineri.
 3. Încurajarea cooperării transfrontaliere pe tema participării publice a tinerilor.
 4. Organizarea de evenimente de simulare a procesului de luare a deciziilor în autoritățile locale și județene.
 5. Ateliere pentru dezvoltarea competențelor tinerilor de a dialoga cu autoritățile publice.
 6. Existența unor centre de tineret/spații pentru tineri în fiecare cartier din Timișoara, în orașele din urbanul mic și în comunele din județul Timiș.
 7. Pregătirea lucrătorilor de tineret pentru a putea susține tinerii să participe la luarea deciziilor și la transformarea comunității.
 8. Crearea unui cadru/evenimente comune în care tinerii să colaboreze cu APLJ.
 9. APLJ să colaboreze cu CȘE și CJE;
 10. Program de internship@CJT & APL (vezi exemplu Internship@Gov).
 11. Evenimente non-formale în școli și licee pentru promovarea participării.
 12. Concursuri de proiecte pentru tineri care să rezolve probleme din comunitate.
 13. Finanțarea grupurilor informale de tineri, a grupurilor de inițiativă.
 14. Formarea ONG-urilor pentru identificarea nevoilor tinerilor și să le rezolve.
 15. Training pentru formarea membrilor CCPT & CCPTJ, ca să poată să acționeze (să devină activiști pentru participarea tinerilor).
 16. Încurajarea și schimbul de bune practici din Europa și alte județe ale Romaniei.
 17. Sondaje frecvente în rândul tinerilor vizavi de nevoile lor.
 18. Campanii creative de promovare a exercitării dreptului de vot.
 19. Program de educație pentru participare publică în cadrul programului Școala Altfel.
 20. Program de formare pentru CȘE despre participare.
 21. Campania de promovare a participării.
 22. Competitie între cartiere și sate între proiecte realizate de tineri.
 23. Evenimente, o dată la 3 luni, de implicare în comunitate în tot județul (ex.: zile de acțiune comune).
 24. Schimb de oferte pentru implicare.
 25. Training-uri despre modul de a lua decizii și funcționarea instituțiilor statului sau campanii de promovare.
 26. Program de educație pentru informare (combaterea fenomenului de fake news).
Obiectivul 40. Încurajarea și oferirea de sprijin tinerilor din județul Timiș să candideze la funcții publice în anul 2020.
prin programul 'Tinerii reprezentanți'
 1. Campanii extinse și de lungă durată, focalizate pe public țintă – TINERII, promovare a drepturilor de a alege și de a fi ales în funcții publice, mai ales în contextul seturilor de alegeri din 2019 și 2020.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind PARTICIPAREA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

VII. CULTURĂ

Obiectivul 41. Revitalizarea spaţiilor culturale către atingerea potenţialului maxim
prin programul județean 'Dăm o mână culturii'
 1. Renovarea spaţiilor închise care pot fi folosite ca spaţii de desfăşurare a activităţiilor culturale.
 2. Valorificarea la potenţial maxim a spaţiilor culturale deja existente.
 3. Revitalizarea şi punerea în funcţiune a cinematografelor din Timişoara şi Timiş, ca spaţii pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi de tineret.
 4. Revitalizarea spaţiilor deschise în favoarea activităţiilor culturale şi de tineret.
 5. Renovarea şi punerea în funcţiune a Căminelor Culturale.
 6. Revitalizarea spaţiilor destinate tinerilor, în mod creativ.
Obiectivul 42. Încurajarea şi crearea de evenimente culturale pentru tinerii din mediul rural şi urban mic.
prin programul județean 'Cultura pentru Toți'
 1. Înfinţarea fondului de tineret şi cultură a consiililor locale.
 2. Sprijinirea, pentru obţinerea de finanţare, a organizaţiilor din mediul rural.
 3. Organizarea de evenimente culturale în mediul rural.
 4. Identificarea tinerelor talente din judeţul Timiş prin competiţii/activităţi.
 5. Organizarea de activităţi culturale şi de tineret la Căminele culturale.
 6. Susţinerea şi promovarea tinerelor talente din comunitate.
Obiectivul 43. Creştere calităţii evenimentelor culturale în Timişoara şi Timiş.
prin programul județean 'Cultură pe bune'
 1. Extinderea intervalului orar pentru evenimentele culturale din spaţiul outdoor.
 2. Centralizarea tuturor evenimentelor culturale din judeţ (site/aplicaţie).
 3. Realizarea de evenimente culturale pe teme moderne / contemporane, mai ales în mediul rural.
 4. Realizarea de ateliere artistice şi culturale care să contribuie la educaţia artistică.
 5. Evenimente nonconformiste (concept şi spaţiu).
 6. Extinderea evenimentelor culturale în cartierele din Timişoara.
 7. Educaţie culturală prin dezbatere şi implicarea publicului.
 8. Parteneriate cu oraşe înfrăţite sau alte oraşe/state pe domeniul cultural (schimb de bune practice).
 9. Informarea publicului şi promovarea consumului de cultură (campanie informare).

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind CULTURA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

VIII. RECREERE

Obiectivul 44. Amenajarea și reamenajarea locurilor de recreere
prin programul județean 'Recreerea are locul ei'
 1. Reamenajarea caminelor culturale și deschiderea lor pentru acțiuni recreative de tineret.
 2. Amenajarea,securizarea și întreținerea parcurilor din sate și comune.
 3. Valorificarea spațiilor turistice din județ – reamenajare și promovare (ex. Buziaș – parc și strand, Bazos, etc.)
 4. Posibilitatea desfășurării de activități recreative în școli.
 5. Realizarea unei analize de nevoi în ceea ce privește recreerea în mediul rural.
Obiectivul 45. Implicarea comunității în alegerea și amenajarea spațiilor de recreere
prin programul județean
 1. Încurajarea colaborării în vederea obținerii surselor de finanțare externe.
 2. Consultare publică în ceea ce privește destinația spațiilor deținute de autorități (ex. cinematografe).
 3. Centralizarea saptămânilor de desfășurare a programului Școala Altfel în licee și realizarea de activități recreative pentru tineri în aceste saptămâni.
 4. Realizarea unui ghid și oferirea de consultanță ONG care doresc să depună proiecte de tineret.
 5. Creșterea interesului și a colaborării între tineri și autorități.
 6. Realizarea de parteneriate public-private în vederea reamenajării și administrării spațiilor pentru recreere.
 7. Crearea de spații alternative pentru recreere (ex. Skate-park, parc pentru sporturi extreme, street workout, parkour, freerunning, patinoar, zone pentru auto/moto, dotarea parcurilor cu tehnologie wi-fi).
 8. Recondiționarea malului Begăi și oferirea de facilități în zonă.
 9. Amenajarea zonelor pentru activități sportive în parcuri (ex.: mese de ping-pong).
 10. Conectarea pistelor de biciclete si extinderea lor, inclusiv în județ.
 11. Asigurarea protecției și siguranței bicicliștilor – refacerea pistelor distruse, foarte mici sau obstrucționate, utilizarea de materiale sigure.
 12. Amenajarea și întreținerea parcurilor, locurilor de joacă și spațiilor verzi – posibil cu ajutorul tinerilor artiști, arhitecți, etc.
 13. Permiterea utilizării spațiului verde din parcuri pentru picnic.
 14. Reabilitarea și reamenajarea clădirilor publice vechi pentru a putea fi folosite în beneficiul tinerilor.
 15. Amenajarea de spații neconvenționale și prietenoase de recreere, în licee.
 16. Crearea de spații sigure de recreere pentru tineri minori, unde să poată dansa și socializa fără a se expune alcoolului, drogurilor, etc.
 17. Facilitarea existenței spațiilor pentru activități gratuite educative și board-games; acestea pot fi amenajate și intretinute de tineri.
Obiectivul 46. Promovarea activităților recreative
prin programul județean 'Cum ne recreăm'
 1. Competiții outdoor pentru jocuri video.
 2. Competiții și evenimente sportive pentru sporturi de masă.
 3. Sprijinirea acțiunilor în zone rurale – ex. caravana filmelor.
 4. Încurajarea evenimentelor recreative pentru tineri – seri de film, animație, etc.
 5. Promovarea oportunităților publice/gratuite de recreere (ex. bazinul de înot din Dacia, cluburi sportive deschise).
 6. Stimularea descoperirii Timișoarei prin evenimente tip vânătoare de comori și plasarea de placuțe în mai multe limbi în dreptul monumentelor.
 7. Realizarea de activități recreative caritabile care facilitează și dialogul intergenerațional prin participarea largă, unind comunitatea pentru o cauză.
 8. Promovarea activităților recreative nu doar online (nu toți tinerii au acces), ci și fizic.
 9. Jocuri pe calculator care să implice task-uri în lumea reală.
 10. Punerea la dispoziție a bicicletelor pentru turiști.
 11. Reglementarea și informarea cu privire la mersul pe bicicletă în centrul orașului.
 12. Educarea atât a bicicliștilor, cât și a pietonilor și soferilor, în spiritul toleranței.
 13. Facilitarea accesului la tehnologie și învățarea utilizării, inclusiv prin jocuri, a tehnologiei.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind RECREEREA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara