fbpx

STRATEGIA NAȚIONALĂ în domeniul politicii de TINERET pentru perioada 2015-2020

Obiectivul general al Strategiei

Susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către adolescenţii şi tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi.

Principiile Strategiei

a) ABORDAREA GLOBALĂ ȘI INTEGRATĂ – o strategie care să acopere toate domeniile importante ale vieţii adolescenţilor şi tinerilor şi să asigure intervenţia integrată a autorităţilor publice şi a celorlalte entităţi interesate în vederea atingerii obiectivelor.

b) FUNDAMENTAREA POLITICILOR PE CUNOAȘTERE – adoptarea deciziilor politice de pe o poziţie bine informată şi ştiinţific fundamentată.

c) RECUNOAȘTEREA TINERILOR CA RESURSĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ – recunoaşterea tuturor adolescenţilor şi tinerilor ca o resursă pentru societate şi asigurarea dreptului tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi vizează, prin intermediul unui dialog structurat continuu cu tinerii şi organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret.

d) COOPERAREA – cooperarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret (ONGT), în toate problemele care privesc viaţa tinerilor.

e) NEDISCRIMINAREA – garantarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale de acces, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială, orientare sexuală, orientare politică sau orice altă caracteristică, la programele, serviciile şi activităţile pentru tineret finanţate din surse publice.

f) TOLERANȚA – promovarea toleranţei şi acceptării diferenţelor în toate programele pentru tineret şi în toate stabilimentele destinate activităţii de tineret, finanţate din surse publice şi private.

g) SOLIDARITATEA – luarea în considerare a posibilelor diferenţe între condiţiile de viaţă, nevoile, aspiraţiile, interesele şi atitudinile tinerilor, datorate diferiţilor factori, şi acordarea unei atenţii particulare celor care, din diferite motive, ar putea avea oportunităţi mai puţine.

h) ABORDAREA PARTICIPATIVĂ – asigurarea unei cât mai largi participări a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup.

i)  CONTINUITATEA și COORDONAREA – asigurarea continuităţii şi coordonării în procesul de planificare şi implementare a politicilor publice.

j)  SUBSIDIARITATEA – exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitatea administrativă necesară.

k) MANAGEMENTUL BAZAT PE REZULTATE – asigurarea capacităţii de management orientat spre rezultate la nivelul tuturor entităţilor responsabile de implementarea politicilor, programelor şi măsurilor în domeniul tineretului.

l) TRANSPARENȚA – asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţii şi la tehnologii informaţionale adecvate pentru toţi tinerii şi pentru toate structurile implicate în implementarea Strategiei.

m) INTERVENȚIA TIMPURIE – includerea, unde este cazul, a unei dimensiuni de politică privind copiii, cu referire la drepturile şi protecţia acestora, având în vedere că viaţa şi perspectivele de viitor ale tinerilor sunt semnificativ determinate de oportunităţile, sprijinul şi protecţia primite în cursul copilăriei.

n) ASIGURAREA INFRASTRUCTURII MINIME NECESARE – include politica de asigurare a infrastructurii minime necesare la nivelul societăţii pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru tineret la un nivel comparativ cu cel din statele UE.

o) SPORTUL – UN MOD DE VIAȚĂ – generalizarea sportului de masă în rândul tinerilor.

Domenii principale de intervenţie, obiective specifice şi direcţii de acţiune

1. Educaţie non-formală şi cultură

Obiectivul specific 1.1.

Asigurarea accesului tuturor adolescenţilor şi tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi non-formală

Direcţii de acţiune

a. Dezvoltarea activităţilor cu tinerii (a muncii de tineret), a consilierii şi oportunităţilor de învăţare non-formală orientate către grupurile cu risc mare de părăsire timpurie a şcolii;

b. Extinderea consilierii şcolare şi a orientării profesionale, atât prin creşterea numărului de consilieri şi diversificarea reţelelor de consiliere (nu doar în unităţi de învăţământ, ci şi în centrele de tineret, în casele de cultură ale studenţilor, în cadrul ONGT, în cadrul centrelor comunitare de învăţare permanentă), cât şi prin cuprinderea cât mai extinsă în sistemul de consiliere a tinerilor care nu mai frecventează şcoala, dar se confruntă cu dificultăţi profesionale şi sociale;

c. Implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensatorii pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii, inclusiv forme alternative de învăţământ, precum educaţia şi formarea pentru adulţi, cu accent asupra zonelor rurale şi a tinerilor de etnie romă;

d. Sprijinirea tinerilor din zonele rurale şi din rândul grupurilor defavorizate, în vederea sporirii accesului, a participării şi a gradului de şcolarizare, inclusiv în învăţământul terţiar;

e. Asigurarea bazei materiale minime la nivelul entităţilor implicate la nivelul societăţii, în vederea facilitării accesului tinerilor la cultură şi educaţie.

Obiectivul specific 1.2.

Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală

Direcţii de acţiune

a. Extinderea activităţilor de voluntariat şi a celor iniţiate de ONGT-uri care oferă oportunităţi de educaţie non-formală;

b. Urmărirea creşterii relevanţei programelor şcolare, inclusiv în cadrul învăţământului superior, în raport cu nevoile de pe piaţa muncii, şi consolidarea parteneriatelor între unităţi de învăţământ, întreprinderi şi cercetare;

c. Creşterea atractivităţii ofertelor de educaţie non-formală ale unităţilor de învăţământ, ale centrelor de tineret, Caselor de Cultură ale Studenţilor, organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret;

d. Includerea în cadrul Centrelor de Tineret şi în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor a unei funcţii de centru de resurse pentru tineri, oferind formare, consultanţă, dezvoltare de proiecte, consultanţă pentru managementul proiectelor iniţiate de tineri;

e. Constituirea centrelor de tineret si a caselor de cultură ale studenţilor în reţele naţionale, cu subreţele regionale, mărind astfel potenţialul lor de a dezvolta strategii de acţiune pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale tinerilor/studenţilor din regiunile respective, de a se integra în structuri internaţionale de profil şi de a obţine finanţare din fonduri europene pentru proiectele proprii, în completarea sprijinului de stat pentru întreţinere, dotare şi funcţionare;

f. Atragerea confederaţiilor sindicale studenţeşti şi a organizaţiilor ALUMNI în programele dedicate tinerilor la nivelul instituţiilor de învăţământ superior;

g. Extinderea şi susţinerea ofertelor de învăţare online, conferinţe şi seminarii pe teme solicitate de tineri;

h. Extinderea oportunităţilor de învăţare a limbilor străine şi formare de competenţe transversale (digitale, de comunicare etc);

i. Asigurarea de contribuţii din fonduri ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea unei infrastructuri adecvate ofertei de educaţie şi de formare, inclusiv a celei de educaţie non- formală specifică tinerilor: centre multifuncţionale de învăţare şi loisir, centre comunitare de învăţare permanentă, case ale studenţilor, campusuri de vacanţă cu facilităţi de instruire, centre culturale de tineret în mediul rural, cluburi locale, baze sportive complexe şi de agrement, dotare cu aparatură specifică pentru activităţi de instruire;

j. Mobilizarea şi orientarea organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, a comunităţilor locale în vederea stabilirii de parteneriate şi a unor cooperări viabile pentru dezvoltarea sistemului furnizorilor de educaţie non-formală şi a serviciilor complexe/integrate axate pe necesităţile tinerilor;

k. Crearea şi implementarea unui sistem de cooperare eficient între unităţi de învăţământ şi întreprinderi publice şi private, în vederea derulării de stagii de practică profesionale adresate elevilor şi studenţilor.

Obiectivul specific 1.3.

Stimularea interesului tinerilor de a participa la activităţi de educaţie non-formală

Direcţii de acţiune

a. Încurajarea organizaţiilor care dezvoltă proiecte de educaţie non-formală adresate tinerilor;

b. Promovarea în rândul tinerilor, prin unităţile de învăţământ şi ONGT, a oportunităţilor de educaţie non-formală oferite de acţiunile Programului european Erasmus+;

c. Dezvoltarea graduală, în perioada 2014-2018, a unui sistem de validare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale, în conformitate cu bunele practici şi experienţele europene avansate.

Obiectivul specific 1.4.

Asigurarea unei mai bune relevanţe practice a abilităţilor dobândite prin educaţie formală şi non-formală

Direcţii de acţiune

a. Orientarea educaţiei non-formale cu preponderenţă către domenii care asigură buna integrare socială a tinerilor şi manifestarea lor mai activă şi mai responsabilă: educaţie pentru cetăţenie şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin ca tineri şi ca viitori adulţi, educaţie şi orientare antreprenorială timpurie, educaţie pentru muncă, educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, educaţie parentală şi educaţie a părinţilor etc.;

b. Urmărirea creşterii relevanţei programelor de învăţământ, inclusiv de învăţământ superior, în raport cu nevoile de pe piaţa muncii şi consolidarea parteneriatelor între unităţi de învăţământ, întreprinderi şi cercetare.

Obiectivul specific 1.5.

Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură şi creaţie culturală de calitate

Direcţii de acţiune

a. Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti sau ale minorităţilor etnice), inclusiv prin formarea în meserii tradiţionale (artistice, artizanale);

b. Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri;

c. Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.);

d. Promovarea, susţinerea şi recompensarea performanţei tinerelor talente artistice şi din domeniul inovaţiei tehnico-ştiinţifice. Încurajarea educaţiei interculturale, atât prin participare la stagii de formare şi învăţare în alte ţări, prin intermediul schimburilor de tineri, cât şi prin asigurare de oportunităţi de cunoaştere a culturii minorităţilor etnice din propria ţară;

e. Asigurarea protecţiei copiilor şi tinerilor în faţa anumitor riscuri ce apar ca urmare a folosirii noilor mijloace de comunicare în masă, în particular prin dezvoltarea de competenţe în domeniu, recunoscând totodată beneficiile şi oportunităţile pe care acestea le pot oferi tinerilor;

f. Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la cultură de calitate prin măsuri speciale de participare culturală locală;

g. Acordarea de sprijin pentru forme de manifestare culturală dedicate tinerilor, care să reflecte preocupările şi interesele acestora;

h. Finanţarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării, implementate de ONGT;

i. Asigurarea unei promovări mai bune în mass media şi prin internet (media sociale) a oportunităţilor de formare şi de educaţie non-formală.

Obiectivul specific 1.6.

Îmbunătăţirea finanţării activităţilor culturale

Direcţii de acţiune

a. Încurajarea sectorului privat pentru a contribui la finanţarea evenimentelor culturale;

b. Lansarea de programe naţionale care să urmărească descoperirea şi promovarea unor tineri cu potenţial creativ ridicat în domeniul cultural-artistic şi acordarea de burse pentru tinerii artişti valoroşi;

c. Asigurarea de condiţii financiare avantajoase de participare a tinerilor talentaţi din medii defavorizate la activităţile instituţiilor de formare artistică profesioniste;

d. Susţinerea financiară a structurilor de promovare a activităţilor cultural-artistice pentru tineret (centre de tineret, case de cultură ale studenţilor, cluburi/cercuri ale organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret) în vederea asigurării unor condiţii cât mai bune şi a unei atractivităţi sporite pentru participarea tinerilor la aceste activităţi.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind EDUCAȚIA NON-FORMALĂ și CULTURA

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

2. Sănătate, sport şi recreere

Obiectivul specific 2.1.

Susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor, prevenirea rănirilor, tulburărilor de alimentaţie, dependenţei şi abuzului de substanţe

Direcţii de acţiune

a. Desfăşurarea de campanii în şcoli şi licee pe teme privind educaţia pentru sănătate, inclusiv alimentaţia sănătoasă şi sănătatea reproducerii;

b. Promovarea educaţiei rutiere şi a conducerii auto preventive în rândul tinerilor;

c. Facilitarea accesului tinerilor la serviciile de sănătate, făcându-le mult mai prietenoase faţă de pacienţi şi sprijinirea consolidării accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice de educaţie pentru sănătate, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale;

d. Încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate de la egal la egal prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV;

e. Desfăşurarea de acţiuni aliniate la Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor.

Obiectivul specific 2.2.

Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea ca cetăţeni activi şi responsabili şi încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării

Direcţii de acţiune

a. Creşterea numărului practicanţilor de sport în rândul copiilor şi tinerilor, inclusiv prin amplificarea sistemului de competiţii sportive de masă (pentru toţi);

b. Asigurarea accesului elevilor şi copiilor în bazele sportive şi acordarea de facilităţi tinerilor în utilizarea în timpul liber a bazelor sportive existente;

c. Menţinerea educaţiei fizice ca disciplină obligatorie, conform planurilor cadru, încurajarea practicării unei ramuri de sport de către elevi şi studenţi şi asigurarea unui plus de atractivitate a orelor de educaţie fizică din şcoli prin includerea de activităţi sportive preferate de tineret – fitness, aerobic;

d. Combaterea excesului de greutate/ obezităţii în rândul tinerilor prin programe speciale de activităţi fizice;

e. Promovarea, în rândul tinerilor, a modelului sportivilor români de performanţă;

f. Folosirea mai intensă a oportunităţilor create prin programele europene adresate tinerilor pentru încurajarea practicării sporturilor, schimbului de experienţă şi formării în domeniul educaţiei prin sport;

g. Folosirea oportunităţilor create de programul „Europa pentru cetăţeni” în sprijinul sportului practicat de tineri la nivel de începător;

h. Creşterea numărului de tineri care practică zilnic 30-60 de minute de activitate fizică cu efort moderat (inclusiv activităţi sportive);

i. Atragerea tinerilor cu dizabilităţi către practicarea sportului, oferind condiţiile adecvate de acces, inclusiv în centre de tineret şi case ale studenţilor dotate corespunzător;

j. Crearea condiţiilor ca, la nivelul entităţilor implicate în educaţia tinerilor, să se asigure realizarea sportului de masă, prin implicarea comunităţilor în competiţii locale, regionale şi naţionale.

Obiectivul specific 2.3.

Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în moduri organizate, cât şi în moduri informale

Direcţii de acţiune

a. Extinderea reţelei de centre, cluburi, stabilimente de petrecere a timpului liber aflate în administrare publică, privată, sau în parteneriat public-privat, implicând costuri reduse, dar cu eficacitate maximă în atragerea tinerilor la practicarea diferitelor activităţi de timp liber;

b. Utilizarea mai intensă a infrastructurii sistemului de învăţământ (săli, terenuri sportive, facilităţi pentru spectacole din incinta şcolilor şi facultăţilor) în perioadele când nu se ţin cursuri, pentru a putea fi utilizate de tineri şi/sau ONGT la practicarea de activităţi de timp liber, conform prevederilor legale în vigoare;

c. Implicarea ONGT şi a tinerilor în dezvoltarea stabilimentelor de petrecere a timpului liber şi în gestionarea lor, inclusiv pe bază de voluntariat;

d. Dezvoltarea şi creşterea calităţii reţelei de tabere şi campusuri de vacanţă, case de cultură ale studenţilor, complexuri sportive pentru tineret, cluburi şi palate ale copiilor, cluburi sportive şcolare, inclusiv mai buna utilizare a celor existente prin administrare în parteneriat ONGT – autorităţi ale administraţiei publice locale– autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz, sau public-privat;

e. Formarea profesională, perfecţionarea şi valorificarea competenţelor animatorilor de timp liber şi a lucrătorilor de tineret în atragerea tinerilor către activităţi de timp liber cu efect benefic asupra dezvoltării lor personale;

f. Acordarea de îndrumare şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale pentru a dezvolta infrastructura necesară practicării sportului în proximitate: terenuri de sport, bazine de înot, skate-parcuri, piste de biciclete, facilităţi pentru sport şi mişcare în aer liber în zonele verzi din proximitatea localităţilor etc.;

g. Creşterea apropierii tinerilor de generaţiile în activitate prin organizarea de întâlniri în cadrul centrelor ALUMNI sau al cluburilor profesionale.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind SĂNĂTATEA, SPORTUL și RECREEREA:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

3. Participare şi voluntariat

Obiectivul specific 3.1.

Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate

Direcţii de acţiune

a. Crearea mai multor oportunităţi de participare a tinerilor la viaţa comunităţii;

b. Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul adolescenţilor şi tinerilor;

c. Promovarea de modele de succes ale participării, cu scopul încurajării tinerilor de a se implica în viaţa comunităţii;

d. Prezentarea, pentru tineri şi părinţi, a beneficiilor, competenţelor şi abilităţilor pe care le pot dobândi prin implicarea în activităţi de voluntariat;

e. Premierea celor mai bune iniţiative de participare şi decizii care implică tinerii la nivel local în cadrul unor competiţii de proiecte;

f. Crearea de grupuri de cercetare şi de consultare formate din tineri la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, judeţe);

g. Creşterea gradului de motivare a tinerilor pentru a participa la viaţa comunităţii prin implicarea lor în proiecte;

h. Crearea de posibilităţi de finanţare pentru înfiinţarea sau îmbunătăţirea stabilimentelor durabile locale de tineret;

i. Extinderea studiului disciplinei de educaţie civică în sistemul formal de învăţământ;

j. Promovarea activităţilor de interes pentru tineri şi adaptarea oportunităţilor de voluntariat la diversele grupuri de tineri;

k. Îmbunătăţirea procesului de reglementare şi guvernare, transparenţă şi accesibilitate în domeniul politicii de tineret;

l. Asigurarea realizării unui management strategic la nivelul centrelor de tineret, caselor de cultură ale studenţilor şi stabilimentelor de petrecere a timpului liber pentru tineret preponderent de către reprezentanţi ai ONGT, şi a numirii conducerii executive exclusiv pe criterii de competenţă şi în condiţii de maximă transparenţă;

m. Crearea de platforme prin care tinerii să poată semnala cazuri de abuzuri, corupţie şi fraude în instituţiile publice şi desfăşurarea de campanii pentru încurajarea folosirii acestora;

n. Măsurarea efectelor voluntariatului asupra performanţei individului şi a percepţiei experienţei dobândite la nivel individual din prisma agenţilor economici.

Obiectivul specific 3.2.

Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa politică

Direcţii de acţiune

a. Introducerea unor elemente de educaţie politică în curricula pentru educaţie civică din sistemul formal de educaţie;

b. Implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret în procesul de introducere în curricula formală a educaţiei civice şi politice;

c. Promovarea participării la vot a tinerilor, prin mass-media şi prin puncte de informare;

d. Asigurarea dreptului studenţilor de a vota în localitatea în care îşi au reşedinţa pe durata studiilor;

e. Încurajarea implicării tinerilor în procese simulative de luare a deciziilor pentru a înţelege mecanismele democraţiei.

Obiectivul specific 3.3.

Creşterea gradului de participare a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret la dialogul structurat

Direcţii de acţiune

a. Luarea de decizii transparente în domeniile în care tinerii sunt vizaţi în mod direct;

b. Promovarea co-managementului cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret în implementarea programelor şi activităţilor pentru tineret;

c. Iniţierea şi instituirea unei practici a dialogului cu tinerii, în care toţi actorii pot aduce idei la a iniţia, decide, implementa şi monitoriza politicile şi programele de/ pentru tineret la toate nivelurile;

d. Promovarea dialogului structurat între decidenţii la nivel politic şi societatea civilă, în vederea asigurării efective a participării tinerilor la luarea deciziilor care îi afectează.

Obiectivul specific 3.4.

Crearea unui mediu favorabil voluntariatului în România

Direcţii de acţiune

a. Asigurarea concordanţei între cadrul legislativ care reglementează mişcarea de voluntariat în România şi directivele europene, prin îmbunătăţirea legii-cadru – Legea Voluntariatului 195/2001;

b. Armonizarea legii-cadru cu celelalte documente legislative existente (Legea Tinerilor nr. 350/2006, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România);

c. Creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret prin mecanisme de suport financiar şi tehnic în vederea accesării de finanţări din fonduri publice naţionale, europene şi internaţionale, precum şi a asigurării continuităţii în funcţionarea acestora;

d. Plasarea prin legislaţie a voluntariatului ca domeniu de competenţă la nivelul instituţiilor publice centrale pentru a facilita dialogul între sectorul neguvernamental şi factorii de decizie;

e. Implicarea directă a sectorului de voluntariat în elaborarea politicilor publice care îl vizează, în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat;

f. Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat prin consolidarea capacităţii tehnice, operaţionale şi financiare a organizaţiilor resursă;

g. Susţinerea programelor de asistenţă tehnică derulate de organizaţiile resursă pentru alte organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret;

h. Facilitarea mobilităţii voluntarilor în spaţiul european şi internaţional;

i. Crearea unui cadru legal pentru remunerarea formatorilor, animatorilor, lucrătorilor de tineret şi a altor actori implicaţi ca persoane resursă în domeniul tineretului;

j. Promovarea activităţii organizaţiilor neguvernamentale în şcoli şi licee.

Obiectivul specific 3.5.

Îmbunătăţirea sistemului de atestare şi recunoaştere publică a activităţii de voluntariat

Direcţii de acţiune

a. Crearea şi implementarea unui sistem de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat, pe baza Cadrului Naţional al Calificărilor şi Cadrului European al Calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii;

b. Adoptarea şi implementarea Manualului pentru măsurarea muncii de voluntariat creat de Organizaţia Internaţională a Muncii în vederea colectării de date statistice valide şi măsurabile cu privire la dimensiunea şi dinamica activităţii de voluntariat din România;

c. Încurajarea grupurilor informale să activeze ca promotori ai voluntariatului.

Obiectivul specific 3.6.

Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat

Direcţii de acţiune

a. Promovarea voluntariatului ca valoare esenţială a societăţii şi ca valoare adăugată pentru individ şi societate;

b. Crearea de mecanisme de promovare a activităţilor şi proiectelor derulate de organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret în rândul comunităţii;

c. Identificarea de instrumente pentru a atrage implicarea mass-media în promovarea voluntariatului şi participării civice;

d. Realizarea de studii şi cercetări cu privire la domeniile de implicare voluntară şi cu privire la situaţia mediului de voluntariat în România.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind PARTICIPAREA și VOLUNTARIATUL:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

4. Ocupare

Obiectivul specific 4.1.

Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârstă 15-24 ani şi 25-29 ani

Direcţii de acţiune

a. Elaborarea şi implementarea unor scheme de stimulente financiare pentru angajare, acordate întreprinderilor care angajează tineri, după absolvire;

b. Punerea în aplicare a Planului pentru Implementarea Garanţiei pentru Tineret;

c. Acordarea unei atenţii speciale regiunilor/zonelor cu excluziune ocupaţională ridicată în rândul tinerilor, în furnizarea măsurilor active pe piaţa muncii;

d. Adaptarea educaţiei şi formării profesionale la nevoile în schimbare ale pieţei forţei de muncă, în special la nevoile de calificare din acele sectoare care au potenţial de creştere;

e. Stimularea şi facilitarea implicării angajatorilor în dezvoltarea capitalului uman prin învăţare pe tot parcursul vieţii;

f. Acordarea unei atenţii speciale calităţii şi valorii adăugate a burselor de training oferite tinerilor, inclusiv prin participarea la iniţiativa europeană privind un Cadru European al Calităţii pentru Bursele de Training;

g. Promovarea organizării de stagii practice, internship-uri la agenţii economici în vederea angajării ulterioare a tinerilor practicanţi;

h. Creşterea atractivităţii învăţământului şi a sistemului VET, precum şi sprijinirea familiarizării tinerilor înscrişi în sistemul de învăţământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu accent asupra zonelor rurale şi a cetăţenilor români de etnie romă, împreună cu mai buna adaptare pe termen scurt şi mai buna anticipare pe termen lung a competenţelor cerute pe piaţa muncii;

i. Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei VET (iniţial şi continuu) şi a învăţământului terţiar în raport cu nevoile pieţei muncii;

j. Luarea în considerare a situaţiei specifice a tinerilor la proiectarea strategiilor de flexisecuritate.

Obiectivul specific 4.2.

Promovarea măsurilor legislative existente (privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și privind ucenicia la locul de muncă) în favoarea tinerilor, prin care să fie asigurată tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă

Direcţii de acţiune

a. Munca de tineret şi învăţarea non-formală vor fi recunoscute şi susţinute în continuare ca surse semnificative de sprijin în vederea echipării tinerilor cu abilităţi şi competenţe de natură a le uşura accesul pe piaţa muncii, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

b. Promovarea unui acces uşor la informaţia prietenoasă şi de calitate privind piaţa muncii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor, respectiv ale angajatorilor, pentru toţi tinerii, în special pentru cei cu mai puţine oportunităţi;

c. Integrarea informării şi orientării în carieră în toate nivelele traiectoriilor de educaţie formală şi de învăţare non-formală pentru a permite tinerilor să conştientizeze cerinţele pieţei muncii, a le crea şanse mai bune pe această piaţă şi a-i pregăti pentru viaţa activă;

d. Sprijinirea consolidării accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice de ocupare, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat;

e. Prestarea anumitor servicii care intră în sfera de atribuţii a serviciilor publice de ocupare de către sectorul privat, cu respectarea legislaţiei in vigoare;

f. Actorii importanţi precum lucrătorii de tineret, consilierii de carieră şi trainerii instruiţi vor fi recunoscuţi şi susţinuţi ca o sursă semnificativă de sprijin relevant;

g. Susţinerea, inclusiv financiară, a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret, ca furnizori majori de educaţie non-formală şi învăţare informală, precum şi de largi oportunităţi de mobilitate în afara contextului educaţiei formale;

h. Asigurarea de training personalizat specialiştilor în munca de tineret, profesorilor şi consilierilor de carieră pentru furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi consilierea în domeniul carierei;

i. Organizarea de seminarii privind sprijinul în dezvoltarea carierei prin întărirea cooperării dintre organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret şi serviciile naţionale de ocupare a forţei de muncă;

j. Armonizarea legislaţiei muncii cu Legea Educaţiei Naţionale şi Legea Tinerilor în vederea asigurării unei tranziţii coerente de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă.

Obiectivul specific 4.3.

Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor

Direcţii de acţiune

a. Promovarea şi susţinerea de programe şi măsuri care să asigure un echilibru între viaţa de muncă şi nevoile personale ale tinerilor, permiţându-le astfel să-şi folosească pe deplin potenţialul, atât pe piaţa muncii, cât şi în viaţa privată;

b. Stimularea participării tinerilor la activităţi de dobândire a unei experienţe iniţiale de muncă;

c. Încurajarea angajatorilor şi angajaţilor să folosească variate forme de muncă, în special munca la distanţă, munca cu program parţial, împărţirea locului de muncă şi munca la domiciliu;

d. Asigurarea mai multor tipuri de facilităţi pentru îngrijirea copiilor, mai flexibile şi mai accesibile, la locul de muncă, acasă şi la şcoală, furnizate de personal calificat;

e. Lansarea de campanii de informare care să încurajeze tinerele familii să împartă în mod egal sarcinile din viaţa privată şi profesională, folosind aranjamente flexibile de muncă.

Obiectivul specific 4.4.

Stimularea mobilităţii tinerilor pe piaţa internă a muncii

Direcţii de acţiune

a. Acordarea de subvenţii pentru chirie tinerilor care se mută în alt judeţ la primul loc de muncă;

b. Încurajarea întreprinderilor, prin facilităţi fiscale, să contracteze şi să includă în pachetul salarial locuinţe de serviciu pentru tineri angajaţi. Complementar, astfel de locuinţe vor fi contractate/construite de stat şi puse la dispoziţia angajatorilor în anumite condiţii;

c. Facilitarea accesului şi a mobilităţii pe piaţa internă a forţei de muncă, atât a tinerilor români care au studiat în străinătate, cât şi a tinerilor străini care au studiat în România sau în alte state membre ale UE.

Obiectivul specific 4.5.

Sprijinirea mobilităţii tinerilor din România pe piaţa europeană a forţei de muncă, inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregătirea şi prin programe de integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului „Primul tău job EURES”

Direcţii de acţiune

a. Întărirea capacităţii serviciilor publice de ocupare şi a altor organizaţii care activează pe piaţa muncii pentru a deveni servicii de ocupare în cadrul acestui program, precum şi pentru a se asocia la alte reţele europene menite a facilita integrarea pieţelor muncii la nivel european;

b. Încurajarea şi sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere dintre angajatori şi furnizori de formare profesională, în vederea amplificării oportunităţilor de acces ale tinerilor din România la educaţie şi formare profesională în cadrul programului „Erasmus +”, iniţiat de Comisia Europeană;

c. Promovarea de oportunităţi profesionale şi vocaţionale transfrontaliere pentru tineri.

Obiectivul specific 4.6.

Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, prin însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor

Direcţii de acţiune

a. Sprijinirea furnizorilor de educaţie şi formare profesională în mai buna adecvare a abilităţilor şi competenţelor cursanţilor/absolvenţilor la cerinţele unor sectoare cu potenţial ridicat de creare de locuri de muncă, precum TIC, îngrijirea sănătăţii şi economia verde, inclusiv participarea acestora la coaliţiile şi planurile de acţiune iniţiate în acest sens de Comisia Europeană;

b. Asigurarea dreptului tinerilor ocupaţi la tratament egal şi corect, mai ales în ce priveşte munca şi salariul decent, locurile de muncă neprecare, oportunităţile de pregătire şi promovare, şi non-discriminarea pe criteriul vârstei;

c. Susţinerea acţiunilor de îmbunătăţire a şanselor de angajare ale tinerilor, precum consilierea individuală, formarea la locul de muncă, pieţele intermediare ale forţei de muncă şi încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităţilor structurii ocupării în România;

d. Sprijinirea tinerilor în vederea menţinerii pe piaţa muncii, prin asigurarea de consiliere şi orientare în carieră de calitate, formare la locul de muncă, internship şi ucenicie de bună calitate plătite, care să răspundă abilităţilor şi intereselor acestora;

e. Dezvoltarea unei abordări multidimensionale pentru susţinerea reintegrării tinerilor NEET (care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare) prin oportunităţi de educare, formare sau ocupare.

Obiectivul specific 4.7.

Dezvoltarea economiei sociale şi creşterea gradului de participare a tinerilor în cadrul acesteia

Direcţii de acţiune

a. Exploatarea potenţialului modelelor de economie socială pentru susţinerea integrării pe piaţa muncii a tinerilor din grupuri vulnerabile, şi dezvoltarea de servicii locale acolo unde modelele de piaţă eşuează, creând astfel locuri de muncă şi incluziune socială;

b. Promovarea şi susţinerea întreprinderilor sociale gestionate de tineri;

c. Crearea şi oferirea de servicii de consultanţă, în vederea îmbunătăţirii performanţei economice şi de mediu a economiei sociale.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind OCUPAREA:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

5. Antreprenoriat

Obiectivul specific 5.1.

Creşterea gradului de auto-ocupare a tinerilor în domeniul afacerilor

Direcţii de acţiune

a. Aplicarea unor măsuri legislative şi dezvoltarea unor programe de promovare a auto- ocupării adaptate nevoilor tinerilor;

b. Stimularea iniţierii de noi afaceri prin promovarea antreprenoriatului în şcoli şi universităţi;

c. Oferirea unei palete de servicii mai variate pentru dezvoltarea carierei tinerilor, care să vină totodată şi în sprijinul dezvoltării economice la nivel naţional şi european;

d. Facilitarea şi sprijinirea dezvoltării talentului şi aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor;

e. Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;

f. Crearea de programe de formare în afaceri pentru şomerii tineri, care includ etape clar definite: profilare, planificare, punere în funcţiune, consolidare şi creştere, în fiecare etapă oferindu-se servicii variate (consiliere, formare şi calificare, acces la microcredite), în parteneriat cu tinerii şi alte organizaţii, consilieri în afaceri şi instituţii financiare;

g. Lansarea programelor de măsuri active pe piaţa muncii care oferă sprijin financiar pentru şomerii tineri în vederea demarării unei afaceri;

h. Conectarea serviciilor publice de ocupare, cu servicii de asistenţă şi micro-furnizori de finanţare pentru a ajuta şomerii tineri să îşi dezvolte o carieră în antreprenoriat;

i. Introducerea competenţei cheie „spiritul antreprenorial” în programa de studiu în învăţământul primar, gimnazial, profesional, superior şi în educaţia adulţilor;

j. Realizarea de acţiuni pentru promovarea programelor de antreprenoriat pentru tineri, inclusiv prin dezvoltarea de platforme web.

Obiectivul specific 5.2.

Creşterea gradului de auto-ocupare a tinerilor în domeniul afacerilor în mediul rural

Direcţii de acţiune

a. Promovarea accesării de către tineri a fondurilor destinate domeniului agriculturii, pescuitului, silviculturii, etc. în vederea dezvoltării de afaceri în mediul rural;

b. Înfiinţarea unor grupuri operative de tineri (fermieri, cercetători, consultanţi), care vor participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea şi durabilitatea agriculturii”;

c. Promovarea de noi surse de venit pentru tinerii din mediul rural în interiorul sectorului (activităţi de procesare, de marketing) şi în afara acestuia (activităţi ecologice, turism, educaţie);

d. Sprijinirea activităţilor demonstrative pentru transferul de cunoştinţe referitoare la noile practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt şi vizite în interiorul UE în scopul promovării schimbului de bune practici pentru tinerii din mediul rural;

e. Crearea şi oferirea de servicii de consultanţă, în vederea îmbunătăţirii performanţei economice şi de mediu a afacerilor dezvoltate de tinerii din mediul rural.

Obiectivul specific 5.3.

Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educaţiei şi formării tinerilor

Direcţii de acţiune

a. Asigurarea dobândirii de competenţe transversale precum competenţele digitale, competenţa de a învăţa (learning to learn), simţul iniţiativei şi antreprenoriatului, cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor culturale, prin programe special create, noţiuni de gestionare a unei afaceri;

b. Asigurarea funcţionalităţii triunghiului educaţie-cercetare-inovare prin susţinerea parteneriatului naţional şi internaţional dintre lumea întreprinderilor şi diferitele sectoare şi nivele ale educaţiei, formării şi cercetării în vederea corelării competenţelor şi aptitudinilor formate în şcoală cu nevoile pieţei muncii, dar şi acordării unei atenţii sporite inovării şi antreprenoriatului în toate formele de învăţare;

c. Oferirea posibilităţii tinerilor de a avea cel puţin o experienţă practică de antreprenoriat înainte de vârsta de 26 ani, sau chiar înainte de a pleca din învăţământul obligatoriu, cum ar fi gestionarea unei mini-companii, responsabilitatea unui proiect antreprenorial pentru o companie sau un proiect social;

d. Pregătirea antreprenorială a tinerilor prin intermediul resurselor fondurilor structurale (Fondul Social European, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală);

e. Promovarea de module de învăţare antreprenorială pentru tinerii care participă la schemele de garanţie pentru tineret.

Obiectivul specific 5.4.

Facilitarea adaptării tinerilor întreprinzători la procesele de integrare europeană şi globalizare

Direcţii de acţiune

a. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;

b. Promovarea programului Erasmus pentru tinerii antreprenori72, un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări din Uniunea Europeană;

c. Facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare pentru dezvoltare, prin servicii şi programe de consiliere şi consultanţă;

d. Dezvoltarea unei platforme dedicate analizei, creării unei metodologii comune şi a unui program de mentorat între antreprenori la nivel european.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind ANTREPRENORIATUL:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

CONTRIBUŢIA STRATEGIEI LA INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR, ÎN SPECIAL A CELOR VULNERABILI ŞI/SAU A CELOR CARE, DIN DIFERITE MOTIVE, AR PUTEA AVEA OPORTUNITĂŢI MAI PUŢINE:

6. Excluziune ocupaţională

Obiectivul specific 6.1.

Promovarea unor măsuri incluzive adresate tinerilor în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa formală a muncii

Direcţii de acţiune

a. Focalizarea măsurilor active pe piaţa forţei de muncă astfel încât să conducă la reducerea disparităţilor între medii de rezidenţă, regionale şi teritoriale;

b. Acordarea de acompaniament social tinerilor care se confruntă cu riscul de marginalizare socială pentru a se evita o situaţie de „uşă rotativă” în care persoanele sunt prinse între şomaj şi un loc de muncă precar, de slabă calitate;

c. Încurajarea tinerilor aparţinând unor grupuri vulnerabile să intre pe piaţa formală de muncă, prin facilitarea accesului la programe de tip a doua şansă, programe de educaţie non-formală şi cursuri de formare şi consiliere pentru plasarea pe piaţa muncii;

d. Stimularea şi extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, a tinerilor care au ispăşit pedepse privative de libertate şi a tinerilor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea întreprinderilor de economie socială;

e. Iniţierea de acţiuni ţintite de integrare, care să îmbunătăţească accesul pe piaţa muncii al tinerilor dintr-o serie de grupuri vulnerabile social: femei, cetăţeni români de etnie romă, tineri cu nevoi speciale, precum şi persoane cu nivel scăzut de şcolarizare şi calificare profesională.

Contribuția FITT la implementarea obiectivului privind EXCLUZIUNEA OCUPAȚIONALĂ:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

7. Excluziune de la educaţie formală, non-formală şi cultură

Obiectivul specific 7.1.

Direcţionarea educaţiei non-formale către reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite

Direcţii de acţiune

a. Îmbunătăţirea rezultatelor în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment de învăţământ (preşcolar, primar, secundar, profesional şi universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă competenţele-cheie şi care are scopul de a reduce părăsirea timpurie a şcolii;

b. Dezvoltarea de platforme de educaţie prin parteneriat între şcoli, universităţi, organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret şi furnizori de învăţare non-formală cu participarea membrilor comunităţii (părinţi, tineri) din care provin beneficiarii acestor platforme de învăţare;

c. Acordarea unor măsuri de susţinere a elevilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune din medii defavorizate;

d. Asigurerea accesului la şcoală al tinerilor, în special al tinerelor fete, din comunităţile cu valori tradiţionale;

e. Promovarea participării la procesul de decizie, asigurarea diversităţii şi incluziunii, şi scăderea centrării exclusiv pe examene şi certificate, în scopul asigurării unei culturi a înţelegerii, acceptării şi respectului;

f. Facilitarea, prin consilii judeţene şi primării, a unor convenţii între unităţile şcolare din zone izolate, fără angajatori în proximitate, şi agenţi din alte zone economice, pentru a permite organizarea învăţământului profesional în aceste zone şi a preveni excluziunea de la educaţie a tinerilor;

g. Implementarea unor măsuri pentru promovarea e-incluziunii tinerilor, direcţionate în special spre zonele mai sărace şi mai izolate din mediul rural şi spre categoriile de tineri cu un standard de viaţă mai scăzut;

h. Asigurarea de oportunităţi de afirmare artistică şi culturală a tinerilor cu resurse economice precare şi excluşi social, precum şi a tinerilor cu dizabilităţi;

i. Reducerea abandonului şcolar prin asigurarea serviciilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi (adaptarea curriculei, asigurarea profesorului itinerant, asigurarea de manuale în format accesibil).

Contribuția FITT la implementarea obiectivului privind EXCLUZIUNEA DE LA EDUCAȚIA FORMALĂ, NON-FORMALĂ și CULTURĂ

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

8. Excluziune de la sănătate

Obiectivul specific 8.1.

Promovarea accesului egal la sănătate al tinerilor şi menţinerea accesului gratuit la un pachet de servicii medicale de bază, precum şi îmbunătăţirea calităţii actului medical de care beneficiază copiii şi tinerii în dificultate

Direcţii de acţiune

a. Asigurarea în practică a accesului liber şi egal la servicii medicale de sănătate mintală şi fizică;

b. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate prestate populaţiei generale, în particular grupurilor vulnerabile, inclusiv prin investiţii în infrastructura sistemului de sănătate;

c. Monitorizarea mai atentă a tinerilor din categorii sociale vulnerabile şi încurajarea accesului regulat la consult medical pentru prevenirea apariţiei bolilor;

d. Promovarea unui pachet integrat de educaţie pentru sănătate şi educaţie sexuală dedicat tinerilor;

e. Elaborarea unui set de măsuri de sensibilizare şi planificare familială dedicate tinerelor din categorii vulnerabile social;

g. Prevenirea transmiterii infecţiei HIV/SIDA în rândul tinerilor prin dezvoltarea de programe care să răspundă nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, în acord cu Strategia Naţională HIV/SIDA 2009-2014 draft/Strategia Naţională pentru Sănătate 2014-2020 (versiune în lucru la momentul realizării Strategiei pentru tineret).

Contribuția FITT la implementarea obiectivului privind EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

9. Excluziune de la participare

Obiectivul specific 9.1.

Încurajarea „vocii” şi împuternicirea comunităţilor sărace locuite masiv de copii şi tineri şi a categoriilor de tineri excluse social

Direcţii de acţiune

a. Participarea tinerilor în toate fazele derulării politicilor publice: conlucrarea serviciilor pentru tineret, serviciilor sociale şi instituţiilor de educaţie formală cu tinerii şi familiile lor pentru a preveni excluziunea socială a tinerilor;

b. Încurajarea tinerilor beneficiari din comunităţile-ţintă ale unor proiecte de dezvoltare să participe în toate fazele elaborării şi implementării proiectelor respective şi implicarea tinerilor în regenerarea comunităţilor;

c. Lansarea unor competiţii de proiecte adresate organizaţiilor de şi pentru tineret pentru a încuraja munca acestora cu tineri defavorizaţi;

d. Încurajarea tinerilor aflaţi în sărăcie extremă, fără nicio experienţă pe piaţa muncii şi deprivaţi social, să participe în forme de voluntariat care să le ofere alte beneficii decât cele băneşti, să le permită acumularea de experienţă profesională şi reintegrarea socială.

Contribuția FITT la implementarea obiectivului EXCLUZIUNEA DE LA PARTICIPARE:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

10. Sărăcie, excluziune socială şi grupuri vulnerabile

Obiectivul specific 10.1.

Relansarea politicilor de combatere a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale în România, cu accent pe tineri şi copii, pentru a reduce deficitele acumulate în stadiile iniţiale ale vieţii, deficite care pot marca negativ tot parcursul ulterior al indivizilor, devenind dificil de compensat

Direcţii de acţiune

a. Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a tinerilor şi a transmiterii lor intergeneraţionale, precum şi întărirea coeziunii la nivel societal şi a solidarităţii cu tinerii;

b. Intensificarea eforturilor de prevenire – cea mai eficientă şi viabilă cale de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale – şi intervenţie timpurie pentru a se evita ca persoanele care ajung în sărăcie să rămână prinse în situaţii socio-economice tot mai dificile;

c. Adoptarea unei abordări intersectoriale în demersurile de îmbunătăţire a coeziunii comunitare şi solidarităţii, precum şi în cele de reducere a excluziunii sociale a tinerilor, abordând într-o manieră integrată problemele acestei categorii, inclusiv prin acţiuni de îmbunătăţire a participării la procesul educaţional, integrarea pe piaţa muncii, accesul la servicii locative, sociale şi de îngrijire medicală, precum şi combaterea discriminării;

d. Realizarea de acţiuni de combatere a sărăciei şi excluziunii pe întreg spectrul de politici; pentru a răspunde nevoilor tinerilor şi pentru a asigura coerenţă în politicile privind bunăstarea şi acces la sistemele de asistenţă şi protecţie, trebuie întărită cooperarea intersectorială, precum şi cea între nivelurile local, regional, naţional şi european.

e. Identificarea mecanismelor care permit direcţionarea unei părţi a resurselor europene şi din bugetul naţional spre reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale;

f. Crearea mecanismului necesar transformării autorităţii administraţiei publice locale în actor principal în eradicarea sărăciei şi a consecinţelor acesteia la nivel local;

g. Promovarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la servicii comunitare, inclusiv prin sprijin infrastructural pentru centre integrate de îngrijire comunitară;

h. Îmbunătăţirea calităţi vieţii şi a atractivităţii localităţilor rurale pentru tineri;

i. Întărirea responsabilizării părinţilor şi a colaborării cu serviciile de asistenţă socială şi dezvoltarea funcţiilor sociale ale autorităţilor administraţiei publice locale;

j. Elaborarea de către autorităţile responsabile (Guvern, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice) a unui program prioritar, parte a strategiei anti-sărăcie şi de promovare a incluziunii sociale, aflate în curs de elaborare: Incluziunea socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în sărăcie extremă şi cu risc ridicat de marginalizare/ excluziune socială; elaborarea unui pachet complex integrat de servicii sociale adresate copiilor şi tinerilor din zonele cu sărăcie extremă, în vederea facilitării accesului la educaţie, acordării de alimentaţie sănătoasă, creşterii capacităţii de dezvoltare personală;

k. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă socială a tinerilor în nevoie, pentru ca aceştia să-şi poată valorifica drepturile; sprijinirea activităţilor de informare şi educare a tinerilor cu privire la drepturile lor;

l. Valorificarea întregului potenţial al muncii de tineret, al centrelor de tineret şi al caselor de cultură ale studenţilor, ca mijloace de incluziune;

m. Sprijinirea dezvoltării cunoaşterii şi competenţelor interculturale ale tuturor tinerilor şi combaterea prejudecăţilor;

n. Dezvoltarea unei culturi pro-active, participative şi orientate spre voluntariat în rândul publicului general şi al persoanelor asistate social, precum şi încurajarea abordărilor bazate pe parteneriat în abordarea sărăciei.

Obiectivul specific 10.2.

Conceperea unor noi programe de construire sau amenajare de locuinţe sociale, care să permită implementarea prevederilor legale care îndreptăţesc tinerii defavorizaţi la o locuinţă

Direcţii de acţiune

a. Elaborarea unei strategii /concepţii asupra programelor de locuinţe sociale pe baza unei diagnoze a nevoii reale de locuinţe sociale la nivelul României;

b. Continuarea acordării de facilităţi pentru achiziţionarea unei locuinţe pentru tineri şi demararea, odată cu revirimentul economic, a unor noi programe de locuinţe adresate tinerilor;

c. Realizarea unui stoc de locuinţe sociale, care să acopere 20% din nevoi până în 2020.

Obiectivul specific 10.3.

Elaborarea şi implementarea în parteneriat cu toate instituţiile responsabile din toate sectoarele a unor măsuri de suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social

Direcţii de acţiune

a. Lărgirea atribuţiilor centrelor de tineret şi ale caselor de cultură ale studenţilor pentru a le transforma în instituţii care pot fi la nivel local centre de resurse pentru tinerii excluşi social şi marginalizaţi, integrând intervenţiile autorităţilor administraţiei publice locale cu responsabilităţi sectoriale în implementarea politicilor de tineret;

b. Implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret şi actualizarea continuă a structurilor de sprijin, metodelor de lucru şi canalelor de comunicare, la nivel local, regional, naţional, în vederea iniţierii, creării, adoptării, implementării şi monitorizării politicilor care afectează viaţa tinerilor;

c. Utilizarea mai bună a potenţialului pe care îl reprezintă lucrătorii de tineret, inclusiv prin prevederi legislative privind angajarea în serviciile publice destinate protecţiei şi incluziunii tinerilor;

d. Finalizarea actualizării strategiei pentru romi, includerea problemelor romilor în problematica social-economică a restului populaţiei şi dezvoltarea unor programe complementare pentru romi care să abordeze problemele lor pe ansamblul comunităţilor de rezidenţă;

e. Elaborarea unor măsuri pentru diminuarea riscurilor majore cu care se confruntă copiii şi tinerii rămaşi în ţară după emigrarea părinţilor şi lipsiţi de suportul serviciilor de asistenţă socială;

f. Eficientizarea politicilor de combatere a discriminării tinerilor, deoarece, pentru numeroase grupuri şi persoane, sărăcia şi precaritatea sunt un rezultat al restricţiilor de la oportunităţile şi drepturile la care celelalte grupuri au acces deplin;

g. Integrarea, în ansamblul strategiilor de acţiune şi al politicilor sociale iniţiate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a acţiunilor de combatere a fenomenului copiilor şi tinerilor fără adăpost; pregătirea unui cadru instituţional integrat de intervenţie;

h. Corelarea şi simplificarea serviciilor dedicate categoriei copiilor şi tinerilor fără adăpost şi acordarea lor într-un pachet integrat – este nevoie de colaborare instituţională pentru a acorda suport integrat: acte de identitate, asistenţă medicală, asistenţă socială (indemnizaţii), acces la pensii, acces la adăposturi şi locuinţe sociale, acces la sistemul educaţional, acces la oportunităţi de angajare;

i. Creşterea accesului acestei categorii la drepturile legale oferite prin legi precum venitul minim garantat, legea marginalizării sociale, legea economiei sociale şi alte legi care includ această categorie socială printre beneficiarii eligibili;

j. Prevenirea transmiterii HIV/SIDA în rândul tinerilor, mai ales pe cale sexuală, şi reducerea incidenţei HIV în rândul tinerilor de 15-29 de ani cu cel puţin 20% până în 2015, comparativ cu 2010, în acord cu prevederile Strategiei HIV/SIDA 2009-2014;

k. Combaterea formelor specifice de discriminare şi excluziune cu care se confruntă tinerii cu nevoi speciale, şi asigurarea asistenţei specializate pentru reintegrarea ocupaţională şi socială a acestor tineri;

l. Creşterea resurselor, în special a serviciilor, pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală;

m. Acordarea de asistenţă pentru dobândirea unei locuinţe, acces la educaţie şi la servicii de sănătate pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament.

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind SĂRĂCIA, EXCLUZIUNEA SOCIALĂ și GRUPURILE VULNERABILE:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara